į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Gailestingumo Motina
Pamokslas pasakytas švenčiant Marijos dieną Šiluvoje 2009 m. lapkričio 13-ąją

Šią savaitę Lietuvos žmonės keliauja aplankyti Aušros Vartų, kur nuo seno yra malonėmis garsus Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Aušros Vartų Marija tituluojama Gailestingumo Motina.

Gailestingumo Motina – Dievo gailestingumo nešėja. Apaštalas Paulius Laiške galatams rašo: „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, <...> kad mes įgytume įvaikystę“ (Gal 4, 4–5). Apaštalas teigia, kad per Jėzų Kristų jau esame nebe vergai, bet įvaikiai ir amžinojo gyvenimo paveldėtojai.

Europos gyventojai didele Dievo dovana laiko prieš dvidešimt metų be karo sugriuvusią Berlyno sieną, ilgą laiką buvusią matomu ženklu, jog milijonai žmonių yra pavergti. Tačiau pačią didžiausią vergovę atneša ne iškilusios Berlyno sienos, bet per nuodėmę nutrauktas ryšys su Dievu. Kiek žmogus tolsta nuo Dievo, tiek nusiveja sau dvasinės nelaisvės pančius.

Kryžius – Dievo gailestingumo ženklas. Iš pervertų Jėzaus žaizdų ištekėjusi Dievo gailestingumo versmė leidžia mums atkurti santykius su Dievu ir jį vadinti Tėvu. Švč. M. Marija yra glaudžiausioje vienybėje su Sūnaus kryžiumi. Evangelija pasakoja apie  Jėzaus motiną Mariją, ištikimai stovėjusią prie nukryžiuoto Sūnaus kryžiaus. Mirštantis Jėzus tarė mokiniui Jonui: „Štai tavo motina!“ Nuo tada Marija tapo ne tik mūsų visų Motina, bet ir Dievo gailestingumo nešėja.

Popiežius Jonas Paulius II rašė: „Marija yra drauge toji, kuri ypatingai ir išskirtinai – kaip niekas kitas – patyrė gailestingumą, o drauge kilniausiu būdu jį užtarnavo savo širdies auka ir todėl galėjo dalyvauti Dievo gailestingumą atskleidžiant. Ta auka glaudžiai susieta su jos Sūnaus kryžiumi, po kuriuo ji stovėjo Kalvarijoje. Niekas taip artimai, kaip Nukryžiuotojo Motina, nepatyrė kryžiaus slėpinio – to sukrečiančio įvykio, kai transcendentinis Dievo teisingumas susitiko su meile. <...> Marijai geriausiai pažįstamas dieviškojo gailestingumo slėpinys. Ji žino, kiek tai kainavo, kokia didelė ta kaina“ (enciklika Dives in misericordia, 9 ).

Lietuva kelis kartus patyrė išskirtinius Dievo gailestingumo ženklus. Pirmąkart – prieš tūkstantį metų, kai šv. Brunonas nešė Lietuvai žinią apie pasaulio Gelbėtoją Jėzų Kristų. Deja, anuomet lietuviai Dievo gailestingumo nesugebėjo priimti. Antrą kartą jį patyrėme 1608 m. Šiluvoje, kai apsireiškusi Dievo Sūnaus Motina Marija pakvietė neužmiršti jos Sūnaus. Šiuo apsireiškimu Lietuvos žmonės buvo pakviesti susigrąžinti meilės santykį su Jėzumi. Mūsų laikais Jėzus, apsireiškęs seseriai Faustinai Vilniuje, paragino pasitikėti Jo meile. Šis paraginimas plačiai pasklido pasaulyje.

Dievo gailestingumo ypač esame reikalingi šiandien, kai aplink tvyro nerimas, visuomeninis sąmyšis, moralinė degradacija ir neviltis. Ekonominiai sunkumai yra tik ryškiai matoma viršūnė tikrųjų bėdų, kurias prisišaukia kiekvienas žmogus, pradėdamas savo gyvenimą tvarkyti ne pagal Evangeliją, bet pagal pasaulio taisykles. Šiandienio gyvenimo skaudžiausių vaisių šaknys yra grynai moralinės. Nuodėmės kultūra sunokina labai rūgščius vaisius.

Valstybių vadovai ieško sprendimų, kaip išlipti iš ekonominės krizės duobės, į kurią yra patekusios jų šalys. Tikėkimės, kad per eilę metų jie sureguliuos ekonominį gyvenimą. Tačiau visiškai prisikelti reikės kiekvieno mūsų pastangų. Todėl pabandykime pajusti asmeninę pareigą patiems vaduotis iš nuodėmės kultūros ir padėti prisikelti kitiems.

Šiandien visas pasaulis yra reikalingas Dievo gailestingumo. Jo esame reikalingi mes visi, todėl visiems verta įsidėmėti, kad  Gailestingumo Motina yra tiesiausias kelias į Dievo gailestingumą.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt