į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Padėka už Lietuvos laisvę
Homilija Šiluvoje 2007 rugpjūčio 26-ąją, padėkos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę dieną

Dėkodami Dievui už Lietuvos laisvę, šiandien prisimename kelis istorinius įvykius, nulėmusius skaudžią pusę amžiaus trukusią Lietuvos istoriją. Prieš 90 m. Rusijoje įvyko Spalio revoliucija, milijonams žmonių atnešusi kančių, begalinių praradimų ir mirčių. 1939 m. dvi galingos valstybės – Vokietija ir Rusija pasirašė slaptus dokumentus ir perbraižė Europos žemėlapį. Tą valandą Spalio revoliucijos kraujas pasiekė Lietuvą. Netrukus po šio Stalino ir Hitlerio suokalbio tremtinių ešelonai iš Lietuvos pradėjo riedėti į Sibirą, o žudynės Rainiuose ir Pravieniškėse parodė tikrąjį komunizmo veidą. Niekuo nenusikaltusių savo Tėvynei žmonių represijos, marksizmo ir ateizmo prievartinė indoktrinacija ir Bažnyčios engimas nuolat mums primindavo, ko netekome. Anuomet Sovietų Sąjungos pagrįstai bijojo beveik visas pasaulis, todėl apie laisvę galėjome tik svajoti.

Tačiau šiuose tragiškuose istorijos verpetuose nebuvome užmiršti. 1917 m. Švč. Mergelė Marija apsireiškė Fatimoje ir prašė melstis už Rusijos atsivertimą. Tikintieji žmonės atsiliepė į šį Marijos paraginimą. Šiandien su svečiais piligrimais iš Europos Fatimos Dievo Motinos statula per Tytuvėnus atkeliavo į Šiluvą. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai, sustabdžiusiai ateistinio komunizmo plitimą pasaulyje. Fatimos mylėtojai, atnešusieji šią statulą į Šiluvą, meldėsi ne tik už Rusijos atsivertimą, bet ir už mūsų laisvę surinko penkis milijonus parašų ir juos įteikė Kremliui. Per tragiškus 1991 m. sausio įvykius tik Dievo Motina mus išgelbėjo nuo rusų tankų, kurie jau riedėjo prie Parlamento rūmų. Beginkliai žmonės kalbėjo rožinį ir nieko gero nežadėję tankai sustojo.

Nuo Dubysos į Šiluvą piligrimai atnešė kitą Švč. Mergelės Marijos statulą. 1954 m. Romoje gyvenantys lietuviai įsigijo šią Fatimos Dievo Motinos statulą, popiežius Pijaus XII ją pašventino, prie jos Lietuva buvo paaukota Nekalčiausiai Marijos Širdžiai ir paskui nuvežta į Ameriką. Per trejus metus Fatimos Marijos statula apkeliavo visas Amerikos ir Kanados lietuvių parapijas: tūkstančiai žmonių prie jos meldėsi už Lietuvos laisvę. Ši statula turėjo grįžti į Lietuvą tuomet, kai ji bus laisva. 1990 m. Švč. Mergelė Marija padarė stebuklą – buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė. Po trejų metų 1993 m. rugsėjo 7 d. Švč. Mergelės Marijos statula buvo atvežta į Šiluvą. Popiežius Jonas Paulius II savo rankomis uždėjo ant jos galvos pergalės karūną. Šią Fatimos Marijos statulą galime vertai vadinti Lietuvos laisvės Karalienės vardu.

Šiluvos Dievo Motina mūsų nelaisvės ir išsivadavimo istorijoje turi taip pat išskirtinę vietą. Gūdžiais brežnevizmo metais, kai į kiekvieną laisvės dvelktelėjimą tuojau pat sureaguodavo galinga KGB mašina, į Šiluvą rinkdavosi dvasia nepavergti lietuviai. Jie meldėsi už Lietuvos laisvę ir paskutinį rugpjūčio sekmadienį ruošdavo piligriminius žygius. Už tai piligriminių kelionių organizatoriai buvo persekiojami ir teisiami. Maldininkai keliais eidavo apie Šiluvos baziliką, melsdami Lietuvai laisvės. Šiandien dėkojame, kad be karo atgavome laisvę.
Dėkodami Dievui už laisvę, drauge turime ir atsiprašyti, kad nuolat aimanuojame dėl nepriteklių, mums trūksta pilietinės atsakomybės, o laisvę panaudojame blogam, rūpinamės ne visų gerove, bet savanaudiškais siekiais.

Per Marijos užtarimą Dangaus padovanota laisvė įpareigoja mus ginti ją ir atsakingai ja naudotis. Šiandien laisvės nereikia ginti su ginklu rankose, bet reikia gyventi tiesoje. Melas ir nuodėmė labiausiai pavergia žmogų, o dvasiškai pavergtą žmogų nesunku pavergti bet kuriai išorės jėgai. Šventasis Raštas skelbia, kad tik tiesa gali padaryti mus laisvus (plg. Jn 8,32). Todėl, siekdami įtvirtinti laisvę savo Tėvynėje, turime rūpintis patys gyventi tiesoje ir padėti kitiems būti tokiems.

Ne mažiau už tiesą reikalingas teisingumas. Be jo neįmanoma išsaugoti laisvos ir nepriklausomos valstybės. Mes dar nesame iki galo įsisąmoninę, kokią žalą valstybei daro šiandien visur matomas neteisingumo siautėjimas mūsų Tėvynėje. Daugelis kelia klausimą, kas apgins paprastą Lietuvos žmogų, jeigu susidorojama su tokiais žmonėmis, kaip garbingas mūsų saugumo pulkininkas, kuris po nužudymo buvo apšmeižtas, o jo byla numarinta? Niekas negalėtų atsakyti į šį klausimą, nes tai pranoksta žmogaus jėgas, tačiau atsakymą turi Dievo Motina Marija. Mes tikime, kad jos užtarimu mums buvo padovanota laisvė, todėl darykime tai, ką ji nurodė apsireiškimo metu Šiluvoje. O ji ragino labiau garbinti jos Sūnų. Jos Sūnus Jėzus Kristus yra mūsų laisvės garantas. Su dideliu pasitikėjimu glauskimės prie Šiluvos Dievo Motinos, pavesdami jai save ir savo Tėvynę.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt