į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Ganytojo žodis

Pasaulinė taikos diena
2004 m. sausio 1 d.



Šventasis Tėvas Paulius VI sausio 1-ąją paskyrė maldos už taiką diena. Anuomet jis kalbėjo: "Trokštu, kad ši diena, kaip vilties ir pažado ženklas, būtų švenčiama kiekvienais metais pradžioje kalendoriaus, matuojančio ir ženklinančio žmogaus gyvenimo kelią per laiką, idant taika, kupina savo teisingos ir išganingos pusiausvyros, vyrautų būsimos istorijos raidoje".

Dabartinis popiežius Jonas Paulius II per visą savo pontifikatą nuosekliai gynė taiką ir kasmet paskelbdavo tikintiesiems laišką. Šiemet jo laiške "Mokyti taikos - nuolatos aktuali užduotis" sakoma: "Į savanaudiškumą ir neapykantą nugrimzdusiai, galios ir keršto ištroškusiai žmonijai kaip niekad būtina vėl atrasti santarvės kelią".

Mums, Lietuvos žmonėms, mokytis taikos ir santarvės ypač reikia dėl pastaruoju metu grėsmingai išaugusio susipriešinimo. Vedami savanaudiškų išskaičiavimų, kai kurie valdžios vyrai dirbtinai skirsto žmones į grupes ir jas akina tarpusavyje konfliktuoti. Net tikinčiuosius mėginama suskaldyti ir supriešinti su vyskupais, tokiu būdu siekiant tikinčiuosius panaudoti savo asmeniniams interesams.

Dabartinis laikmetis iš kiekvieno Lietuvos piliečio, ypač tikinčio žmogaus, reikalauja didelio sąmoningumo ir visų pirma aiškaus suvokimo, kad šviesesnės ateities siekiančiai visuomenei reikia ne tarpusavio vaidų, bet santarvės ir konstruktyvaus darbo. Dar nebuvo pasaulio istorijoje atvejo, kad kuri nors tauta karais būtų ilgam pozityviai išsprendusi savo reikalus, nes bet kokia neapykanta bei prievarta anksčiau ar vėliau atsigręžia prieš jos skleidėjus.

Mes, Kristaus sekėjai, esame pakviesti būti "pasaulio šviesa". Neapykanta, vaidai ir prievarta yra tamsa, kuri grasina užgožti ir sustabdyti pasaulio tautų žengimą pažangos bei kūrybos keliu. Šitas pavojus gresia Lietuvos žmonėms, atsigręžusiems veidu į Europą. Todėl yra svarbu, kad nepasiduotume suvedžiojami netikrų gelbėtojų, kurie žmones kiršina ir žada greitą, bet nerealų gyvenimo pagerėjimą. Šitaip žmonės buvo apgaudinėjami visų pasaulinių sąmyšių metu, kai valdžios siekiantys kurstytojai žadėdavo vargšams geresnį gyvenimą, o iš tikrųjų sukeldavo sumaištį.

"Mes, krikščionys, - rašo Jonas Paulius II laiške tikintiesiems, - pareigą mokytis taikos bei mokyti to kitus laikome esmine savo religijos dalimi. Skelbti taiką krikščioniui reiškia skelbti Kristų, kuris yra "mūsų sutaikinimas" (Ef 2), reiškia skelbti Evangeliją, kuri yra "taikos Evangelija". Štai 2004 metų programa! Mes turime atmesti kiekvieną kurstytoją ir neapykantos skleidėją, nesvarbu, kas jis būtų ir kokiomis formomis bandytų destruktyviai veikti visuomenės gyvenimą.

Palaimintasis popiežius Jonas XXIII enciklikoje "Pacem in terris" (Taika žemėje) nurodė, kad taika turi remtis tiesa, teisingumu, meile ir laisve. Todėl melsdami taikos ir trokšdami santarvės mūsų šaliai, labai dėmesingai apmąstykime tuos idealus, kuriais remiasi tikroji taika. Ir ne tik apmąstykime, bet skelbkime juos visu savo gyvenimu.

Taika turi būti statoma ant tiesos ir teisingumo pamato. Todėl reikalaudami atsakomybės iš valdžios vyrų, patys turime būti atsakingi kiekvienų rinkimų metu. Reikalaudami teisingumo iš kitų, mes patys privalome jo laikytis. Nebus taikos visuomenėje, jei reikalausime tik didesnių pensijų, kompensacijų ir atlyginimų, bet vengsime sąžiningai dirbti ir mokėti mokesčius.

Jonas Paulius II skelbia, kad taikai reikalingas teisės paisymas. Jis rašo: "Istorija mus moko, jog taikos statydinti neįmanoma negerbiant etinės ir teisinės tvarkos; anot seno posakio: "Serva ordinem et ordo te servabit" (laikykis tvarkos ir tvarka saugos tave). Labai liūdna, kai šiandien net aukšti pareigūnai bando griauti visuomenės tvarką, kaltindami ne save, bet visas valstybės institucijas, net Konstitucinį Teismą, ir tokiu būdu bando pateisinti savo neatsakingą ir sunkiai suprantamą elgesį.

Šventasis Tėvas, nurodydamas pasauliui taikos kelią, kalba: "Kelionės tikslas bus nepasiekiamas, jei teisingumo nepapildys meilė. Tiktai žmonija, kurioje vyraus "meilės civilizacija", galės džiaugtis autentiška ir tvaria taika". Šitie aukso žodžiai yra tartum mums pasakyti. Jeigu nemąstysime apie pagarbą žmogui, atlaidumą, vien teisingumo reikalavimas neatneš Dievo palaimos mūsų šaliai. Žinoma, vienų atlaidumas neduoda teisės kitiems lipti per žmonių galvas.

"Brėkštant Naujiesiems metams, visų kalbų, religijų ir kultūrų vyrams bei moterims norėčiau priminti antikinę maksimą: "Omnia vincit amor" (viską nugali meilė). Kiekvienas tesistengia paskubinti šią pergalę!",- šiuos Jono Paulius II žodžius palydėkime savo malda ir pasiryžimu puoselėti tarpusavio santarvę.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt