į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Ganytojiškas laiškas
Kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo nariams ir visiems tikintiesiems

Dėl pasirengimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui

Broliai ir seserys Kristuje,

2008 metais švęsime Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų. 1608 m. įvykęs apsireiškimas buvo didelė Dievo dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai. Keturis šimtmečius šio įvykio prisiminimas ir gausios Marijos užtarimu gaunamos malonės gaivino Lietuvos žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijos nušviestam keliui.

2008 m. švenčiamas Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Jubiliejus taps proga atnaujinti tikėjimą ir įsigilinti į tai, ką Švč. Mergelė Marija anuomet norėjo pasakyti ne tik Šiluvos žmonėms, bet visai Lietuvai ir visam pasauliui, kuris, Marijos žodžiais tariant, dabar tik "aria ir sėja". Dievo užmiršimas ir Jo nustūmimas į gyvenimo paribį yra didžioji pasaulio nelaimė.

2008 m. Jubiliejaus iškilmės bus labai reikšmingas įvykis Bažnyčios gyvenime, bet nemažiau svarbus bus ir pasirengimo laikotarpis. Jis galbūt yra net svarbesnis, nes pilnai ir vaisingai išgyventi Švč. M. Marijos apsireiškimą bus galima tik tuomet, kai tam paskirsime pakankamai laiko ir dėmesio.

Trokšdamas, kad šis įvykis atneštų kaip galima daugiau dvasinių vaisių, skelbiu Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejaus preliminarią programą, į kurią kviečiu įsitraukti kunigus, pašvęstojo gyvenimo asmenis ir visus tikinčiuosius. Pasirengimo programą pradėsime vykdyti 2006 metais švęsdami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.

Rengdamiesi Jubiliejui sieksime šių tikslų:

 • Gyvo ir brandaus tikėjimo bei jo praktikos ugdymo,
 • Sąmoningo naudojimosi sakramentais, ypač Sutaikinimo sakramentu ir Eucharistija,
 • Krikščioniškos šeimos ugdymo,
 • Dvasinių pašaukimų brandinimo,
 • Bažnyčios vaidmens asmeniniame ir tautos gyvenime branginimo ir
 • Šiluvos Dievo Motinos Marijos kulto populiarinimo.

„Čia buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“– šis Dievo Motinos Marijos skundas, pasakytas mūsų tikėjimo broliams, ragina ypač kreipti dėmesį į:

 • Mišių šventimą,
 • Eucharistijos garbinimą, ypač iškilmingą adoraciją,
 • Sutaikinimo sakramento sąmoningą šventimą,
 • Ekumeninį bendradarbiavimą ir
 • Švč. M. Marijos vaidmens išganymo istorijoje iškėlimą.

Rengiantis didžiajam Dievo Motinos Marijos Jubiliejui numatomos šios veiklos kryptys ir priemonės, kurios vėliau galės būti papildomos ir tobulinamos:

 • Sujungsime Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią į vieną sakralinę erdvę;
 • 2007 ir 2008 metais visose parapijose ypač iškilmingai švęsime Dievo Kūno ir Kraujo iškilmę bei organizuosime Eucharistijos adoracijas;
 • Nuo 2006 m. Švč. M. Marijos Gimimo šventės iki 2008 m. švęsimo Jubiliejaus visose parapijose, panaudodami visas turimas priemones, populiarinsime Šiluvos Dievo Motinos Marijos apsireiškimą ir skatinsime pamaldumą į Švenčiausiąją Mergelę Mariją;
 • Kasmet iš kiekvienos parapijos į Šiluvą organizuosime piligrimines keliones, įtraukdami į jas suaugusius, jaunimą ir vaikus;
 • Parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijos centre kasmet švęsime ministrantų ir Eucharistijos adoruotojų šventes;
 • Išleisime Šiluvos istoriją, vadovą piligrimams ir kitus šios šventos vietos populiarinimui skirtus leidinius;
 • Stiprinsime katechezę parapijose, akcentuodami Eucharistijos slėpinį ir pamaldumą Dievo Motinai Marijai;
 • Populiarinsime Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimą Lietuvoje ir už jos ribų;
 • Iki 2008 metų rugsėjo vyks Eucharistijos kongresai visuose arkivyskupijos dekanatuose;
 • Kauno arkivyskupijos Eucharistijos kongresas vyks 2008 metais Šiluvoje ir Kaune.
 • Rengiantis Jubiliejui visose parapijose sielovadinis prioritetas bus šeimų ir dvasinių pašaukimų ugdymas;
 • Per 400 m. Jubiliejaus iškilmę Šiluvoje švęsime Šeimų šventę;
 • Per ruošimosi Jubiliejui laikotarpį parapijose organizuosime mariologines konferencijas, o Kaune ir Šiluvoje - Mariologinį kongresą.

Visus pasirengimo darbus ir Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 m. Jubiliejaus šventę organizuos Kauno arkivyskupo paskirtas komitetas, kuris pasinaudos pasirengimo Kauno arkivyskupijos Sinodui ir jo priimtų dokumentų gairėmis. Į pasiruošimo Jubiliejui darbus kviesime visas Lietuvos vyskupijas ir išeivijos parapijas. Organizuoti pasiruošimą Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Jubiliejui JAV, pritariant Čikagos arkivyskupijos Ordinarui, pavesime Čikagos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo parapijos kunigams, o kitose valstybėse, kuriose lietuviai yra susijungę į parapijas, kviesime prisidėti prie pasirengimo Jubiliejui darbų ten dirbančius kunigus ir parapijų komitetus.

Kviečiu visus dvasininkus, Dievui pašvęstojo gyvenimo narius ir pasauliečius teikti pasiūlymus ir aktyviai įsitraukti į pasirengimo Jubiliejui darbus, kuriuos su pasitikėjimu pavedame Švč. Mergelės Marijos globai.

Šiluva, 2006 metų rugsėjo mėnesio 8 diena.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt