į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Kauno arkivyskupijos darbai 2006–2007 m.
Arkivyskupijos darbų apžvalga Arkivyskupijos dieną, 2007 m. birželio 24 d.

Kauno arkivyskupijos dienos proga noriu trumpai apžvelgti pagrindinius darbus nuo 2006 m. birželio 24 d. Dauguma šių darbų buvo skirti pasirengti Šiluvos 400 m. Jubiliejui.

2006 m. liepos mėn. konsekruota Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia. Jos konsekracija vainikavo didelį klebono kun. Roberto Skrinsko ir uolių Domeikavos parapijiečių darbą.

2006 m. rugsėjo 8 d., švenčiant Šilinių atlaidus, paskelbta apie pasirengimą Šiluvos 400 m. Jubiliejui ir pasirengimo komisijos sudarymą. Nuo tada pradėjome intensyviai ruoštis artėjančiam Jubiliejui. Pirmiausia reikėjo sukurti pasirengimo programą, apimančią ne tik ruošimąsi pačiai iškilmei, bet ir dvasinį pasirengimą visais lygmenimis – arkivyskupijoje, dekanatuose ir parapijose. Vysk. Jonas Ivanauskas daugiausia dirbo prie šios programos parengimo. 2007 m. sausio 25 d. programa buvo paruošta ir patvirtinta arkivyskupo dekretu.

Programoje ženklią vietą užima Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kelionė per parapijas, Eucharistijos šventės parapijose ir dekanatuose, taip pat piligriminės kelionės į Šiluvą. 2007 m. vasario 4 d. Šiluvos paveikslas pradėjo kelionę iš Kauno arkikatedros per visas arkivyskupijos parapijas. Džiaugiamės, kad Šiluvos paveikslas keliauja ir Šiaulių, Telšių bei Vilkaviškio vyskupijų parapijose. Dar labiau džiaugiamės, kad Šiluvos Dievo Motinos apsilankymai atneša labai palaimingų vaisių visose parapijose, kur tik parodoma tam pakankamai dėmesio.

2007 kovo 13 d. Kėdainių dekanato tikintieji pirmieji pradėjo piligriminę kelionę į Šiluvą. Visus pralenkė Kauno I dekanato tikintieji, suorganizavę didelę ir gražią pėsčiųjų piligriminį žygį nuo Dubysos į Šiluvą. Ketvirtąją – Kauno II dekanato – piligriminę kelionę papildė piligrimai iš Lietuvos katalikiškųjų mokyklų, todėl birželio 13 d. Šiluvos miestelis buvo pilnas moksleivių. Po Mišių šventimo aikštėje priešais Baziliką vyko gražus katalikiškųjų mokyklų prisistatymas.

Pasirengimo programoje Eucharistijai skiriamas prioritetas, nes Šiluvoje apsireiškusi Dievo Motina atkreipė dėmesį, kad negarbinamas jos Sūnus. Todėl parapijose vyksta dvi dienas trunkančios Eucharistijos šventės su adoracijomis ir procesijomis.

2007 m. pradėti Šiluvos sakralinės erdvės tvarkymo darbai. Iki šiolei daugiausia atlikta nematomų, bet būtinų darbų, kad būtų galima vykdyti ir matomus darbus. Tai nuosavybės atkūrimas, sakralinės erdvės projekto rengimas, reikiamų leidimų gavimas ir kt. Šiuo metu beveik visa sakralinė erdvė tarp Bazilikos ir Apreiškimo koplyčios priklauso arkivyskupijai, todėl, būdami šeimininkai, galėsime realizuoti numatytus uždavinius.

2007 m. drauge su Vyriausybe pradėjome kurti Jono Pauliaus II piligrimų kelią, į kurį buvo įtraukti keturi labai svarbūs Kauno arkivyskupijos sakraliniai objektai – Pažaislio vienuolynas, Prisikėlimo bažnyčia, Kauno arkikatedra bazilika ir Šiluvos sakralinė erdvė, apimanti Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią. Šio Piligrimų kelio projektas atvėrė naujas galimybes rengtis Šiluvos jubiliejui ir ateityje pasitarnaus žinią apie Dievo Motinos apsireiškimą Šiluvoje platinant ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

2006–2007 m. toliau buvo kuriami dekanatų centrai. Šiems darbams gavome paramos iš Renovabio fondo. Nekelia abejonių, kad tokių centrų kūrimas ir stiprinimas bus palaimingas visam sielovados darbui. Dėkoju dekanams, labai geranoriškai atsiliepusiems į keliamus naujus uždavinius. Suprantama, kad jiems tenka prisiimti labai didelę atsakomybę, nes reikės užmiršti tuos laikus, kai dekano pareigos apsiribodavo formalia metine parapijų vizitacija. Jau dabar beveik visi dekanatų centrai turi visai gerą materialinę bazę, kur gali būti rimtai plėtojama sielovadinė veikla.

Labai džiaugiamės užsimezgusiais gerais santykiais su keliais universitetais, kuriuose jau dirba arkivyskupijos sielovadinės komandos. Taip pat kelios Kauno bendrojo lavinimo mokyklos yra pareiškusios norą tapti katalikiškomis. Arkivyskupija buvo ir bus atvira bendradarbiavimui su mokyklomis jaunimo ugdymo darbuose. 

2007 m. pradėjome Kauno arkikatedros parapijos sielovados namo statybą ir tikimės šiemet ją užbaigti. Pagrindinė arkivyskupijos šventovė – arkikatedra bazilika turės reikiamas sąlygas vykdyti pačius reikalingiausius sielovados darbus. Šiame pastate įsikurs ir Piligrimų kelio informacijos centras, kuris organizuos ir vadovaus piligriminėms kelionėms į Šiluvą ir kt. sakralias Lietuvos vietas.

2007 m. spalio mėn. 21–22 d. ketiname baigti Kauno arkivyskupijos sinodą. Per praėjusius metus daugiausia buvo dirbama su sinodo dokumentais, kuriuos kiek anksčiau svarstė parapijų sinodo grupės. Artimiausiu metu parapijos išrinks savo atstovus į sinodą, o sinodo organizatoriai užbaigs dokumentų rengimą.

Artimiausi darbai

Vien tik Šiluvoje numatyta darbų už maždaug 8 milijonus litų. Tai Bazilikos, Apreiškimo koplyčios remonto darbai, sakralios erdvės įrengimas, Šiluvos informacinio centro ir muziejaus statyba, Piligrimų kelio ruošimas, aikštelių, tualetų įrengimas ir kt. darbai.

Kadangi Dievo Apvaizda Kauno arkivyskupijai patikėjo ypač svarbią Lietuvos sakralią vietą – Šiluvą, mums teks labiausiai rūpintis tikinčiųjų piligriminėmis kelionėmis į Dievo Motinos Marijos apsireiškimo vietą. Artimiausioje ateityje rūpinsimės piligriminėmis kelionėmis ne tik kiekvieno mėnesio 13 d. ir per Šilinių atlaidus, bet ir kitomis progomis, pvz., pirmaisiais mėnesių šeštadieniais, o vėliau – ir visais šeštadieniais. Šias keliones skirsime įvairioms maldininkų kategorijoms: moksleiviams, kariams, studentams, jaunuoliams, priėmusiems Sutvirtinimą, vaikams po Pirmosios Komunijos, jaunavedžiams ir kt. tikinčiųjų grupėms. Mąstome apie tai, kad vaikai, priėmusieji Pirmąją Komuniją Šiluvoje būtų įrašomi į Marijos Rožinio ir Šiluvos Dievo Motinos mylėtojų draugiją. Artimiausiu metu ketiname įrengti Šiluvoje patogią 2 km ilgio piligrimų trasą per šilą.

Tarp artimiausių darbų numatyta įkurti dvi naujas parapijas Jonavoje ir Kaune. Tai rimtas iššūkis arkivyskupijai, tačiau tikimės, kad Dievas palaimins visus darbus, skirtus tikinčiųjų gerovei.

Kauno arkivyskupijos dienos proga noriu padėkoti visiems aktyviems Kristaus vynuogyno darbininkams. Dėkoju kunigams, seserims vienuolėms, parapijų aktyvui, arkivyskupijos sielovadinių institucijų aktyviems žmonėms ir visiems, kurie nebuvo pasyvūs darbų stebėtojai ar kritikai, bet patys aktyviai prisidėjo prie vykdomų darbų ir meldėsi už jų sėkmę. Išskirtinai noriu padėkoti visiems kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams, savanoriškai talkinusiems Marijos radijui. Gyvosios Bažnyčios statybai visuomet teiksime prioritetą tarp kitų darbų.

Šia proga vienam kitam arkivyskupijos Bažnyčios nariui norėčiau išreikšti ypatingą padėką ir pagarbą, įteikdamas Kauno arkivyskupijos garbės ženklą, o už darbus žiniasklaidos baruose – paskelbdamas „Bažnyčios kronikos“ fondo sprendimą.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt