į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Dievo Motinos gimtadienis
Homilija pradedant Šiluvos atlaidus, 2006 m. rugsėjo 8 d.

Šį vakarą pradedame iškilmingai minėti Dievo Motinos Marijos gimtadienį. Švč. Mergelė Marija yra ir mūsų Motina, nes, pagimdydama pasaulio Gelbėtoją Jėzų Kristų, ji pagimdė ir mus amžinajam gyvenimui. Bažnyčia, siekdama įvertinti Dievo Motinos vietą išganymo istorijoje ir Jos nesiliaujamą rūpestį dėl mūsų amžinojo likimo, Jos garbei skiria daug švenčių, gegužės ir spalio mėnesius, gražiausioms pasaulio šventovėms suteikia Jos vardą.

Kai Lietuvai pasikrikštijus pradėjo sklisti Evangelijos šviesa, drauge sklido ir Dievo Motinos Marijos garbė. 2007 metais minėsime 550 metų, kai buvo pastatyta pirmoji Šiluvos bažnyčia, kuriai buvo suteiktas Dievo Motinos Marijos Gimimo titulas. Nuo tada į Šiluvą maldininkai traukė ne tik iš plačių Lietuvos apylinkių, bet netgi iš Prūsijos. Marijos Gimimą Šiluvoje jau keli šimtmečiai švenčiame net aštuonias dienas, per kurias čia apsilanko tūkstančiai maldininkų.

1608 m. Dievo Motina Marija ypač išgarsino Šiluvą, apsireikšdamas piemenėliams ir dviems kalvinams. Kaip ir kitų apsireiškimų metu Dievo Motina kalbėjo ne apie save, bet apie savo Sūnų Jėzų Kristų. Apsireiškimo metu Ji priminė, kad Jos Sūnus Šiluvos žemėje yra užmirštas

Šių metų Šilinių atlaidai yra neeiliniai. Prieš 220 metų stebuklingasis Šiluvos paveikslas buvo apvainikuotas aukso karūnomis. Ta proga vysk. Steponas Giedraitis rašė: "Sveikinkite Mariją, kuri tiek daug jums yra padariusi". Taip pat prieš 220 metų buvo konsekruota ir dabartinė baroko stiliaus bažnyčia, kuriai vėliau buvo suteiktas bazilikos titulas. Prieš 15 m. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Šiluvoje ir bučiavo akmenį, kurį, kaip tikima, lietė apsireiškusios Marijos kojos. Nuo šių atlaidų pradėsime intensyviai ruoštis Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui.

Kiek krikščioniškasis pasaulis stengiasi pagerbti Mariją, tiek šėtonas bando Marijos šlovę sumenkinti ir net Ją pažeminti. Prieš trejus metus mes skaudžiai išgyvenome, kai piktadariai nuo Marijos paveikslo nuplėšė aukso karūnas. Šis įvykis atskleidė, kaip labai yra sužeisti kai kurie mūsų tautiečiai; jiems nėra nieko švento, nes dėl butelio degtinės ar kvaišalų dozės jie galėtų padaryti didžiausią piktadarybę.

Dievo Motina Marija nuolatos yra niekinama internete. Prisidengę anonimiškumu ir naudodamiesi mūsų teisinės sistemos bejėgiškumu, dėl nesuprantamų priežasčių piktadariai bjauriausiai niekina Dievo Motiną. Tikriausiai jie yra labai nelaimingi ir neturėję gerų motinų, galėjusių pripildyti jų širdis didžiausius sunkumus nugalinčios meilės.

Prieš kelias dienas Dievo Motina Marija buvo išniekinta Vilniuje. Vienas menininkas nupiešė Aušros Vartų Gailestingosios Dievo Motinos paveikslą, jame išpjovė Marijos veidą ir rankas ir, pastatęs gatvėje šį savo kūrinį, kvietė praeivius įkišti galvą ir nusifotografuoti. Garbė vilniečiams, kurie privertė Dievo Motinos niekintojus pasišalinti.

Žmogaus protu sunkiai suvokiami bandymai pažeminti Dievo Motiną Mariją liudija, kad pragaras dreba ne tik dėl Jėzaus, bet ir dėl Jo Gimdytojos Marijos vardo. Juk Marijai buvo apreikšta, kad ji pagimdys Sūnų, kuris vadinsis Aukščiausiojo Sūnus ir viešpataus Jokūbo namams per amžius. (plg. Lk 1,32). Dievo Sūnaus Gimdytoja yra toji Moteris, kuri labiausiai kliudo piktojo viešpatavimui žmonių širdyse.

Šiandienė Lietuva, dėl savo vaikų nuodėmių sunkiai prisikelianti naujam gyvenimui, turėtų ypač atsigręžti į Mariją. Juozapui apsireiškęs angelas pasakė: "Ji (Marija) pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių".

Prieš 400 m. Šiluvoje Dievo Motina Marija paragino atsigręžti į Jos Sūnų Jėzų Kristų. Šis Marijos raginimas šiandien ne mažiau aktualus, ypač mūsų jaunimui ir mūsų šeimoms. Aktualus jaunimui, iš kurio pasaulis bando išplėšti autentišką meilę ir ją pakeisti sekso vergija; aktualus mūsų šeimoms, dažnai gyvenančioms labai sudėtingose sąlygose, kai pagalbos, atrodo, gali suteikti tik vienas dangus. Dėl to šiais metais per Šiluvos atlaidus daugiausia ir melsimės už mūsų šeimas.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt