į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Jėzaus Krikštas ir Sausio 13-oji
Homilija 2008 m. sausio 13 d. Šiluvos bazilikoje

Jėzus atėjo prie Jordano tuo metu, kai Jonas kvietė žmones daryti atgailą. Jėzus atėjo tarsi nusidėjėlis, įbrido drauge su kitais į Jordaną ir paprašė, kad Jonas jį pakrikštytų. Prašė ne todėl, tarsi pats būtų turėjęs nuodėmių ir būtų buvęs reikalingas atgailos, bet norėjo atlyginti Dievo teisingumui pasaulio nuodėmių skolą. Atsikalbinėjančiam jį pakrikštyti Jonui pasakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“ (Mt 3, 15). Jėzus, būdamas be mažiausios nuodėmės šešėlio, nusižemino, nes norėjo būti panašus į žmones, kuriuos norėjo išgelbėti iš nuodėmės vergovės. Jis, būdamas nekaltas, prisiėmė nuodėmės gėdą, kad mes, kaltieji, turėtume drąsos pripažinti savo nuodėmes ir gauti jų atleidimą.  

Po krikšto, kaip rašo knygos „Apaštalų darbai“ autorius, Jėzus „vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo“ (Apd 10, 38).  

Prieš septyniolika metų sausio 13-ąją dieną mes buvome pakrikštyti kraujo krikštu, kai, apsisprendę nusimesti nelaisvės grandines, prie televizijos bokšto gynėme Lietuvos laisvę.  

Sausio 13-ąją mes ryžomės sudėti pačias didžiausias aukas ir maldavome Dievą, kad blogio jėgos nesustabdytų mūsų laisvės žingsnių. Jau aušo laisvės rytas, ir bijojome grasinančios sugrįžti okupacijos nakties. Tik anuomet mes klydome, manydami, kad visiškos laisvės susigrąžinimui, drauge ir visiškai mūsų laimei užteks atkurti Nepriklausomą Lietuvą. Praėjus septyniolikai nepriklausomybės metų mes aiškiai suvokiame, kad nesame nei pilnai laisvi, nei laimingi. 

Žmogus tampa visiškai laisvas tik tuomet, kai jis gyvena tiesoje ir tarnauja gėriui. Kiekviena melo apraiška pavergia žmogaus dvasią, ir kiekviena nuodėmė uždeda lengvesnes ar sunkesnes grandines. 

Dievas mus pašaukė laisvei, todėl visas mūsų gyvenimas privalo turėti aiškią kryptį – išsilaisvinti iš bet kokių nelaisvės pančių. Išsilaisvinama ne dejonėmis, kad aplinkui siautėja blogis, bet kantriu ir ištvermingu tarnavimu tiesai bei gėriui.

Žmogaus laisvė yra tokia didelė vertybė, kad pats Dievas moka už ją labai didelę kainą. Juk Dievas, kurdamas laisvą žmogų, žinojo, kad šis savo laisvę panaudos ne tik gėriui, bet ir blogiui, ir vis dėl to  tobuliausiam kūriniui suteikė laisvę ir nenugalimą jos troškimą, nes laisvė labiausiai išaukština žmogų ir padaro jį kūrinijos valdovu. 

Sausio 13-oji ragina kiekvieną iš mūsų eiti laisvės keliu, t. y. nepakęsti savo gyvenime melo ir bet kokios nuodėmės, o suklydus kuo greičiau ją sunaikinti Atgailos sakramento malone. Sausio 13-oji primygtinai ragina mus prisiimti atsakomybę už valstybę ir jos ateitį. Vis iš naujo turime suvokti, kad visi ir kiekvienas esame atsakingi už tai, kas vyksta mūsų Tėvynėje. Ypač šią atsakomybę turime prisiimti kiekvienų rinkimų metu. Katalikai visuomet privalo būti patys atsakingiausi rinkėjai, kurių negalima nei papirkti, nei kitaip paveikti.

Sausio 13-ąją šiandien minime Šiluvoje. Dievo Motina Marija apsireiškimo metu Šiluvoje atkreipė dėmesį į būtinumą garbinti jos Sūnų, t.y. pakvietė gyventi tiesoje.  Ten kur garbinamas Jėzus, nėra ir negali būti vietos žmogų pavergiančiam blogiui. Kur garbinamas Kristus, ten dreba pragaras ir trūkinėja šėtono grandinės.

Mūsų laisvės keliui šiuo metu bene labiausiai trukdo masinis girtuokliavimas. Seimas iki šiolei vis taisė alkoholio įstatymą ir vis labiau liberalizavo jo reklamą ir prekybą. Priėjome prie to, kad alkoholio galima įsigyti vos ne kiekvienoje degalinėje. Milijoninius pelnus iš alkoholio kraunantieji  piestu stojasi prieš bet kokį alkoholio prekybos ir reklamos apribojimą. Visa tai vyksta tik todėl, kad garbinamas ne Kristus, bet mamona. Todėl Šiluvos Dievo Motinos apreiškimo turinys šiandien yra dar  aktualesnis, nei prieš 400 metų.

Šiluvos Dievo Motina, išmokyk mus suvokti, kad mūsų laisvė yra neatskiriama nuo ištikimybės tavo Sūnaus Evangelijai. Švč. Mergele Marija, mes tave Šiluvoje vadiname „Ligonių sveikata“, padėk suprasti, kad sergančias mūsų sielas gali išgydyti tik tavo Sūnus Jėzus Kristus.   

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt