į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Pašvęstieji ir pasiųstieji
Homilija per Kunigų šventimus 2009 m. vasario 1 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje

Antroji kunigo pareiga – šventinimo tarnystė. Vyskupas ir kunigai pašventina tikinčiųjų bendruomenę savo malda, darbais, žodžio ir sakramentų tarnyste. Pati svarbiausioji šventinimo pareiga – Eucharistijos šventimas, kai sudabartinama Kristaus kryžiaus auka. Žmonės dažnai apsipranta ir neįsigilina (net kunigai šito neišvengia), kad kiekvienos Mišios yra didžiausia Dievo dovana, nes Jis leidžia mums stovėti po Kristaus kryžiumi ir būti Jo malonių gavėjais.

Trečioji kunigo pareiga – vadovauti Dievo tautai. Vyskupai ir jų siunčiami kunigai vadovauja tikinčiųjų bendruomenei, patardami, drąsindami, rodydami pavyzdį, o taip pat savo autoritetu ir šventimų galia. Šią pareigą vyskupai vykdo būdami glaudžioje vienybėje su popiežiumi, o kunigai – vienybėje su savo vyskupu.

Bažnyčios narių tarpusavio santykius galėtume apibrėžti Šv. Ignoto Antiochiečio žodžiais: „Visi sekite vyskupu, kaip Jėzus Kristus sekė Tėvu, o kunigais – kaip apaštalais. Diakonus gerbkite kaip Dievo priesaką. Niekas tenetvarko Bažnyčios reikalų be vyskupo.“

Bažnyčiai, gyvenančiai sekuliariame pasaulyje, reikalingi labai geri kunigai. Argi negirdime priekaištų, kad kunigai vienaip skelbia, o kitaip gyvena? Ne visada tie priekaištai atitinka tikrovę, bet jų negirdėti negalima. Tikinčiųjų bendruomenei labai svarbu, kad vyskupų ir kunigų asmeninis gyvenimas būtų kuklus ir tyras. Labai svarbu, kad kunigystės šventimų proga prisiimtų įsipareigojimų būtų šventai laikomasi. Ypač svarbus kunigo klusnumas Bažnyčiai. Klusnumas kunigą daro panašų į Kristų, atėjusį tarnauti ir gyvybę atiduoti už daugelį. Šitai vykdydamas, Jis buvo klusnus Tėvui iki mirties ant kryžiaus. Tik būdamas klusnus Bažnyčiai, kunigas gali mokyti kaip turintis galią.

Kviečiu jus, broliai ir seserys: malda ir aktyviu dalyvavimu parapijos veikloje nuolatos remkite savo kunigus ir vyskupus. Šitaip palaikyti labai svarbu, nes tuomet Kristaus pasiųstiesiems daug lengviau atlikti savo tarnystės pareigas.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt