į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo dekretai

DEKRETAS
Dėl Eucharistijos nuolatinės adoracijos Kauno mieste

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II bei jo įpėdinio Benedikto XVI raginimus Eucharistijos metais daugiau dėmesio skyrėme sekmadienio šventimui bei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai. Daug tikinčiųjų dvasiškai sustiprėjo, tuo prisidėdami prie Bažnyčios augimo. Todėl, siekdamas Kauno arkivyskupijos dvasinio atgimimo ir būdamas giliai įsitikinęs, jog tai įmanoma tik tuomet, jei daugelis tikinčiųjų atnaujins savo santykį su Eucharistija, nutariu 2005 metų lapkričio mėnesio 3 dieną Kauno mieste pradėti nuolatinę Eucharistijos adoraciją.

Atsiliepusiems į kvietimą prisidėti prie nuolatinės adoracijos bus sudaryta galimybė pasirinkti jiems priimtiną adoravimo laiką ir būdą. Kauno Arkikatedros bazilikos koplyčioje Švenčiausiasis Sakramentas bus adoruojamas nuo 7.30 valandos iki 18 valandos. Šios adoracijos metu vadovaujamasi Bažnyčios nuorodomis dėl Eucharistijos slėpinio kulto ne Mišių metu. Adoruojant bus skaitomas Dievo žodis, kalbamos liturginės valandos, rožinis, giedama, drauge skiriant pakankamai laiko tyliam susikaupimui. Tai padės puoselėti visos bendruomenės dvasinį gyvenimą, bendruomenės narių širdyse ir gyvenime bus ugdoma vienybės bei brolybės dvasia, kurią ženklina ir kuria Eucharistija, o Švenčiausiajam Sakramentui bus teikiamas tinkamas kultas. Nuo 18 valandos iki 7.30 valandos Eucharistijos adoracija vyks Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios (Vilniaus g. 31) koplyčioje. Jos metu priimtiną maldos būdą pasirinks patys adoruotojai.

Atsakingu asmeniu už adoraciją Arkikatedroje skiriamas Arkikatedros - bazilikos administratorius, o už adoraciją Švenčiausiojo sakramento bažnyčios koplyčioje – Švenčiausiojo Sakramento bažnyčios rektorius. Nuolatinės adoracijos koordinavimą pavedu Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai.

Į Eucharistijos adoraciją kviečiu įsijungti vienuolijas, religinius judėjimus, bažnytines institucijas, o ypač Kauno arkivyskupijos parapijas. Arkivyskupijos klebonus įpareigoju dažnai aiškinti Eucharistijos kulto ne Mišių metu prasmę, paraginant tikinčiuosius uoliai dalyvauti Eucharistijos adoracijoje.

Kaunas, 2005 metų spalio 27 diena, Nr. 308.


† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas


Mons. Adolfas Grušas
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt