į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Padvigubinkime meilę!
(1998 10 03, Tekstas išspausdintas "Valstiečių laikraštyje", Nr. 79 )

Šiemet atšventėme Lietuvos atgimimo dešimtmetį ir, atrodo, negrįžtamai į praeitį nuėjo kovingas komunizmas su visa savo prievartos sistema, su kitaip galvojančių persekiojimu ir prievartiniu ateizmo, ypač tarp jaunimo, propagavimu. Bažnyčia atgavo juridines teises, o tikintieji turi galimybę viešai išpažinti tikėjimą ir pagal jį auklėti savo vaikus. Tačiau tik iš dalies galime džiaugtis atgauta laisve, nes susirūpinimą kelia atgimstančio kovingojo ateizmo apraiškos, iš kurių vieną kitą ir noriu paminėti.

Pelno siekiančios komercinės televizijos nuo pat Lietuvos atgimimo pradžios intensyviai griovė ir tebegriauna krikščionišką moralę, t.y. pagrindus, ant kurių yra statomas žmonių tikėjimas. Šitai daroma ir netiesiogiai, nes televizijoje transliuojamos smurtinės bei pornografinės laidos siekia pritraukti žiūrovus ir gauti daugiau pelno. Su pasimėgavimu aprašinėjamos kurio nors kunigo tikros ar tariamos klaidos ir formuojama viešoji opinija, jog beveik visi kunigai yra amoralūs ir negyvena tuo, ką skelbia. Iš tikrųjų, Bažnyčią sudaro ne tik šventieji, bet ir nusidėjėliai, todėl gali suklysti ir pasauliečiai katalikai, ir kunigas. Skaudžiausi yra tik tie atvejai, kai suklydęs žmogus nebando prisikelti.

Per pastaruosius kelerius metus pastebimi nauji atgimstančio karingo ateizmo reiškiniai. Pirmasis iš jų – pastangos sunaikinti ar bent apsunkinti tikybos dėstymą mokyklose. Kiek anksčiau buvo bandoma Seime prastumti Švietimo įstatymą, pagal kurį tikybos mokymas būtų paliktas tik papildoma disciplina. Šiuo metu grupė Seimo deputatų kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kvestijonuodama ne tik tikybos mokymui palankesnes sąlygas sudarantį Švietimo įstatymo papildymą, bet ir senai vykdomą dorinį-religinį mokinių ugdymą valstybinėse mokyklose.

Aukščiau įvardytos kovos prieš Bažnyčią avangarde atsistojo kelios autorinės Baltijos televizijos laidos. Rugpjūčio mėnesį "Radijo šou" laida (pakartota keturis kartus) ciniškiausiai išsityčiojo iš kunigų, kad jie pačioje bažnyčioje, net klausydami išpažinčių, nedorai elgiasi. Net sovietinio komunizmo laikų propagandistai šitokio lygio nebuvo pasiekę.

Rugsėjo mėnesį laidoje "Krantas" buvo siekiama įpiršti žiūrovui, kad beveik visi kunigai yra amoralūs, o Bažnyčios vadovai nesmerkia abortų ir paruošia dirvą nusikaltimams, kuriuos įvykdo pasauliečiai. Laidoje buvo išsakyta mintis, kad net dėl kun. R. Mikutavičiaus dingimo tragedijos yra kalti ne kriminaliniai nusikaltėliai, bet Bažnyčia, kuri, kaip inkvizicijos, taip ir mūsų laikais, persekioja pažangius žmones ir kunigus.

Toks yra dabarties iššūkis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Ką turėtų daryti Bažnyčios dabartimi ir ateitimi besirūpinantys kunigai ir pasauliečiai tikintieji? Pats blogiausias atvejis būtų tuomet, jei į blogį atsakytume blogiu. Todėl raginu visus padvigubinti meilę ir maldą už tuos, kurie negerbia Bažnyčios, raginu dar uoliau atsinaujinti krikščioniškoje dvasioje ir dar uoliau tarnauti broliams ir seserims, kuriems šiuo metu labai reikia mūsų solidarumo ir paramos. Dabartinėje padėtyje būtų tuščias jėgų eikvojimas bandyti juridinėmis priemonėmis atkurti teisingumą, todėl raginu visus tikinčiuosius ir kunigus: paveskime Dievo gailestingumui visus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kovoja su atgimstančia Bažnyčia ir savo kilniu gyvenimu dar ištikimiau liudykime Jėzų Kristų. Krikščionio kelias buvo ir bus paženklintas kryžiaus ženklu, o patirti išbandymai padės Bažnyčiai atsinaujinti ir stiprėti.

 

Honorarą skiriu "Valstiečių laikraščio" labdaros fondui "Kaimo vaikai".

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt