į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Didis džiaugsmas
(C, Kalėdos)

Švęsdami Kalėdas, prisimename Evangelijos puslapiuose aprašytus įvykius apie Kristaus gimimą ir pirmiausia pasakojimą apie Betliejaus piemenims apsireiškusį Viešpaties angelą. Dievo pasiuntinys kalbėjo: Nebijokite! Aš jums skelbiu didį džiaugsmą. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Angelas Kristaus gimimą pavadino dideliu džiaugsmu. Kodėl?

Mums turėtų būti lengvai suprantama angelo paskelbta džiugioji naujiena. Su kokiu džiaugsmu mes šiandien sutiktume žinią, jeigu mums būtų pasakyta, jog greitai pasikeis visuomenė, išnyks karai, nebeliks nusikaltėlių, neteisybės, išnaudojimo, visi žmonės bus saugūs, valdininkai nebeims kyšių, nebebus korupcijos, šeimos džiaugsis ramybe bei gražiu sugyvenimu.

Kristaus laikų pasaulis buvo labai žiaurus ir neteisingas; paprastas žmogus neturėjo jokių teisių ir jį tarsi daiktą buvo galima pirkti ir parduoti. Kai pasaulio sugedimas atrodė peržengia visas ribas, pranašai nesiliovė palaikę viltį, jog ateis gelbėtojas, kuris pasikeis žmonių širdis. Pranašas Izaijas kalbėjo: Visame mano šventajame kalne nevyks nieko pikta, nebus nusikaltimų, nes šalis bus pilna Viešpaties pažinimo, kaip vandens pripildyta jūra (Iz 11). Kalėdų nakties angelas žmonėms paskelbė, jog pasaulio Gelbėtojas jau atėjo.

Šią brangiausią žinią apie pasaulio Gelbėtoją mes prisimename ir Kristaus gimimą švenčiame tuo metu, kai diena pradeda ilgėti ir vis dažniau pasirodanti saulė primena, jog gamtą kaustantis šaltis bus nugalėtas. Tai labai akivaizdžiai primena Kristaus laikus, kai Betliejaus šviesa pamažu pradėjo sklaidyti pagonybės tamsą, o Kristaus meilė - tirpdyti neapykantos ir egoizmo ledus.

Šv. Kalėdos yra vilties šventė. Jos primena ne tik prieš du tūkstančius metų į žemę atneštą išganymo viltį, bet ir tai, kad ten, kur ateina Kristus, traukiasi blogis, ir žmogus pajunta savo vertę, nes suvokia esąs išaukštintas iki Dievo vaiko garbės. Todėl per Kalėdas džiaugsmingai sveikiname vieni kitus ir linkime kiekvienam Kristaus meilės ir malonės.

Dabartiniame pasaulyje yra pavojus pamesti iš akių tikrąją Kalėdų šventės prasmę ir pasitenkinti Kalėdų seneliu, jo dovanomis bei šventės šurmuliu. Būtų didžiausia nelaimė, jei nepažintume Kristaus ir jo dvasinio palikimo, kuris plazda kiekviename Evangelijos puslapyje. Žinia apie Kristaus gimimą yra pati svarbiausia žmonijos istorijoje ir brangiausia kiekvieno mūsų gyvenime. Tik tą žinią reikia priimti atvira širdimi ir leisti Kristui keisti mūsų gyvenimą.

Viešpaties angelo praneštos džiaugsmo žinios apie gimusį Kristų pirmiausiai reikia vargo žmonėms, kurie neturi tinkamos pastogės, darbo ar sveikatos arba yra nusivylę gyvenimu. Kalėdų Kristus yra su jais ir nori pervesti juos per dabarties negandas į žmoniškesnį gyvenimą čia, žemėje, ir nuvesti į amžiną džiaugsmą dangaus Tėvo artumoje. Kristaus reikia ir laimingiesiems, kad jie nepasiklystų daiktų ir malonumų pilname pasaulyje.

Naujieną apie gimusį Išganytoją turi žinoti kiekviena šeima, ypač kuri yra bandoma neištikimybės, susvetimėjimo ir egoizmo. Pasaulis neturi vaistų, nuo kurių išgytų sergančios mūsų šeimos. Tik Jėzus Kristus gali padaryti stebuklą, kad į šeimas sugrįžtų meilė, noras aukotis vieni kitiems ir kad tokiu būdu visi - tėvai ir vaikai - taptų laimingi ir atsparūs mirties kultūros nešamam susvetimėjimui ir nevilčiai.

Žinios apie gimusį Išganytoją reikia mūsų visuomenei, kamuojamai žmonių neapykantos, dabarties pasaulio grobuoniškų grimasų, suvešėjusių nusikaltimų ir nerimą keliančio nesaugumo. Visuomenės nepaguodžia žmonių pažadai, nes jie subliūkšta kaip skylėti oro balionai. Žmonėms reikia vilties, kurią garantuotų aukštesnė ir stipresnė už žmogiškąjį egoizmą Jėga - Dievas. Vienintelis Kristus gali išgelbėti mūsų dienų pasaulį ir pakeisti žmonių širdis į gera. Leiskime šią valandą savo širdims plakti sutartinai su gimusio dieviškojo Kūdikio širdimi, o mūsų lūpos tekartoja angelų giesmės žodžius: Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms.

Dalydamasis šv. Kalėdų džiaugsmu, sveikinu mielus kunigus ir visus Kauno arkivyskupijos tikinčiuosius bei geros valios žmones. Būkite pilni džiaugsmo, Kristaus atneštos ramybės ir visokio gėrio, kuriuo gali mus apdovanoti mylinčio dangaus Tėvo širdis.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt