į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Ganytojo žodis

Kauno arkivyskupija pradeda Kunigų metus
Pamokslas pasakytas arkikatedroje bazilikoje švenčiant arkivyskupijos globėjo Šv. Jono krikštytojo šventę 2009 m. birželio 24 d.

Birželio 24 d. Kauno arkivyskupijos tikintieji pasauliečiai ir kunigai švenčia Jono Krikštytojo gimtadienį ir arkivyskupijos šventę. Kristaus pirmtakas yra Kauno arkivyskupijos dangiškasis globėjas. Jis paliudijo žmonėms tikrąją pasaulio šviesą – Dievo Avinėlį, atėjusį sunaikinti pasaulio nuodėmių. Arkivyskupijos globėjas kviečia visus, ypač kunigus, būti ištikimais Kristaus kelio ruošėjais ir Evangelijos liudytojais.

Arkivyskupijos šventės proga Mišias arkikatedroje koncelebruoja daug arkivyskupijos kunigų, su kuriais šiandien pradedame Kunigų metus. Popiežius Benediktas XVI prieš kelis mėnesius paskelbė Kunigų metus, prasidėjusius birželio 19 d. ir pasibaigsiančius po metų taip pat birželio 19 d. Kunigų metų proga apmąstysime kunigystės dovaną Bažnyčiai, melsime kunigams šventumo dovanos ir kad Dievas daugiau gerų vyrų pašauktų į kunigystę.

Šventasis Tėvas Kunigų metus pradėjo šventojo Arso klebono Vianejaus gimimo dangui dieną. Kunigai yra kviečiami gerai įsižiūrėti į šį šventą kunigą ir mokytis, kaip reikia tarnauti Bažnyčiai.

Kunigų metams popiežius parinko šūkį – Kristaus ištikimybė, kunigo ištikimybė. Ištikimai tarnaujantys kunigai yra didelė dovana ne tik Bažnyčiai, bet ir visuomenei. Lietuva sunkiausiais savo egzistencijos metais labiausiai atsiremdavo į savo dvasios vadus, tai iškalbingai byloja carinės ir sovietinės okupacijos metai.

Kai kurie dienraščiai bando įpiršti mintį, kad Lietuvoje beveik nėra gerų kunigų. Intensyviai bandoma formuoti viešąją nuomonę, kad kunigai nesilaiko celibato ir kad jiems rūpi tik pinigai. Iš tikrųjų tai netiesa. Pavienių kunigų nuodėmės negali užtemdyti daugumos kunigų nešamos šviesos. Galima tik spėlioti, kokios yra kunigų niekinimo priežastys. Sovietiniais laikais buvo bandyta nutildyti Bažnyčios balsą, nes jis trukdė dvasiškai pavergti Lietuvos žmones. Šiandienius stabus garbinantis pasaulis taip pat negali priimti Kristaus Evangeliją nešančios Bažnyčios ir jos kunigų.

Popiežius pakvietė kunigus būti ištikimus savo pašaukimui. Už ištikimybę Kristui, už tai, kad Evangelijos skelbėjo gyvenimas atitiktų skelbimą, kunigams reikia kasdien grumtis. Kartais pavieniai kunigai neišsilaiko savo pašaukimo aukštumoje, o kai kurie net skaudžiai parpuola. Popiežius Benediktas XVI kviečia kunigus šiais metais sąžiningai daryti sąžinės sąskaitą ir pašalinti tai, kas gali aptemdyti Kristaus kunigystę ir padaryti žalą Bažnyčiai.

Per ilgus kunigystės metus mačiau labai daug gerų kunigų, kurie pasiaukojančiai tarnavo Bažnyčiai. Laikau didele Dievo dovana sutiktus gerus kunigus. Vaikystėje sutikau švento gyvenimo kunigą Antaną Skeltį, kuris savo pavyzdžiu pažadino mano pašaukimą rinktis kunigystės kelią. Mačiau savo parapijos kleboną kun. Joną Reitelaitį, kuris be atostogų per visą gyvenimą nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro dirbo ir dirbo – kūrė parapiją, pastatė bažnyčią, kelias mokyklas, rašė istorinius darbus, gydė dvasines ir fizines žmonių ligas. Studijuodamas seminarijoje mačiau labai garbingus kunigus – rektorių kan. Kazimierą Žitkų, prefektą Vincentą Sladkevičių, dėstytojus – Pranciškų Tamulevičių, Albiną Jaudegį, dr. Joną Stakauską ir kt. garbingus kunigus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai. Kunigiškajam pašaukimui ištikimi kunigai sovietiniais metais buvo pačia svarbiausia atrama, kai reikėjo tarnauti Bažnyčiai labai sudėtingomis sąlygomis.

Šiandien taip pat džiaugiuosi dauguma kunigų, kurie labai nuoširdžiai tarnauja Bažnyčiai. Kartais žmonės reikalauja iš kunigų beveik heroizmo, užmiršdami, kad jie taip pat yra silpni žmonės ir tik Dievo malonės remiami sugeba daryti gera. O tą malonę reikia išmelsti.

Bažnyčioje vaisingai tarnauja tik tie kunigai, kurie yra tikri maldos vyrai. Šv. Jonas Krikštytojas, ruošdamasis savo misijai, beveik visą gyvenimą praleido dykumoje. Dykuma simbolizuoja vienatvę, kuri yra būtina siekiant rimto gyvenimo su Dievu. Šv. Jono Krikštytojo dykuma kunigui primena, kad jo vienatvė būtų užpildyta malda. Tikintieji nori matyti kunigus, gebančius rimtai melstis, neskubotai švenčiančius Mišias, pamaldžiai teikiančius sakramentus.

Yra dvi garantuotos priemonės, palaikančios kunigo dvasinį gyvenimą – tai reguliari išpažintis ir laikas, praleistas adoruojant Švč. Sakramentą. Noriu pakviesti visus tikinčiuosius tiesiog įsipareigoti melstis už kunigus, kad jie labai vertintų maldą. Kai kunigas pakankamai meldžiasi, tuomet jo gyvenime viskas susitvarko, nes neįmanoma gerai melstis ir nepaisyti Dievo valios.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt