į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Jono Pauliaus II apsilankymo Šiluvoje 15 metų sukakčiai – Lietuvos jaunimo šventė
Homilija Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 7 d.

Brangūs Ekscelencijos vyskupai, broliai kunigai, mielas Lietuvos jaunime, studentai, moksleiviai ir visi Šiluvos piligrimai. Mes ilgai laukėme šios dienos ir rūpestingai jai rengėmės, kad visi drauge galėtume švęsti Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų ir paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Šiluvoje 15-ąsias metines.

Vakar šventėme Eucharistinį kongresą, ir tai buvo ženklas, kad šio Jubiliejaus kertinis akmuo yra Eucharistinis Jėzus. Prieš 400 m. apsireiškusi Šiluvos žmonėms Marija verkė ir kalbėjo ne apie save, bet apie užmirštą jos Sūnų. Mūsų dėmesys ir pagarba Eucharistijai tebūnie kiekvieno Jubiliejaus dalyvio atsakymas į Dievo Motinos Marijos apsireiškimo žinią.

Šiandien mūsų dėmesys sutelktas į labai brangų Lietuvos žmonėms asmenį – Joną Paulių II, kuris net savo popiežiškajame herbe buvo įrašęs Marijos vardą. Tai popiežius, tuojau po išrinkimo pareiškęs, kad jis būsiąs „tylos Bažnyčios“ balsas ir kalbėsiąs jos vardu. Sunkios priespaudos metais toks mums Šventojo Tėvo rodomas dėmesys buvo neįkainojamas. Vos atgavus nepriklausomybę ir ką tik sovietų tankams palikus mūsų žemę Jonas Paulius II atvyko pas mus, trokšdamas dvasiškai sustiprinti mus po ilgų priespaudos metų. Tai pirmasis popiežius, per visą Bažnyčios istoriją aplankęs Lietuvą. Prieš penkiolika metų rugsėjo 7 d. Jonas Paulius II aplankė Šiluvą, pabučiavo akmenį, kurį lietė apsireiškusios Marijos pėdos, ir vainikavo Marijos statulą, mūsų nelaisvės metais apkeliavusią visas lietuviškas parapijos Šiaurės Amerikoje ir sugrįžusią į laisvą Lietuvą. Karo audrų nublokšti už Atlanto mūsų tautiečiai per visą okupacijos laiką meldė Aukščiausiąjį laisvės dovanos Lietuvai, ir jų bei mūsų maldos buvo išgirstos.

Vos atvykęs į Vilnių Šventasis Tėvas ragino mus palikti praeitį ir drąsiai kurti naują Lietuvą. Kaune kvietė atnaujinti visuomeninį, šeimų ir tautinį gyvenimą. Popiežius perspėjo, kad tėvynę gali atnaujinti tik tokie žmonės, kuriuos aplanko tiesos ir meilės Dvasia. Atvykęs į Šiluvą popiežius Jonas Paulius II linkėjo mums ramybės ir taikos, bet drauge ragino daryti visa, kad Kristus taptų mūsų gyvenimo ir mūsų kuriamos demokratijos uola. Popiežius kreipėsi į Šiluvos Dievo Motiną šiais žodžiais: „Šventoji Šiluvos Mergele <...> su virpuliu šiandien kreipiuosi į tave kaip Bažnyčios Ganytojas. <...> Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi: ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika; kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas; kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą kalbą ir tarpusavio pasitikėjimą. <...> Taikos Karaliene, gerbiama Šiluvos šventovėje, pagelbėk šiems su pasitikėjimu į tave besikreipiantiems vaikams statyti savo ateities rūmą ne ant pasaulėžiūrų smėlio, bet ant Evangelijos uolos; paskatink visuomeniniame ir politiniame gyvenime vadovautis ne asmeniniu ar kolektyviniu egoizmu, bet meilės ir vienybės idealais. Šioje žaliuojančių laukų apsuptoje šventovėje Tu išklausai lietuvių prašymus ir surenki jų viltis. Duok jiems drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus; padaryk vaisingus jų rankų ir proto darbus; apsaugok šeimų židinių džiaugsmą, visuomeninio gyvenimo vienybę, palaikyk ateities labui darbuotis pasiryžusią viltį, Ypatingai Tau pavedu jaunimą <...> vyskupus, kunigus, Dievui pasišventusius žmones ir visus krikščionis. Išprašyk kiekvienam malonės ištvermingai ir kilniadvasiškai tarnauti Dievo Karalystei.“

Šiandien mes atvykome į Šiluvą nusilenkti Dievo Tarnui Jonui Pauliui II ir įamžinti Šiluvos žemėje brangų jo atminimą. Šis popiežius buvo didis Marijos gerbėjas; kiekvienas jo ganytojiškas laiškas, kiekviena jo pasirašyta enciklika būdavo užbaigiama kreipimusi į Švč. Mergelę Mariją jos globai pavedant aktualius Bažnyčios reikalus. Iš Jono Pauliaus II čia, Šiluvoje, mokysimės panašios pagarbos Dievo Sūnaus Motinai, prisiminusiai Lietuvą labai gūdžiu istorijos laikotarpiu, kai čia nebuvo švenčiama Mišių auka ir dvasinė bei religinė sumaištis buvo užvaldžiusi valdančiųjų ir valdomųjų protus. Istorija lėmė Lietuvai pakelti daug audrų, jų metu patirti nesuskaičiuojami materialiniai ir dvasiniai nuostoliai. Tačiau Lietuvos danguje visuomet švietė Aušros Žvaigždė, kuri ypač ryškiai buvo matoma Šiluvoje.

Jubiliejaus džiaugsmu ir ypač Šiluvos žinia noriu pasidalyti su šiandien atvykusiu jaunimu, daugelis jo šiemet priėmė Sutvirtinimą. Šiluvoje apsireiškusios Marijos žinia skelbė, kad čia ir visoje Lietuvos žemėje turi būti gerbiamas ir mylimas jos Sūnus. Švč. M. Marijos paskelbtą žinią papildė jos ašaros, įsakmiai kalbėjusios, kad jos Sūnaus užmiršimas yra skaudus praradimas. Dėl smulkmenų juk niekas neverkia. Jūs, jaunime, būsite Lietuvos ateities kūrėjais. Renkitės kurti ją ne ant mirties kultūros paliekamų griuvėsių, bet, kaip ragino Jonas Paulius II, ant Evangelijos uolos. Būkite drąsūs priimti Kristų ir nešti Jį į mokyklas, universitetus, į tolimiausius Lietuvos kampelius. Matydami besiblaškančius ir kelio nerandančius Lietuvos žmones, nevykite, nebėkite iš Lietuvos svetur ieškoti savo laimės, bet padėkite Lietuvai ir Bažnyčiai atsinaujinti. Tai misija, kurią jums skiria gyvenamasis metas. Pasitikėkite, kad Šiluvoje apsireiškusioji Dievo Sūnaus Motina visuomet bus su jumis ir laimins jūsų pasiryžimą gyventi ne sau, bet dvasiškai turtėti ir tais turtais dalytis su bendraamžiais. Gyvendami su Kristumi, jūs susikursite laimingą gyvenimą sau ir padėsite Lietuvos žmonėms tvirtai stovėti ant Kristaus Evangelijos nušviestų pagrindų.

Švęsdami Mišias, melskimės visi drauge, kad Dievo Dvasia pripildytų mus tiesos ir meilės dovanų, kurios, anot Jono Pauliaus II, reikalingos siekiant atnaujinti Lietuvos gyvenimą.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt