į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Kalėdinis sveikinimas
2004 m. Kalėdos

Džiaugsmas užlieja mus, kai bent truputį prisiliečiame prie šv. Kalėdų slėpinio. Šį džiaugsmą taikliai apibūdina apaštalas Paulius: "Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Jis išgelbėjo mus <...> dėl savo gailestingumo" (Tit 3). Iš tikrųjų, Kalėdos yra didelio džiaugsmo šventė, primenanti mums, jog gimė Kūdikis - Dievo Sūnus, sunaikinęs žmones slėgusį nuodėmės jungą (plg. Iz 9). Sveikinu jus visus sulaukusius brangios Kristaus Gimimo šventės ir linkiu visiems sveikatos, giedrios nuotaikos, ramybės ir džiaugsmo, ypač linkiu gausiai pasinaudoti Betliejaus Kūdikio atneštomis dovanomis

Apaštalas Paulius apie šį Kūdikį rašo: "Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uolią geriems darbams" (Tit 2). Mes, pakrikštytieji Švč. Trejybės vardu, esame tie atpirktieji, išgelbėtieji ir suburtieji į Dievo tautą, kad šių dienų pasaulyje būtume Kristaus meilės liudytojais. Jėzus mus mylėjo, kai dar buvome paskendę savo nuodėmėse ir savo jėgomis negalėjome išsigelbėti. Tik danguje pilnai suvoksime, kaip labai esame apdovanoti. Dievas, būdamas be galo geras, daugiau duoti mums negalėjo.

Per Kalėdas yra paprotys dovanėlėmis pradžiuginti vaikus ir mums artimus žmones. Šios dovanos slepia savyje gilią kalėdinę prasmę, nes primena pačią brangiausią Kalėdų Dovaną - Jėzų Kristų, savo gyvybės auka padariusį mus Dievo vaikais. Apie tai apaštalas Jonas taip kalba: "Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą" (Jn 1, 12).

Šiuo metu pasaulyje ir mūsų Tėvynėje yra tiek daug blogio, jog dažnas net suabejoja, ar į šią žemę atėjęs Kristus ką nors pakeitė. Terorizmas, nusikaltimai, narkotikai ir jaunimą pasiglemžianti mirties kultūra - šis nuodėmės jungas slegia tautas ir pavienius žmones sunkiau nei kada nors anksčiau. Deja, turime pripažinti, kad daugelis žmonių gyvena taip, tarsi Kristus nebūtų atėjęs į žemę ir nebūtų mūsų išgelbėjęs.

Kristus išgelbėjo pasaulį, tačiau nuo mūsų priklauso, ar pasinaudosime atpirkimo vaisiais. Turėdami laisvą valią, galime bėgti tolyn nuo Dievo ir nepasinaudoti Kristaus atpirkimu, tačiau galime tapti ir šventaisiais. Todėl dabartiniame pasaulyje matome didelius kontrastus. Yra žmonių, panašių į Kalkutos motiną Teresę, kurių meilė apglobia tūkstančius bedalių, tačiau taip pat yra bėgančių nuo Kristaus šviesos ir užsiskleidusių savo egoizme žmonių. Mes patys kasdien renkamės savo kelią: su Kristumi ar be jo. Kristus skelbia: "Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto" (Lk 11). Kalėdos kviečia eiti per gyvenimą su Kristumi ir visų pirma jo ieškoti Eucharistijoje. Kalėdos primena ne tik Betliejaus prakartėlę, kur gimė Jėzus, bet ir šv. Mišias, kurių metu duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, atiduodamu už mūsų išgelbėjimą.

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II šiuos metus paskelbė Eucharistijos metais. Jis siekia dar labiau atkreipti mūsų dėmesį į Eucharistijoje gyvenantį ir mus pašvenčiantį Kristų. Apaštališkajame laiške "Mane nobiscum Domine" jis rašo: "Tikėjimas reikalauja, kad būdami priešais Eucharistiją visiškai suvoktume, jog esame priešais patį Kristų <...> Eucharistija yra didis slėpinys! Slėpinys, kurį pirmiausia privalu tinkamai švęsti. Šventąsias Mišias būtina padaryti krikščioniškojo gyvenimo centru" (17).

Sutikę Kristų Eucharistijoje, esame siunčiami būti jo liudytojais pasaulyje. Šitas siuntimas ypač įpareigoja tarnauti ir viskuo dalytis su vargšais. Šventasis Tėvas ragina: "Tad kodėl šių Eucharistijos metų nepavertus laiku, kurio metu vyskupijų ir parapijų bendruomenės ypatingu būdu broliškai atsilieptų į kokią nors iš daugybės dabartiniame pasaulyje pasitaikančių skurdo apraiškų" (t. p. 28). Popiežius primena bedarbius, badaujančius, vienišus ir ligų kamuojamus žmones ir ragina: "Neapgaudinėkime savęs: tiktai iš mūsų tarpusavio meilės ir pirmiausia mūsų rūpinimosi stokojančiais būsime atpažįstami kaip tikri Kristaus mokiniai".

Kiekvienos Kalėdos mus kviečia ne tik pagerbti gimusį Betliejaus Kūdikį, bet būti solidariais su mažiausiais ir silpniausiais mūsų broliais. Todėl sveikindamas jus su šv. Kalėdomis, linkiu visiems dar labiau atsigręžti į Kristų, į visą pasaulį žvelgti Jo akimis ir visus mylėti Jo širdimi.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt