į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Pastoracinė medžiaga

SIMPOZIUMO „TAISYKITE VIEŠPAČIUI KELIĄ“,
SKIRTO KAUNO ARKIVYSKUPIJOS ĮKŪRIMO 75 METŲ JUBILIEJUI,
TRUMPA APŽVALGA

(*.doc 84kb)


I. Įžanga

1926 m. remiantis popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente, įkurta Lietuvos bažnytinė provincija ir Kauno arkivyskupija.

Švenčiant Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75 metų jubiliejų, 2001 m. gruodžio 7-8 d. Kaune vyko simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią“ , kuriame buvo aptarta arkivyskupijos praeitis, dabartis ir ateitis.

Pasirengimas švęsti Jubiliejų prasidėjo Arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu, kuriuo buvo sudarytas Pasirengimo Jubiliejui organizacinis komitetas. Komiteto pirmininku buvo paskirtas kurijos kancleris kun. Evaldas Vitulskis, pirmininko padėjėja - ses. Pranciška N. Bubelytė, arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė. Kiti komiteto nariai – arkivyskupijos institucijų atstovai, kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai. Taip pat buvo sukurta Jubiliejaus renginiams skirta svetainė www.lcn.lt/kaunas/75

Simpoziumo tikslai

 • Paminėti Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75 metų jubiliejų;
 • Sutelkti arkivyskupijos pastoracines jėgas (parapijų, arkivyskupijos institucijų, katalikiškų organizacijų, akademinės visuomenės atstovus) pastoracinės - misijinės veiklos aptarimui ir planavimui;
 • Sudaryti galimybes arkivyskupijos aktyviausių pastoracinių bendradarbių bendravimui ir bendradarbiavimui;
 • Pristatyti visuomenei Kauno arkivyskupiją kaip sąmoningą, aktyvią ir dalykišką bendruomenę.
Arkivyskupo valia didžiausias dėmesys turėjo būti skirtas pastarojo dešimtmečio sielovados patirties įvertinimui ir ateities gairių numatymui.

Simpoziumo dalyviai

Į šį simpoziumą buvo kviečiami visi arkivyskupijos kunigai, po du pasauliečius delegatus iš kiekvienos parapijos (deleguojamus parapijų klebonų), katalikiškos organizacijos, bendruomenės, judėjimo ir institucijos. Simpoziumo dalyviai privalėjo iš anksto užsiregistruoti Kauno arkivyskupijos kurijoje pagal gautą simpoziumo dalyvio anketą.

Kadangi ne visi norintys galėjo dalyvauti simpoziume, savo nuomonę apie Bažnyčios veiklą ir konkrečiai pastoraciją Kauno arkivyskupijoje jie galėjo pareikšti per katalikų interneto svetainėje vykusį forumą.

II. Pasirengimas simpoziumui

Svarbiausios arkivyskupijoje veikiančios bažnytinės institucijos – Katechetikos centras, Šeimos centras, Jaunimo centras, Caritas, Evangelizacijos centras, Kunigų seminarija, Spaudos tarnyba ir bažnytinio meno komisija simpoziumui rengė tezes apie savo veiklos sritį pagal iš anksto joms pateiktus klausimus:

 • kas buvo būdinga pastarojo dešimtmečio visuomenei; kokios tendencijos vyravo (“laiko ženklai”)?
 • Kaip vietinė Bažnyčia atsiliepė į laikmečio iššūkius; kokią įgijo patirtį?
 • Kokios tendencijos gali įsivyrauti artimiausioje ateityje?
 • Ko turėtų siekti vietinė Bažnyčia?

Visuose 7 dekanatuose vyko parengiamosios konferencijos, į kurias susirinko parapijų aktyvas (po 3 - 4 žmones iš parapijos). Darbo grupėse pagal atskiras parapijoje veikiančias veiklos sritis šalia trumpų pranešimų buvo diskutuota jaunimo, šeimos, karitatyvinės veiklos, katechetikos klausimais. Vieną grupę sudarė parapijų pastoracinių tarybų atstovai, susirinkę draugėn kunigai svarstė pašaukimų, informacijos ir žiniasklaidos bei kultūros ir paveldo sritis. Teminių darbo grupių išvados buvo pateiktos tezių forma, kurias konferencijos metu pristatė grupių moderatoriai. Šios tezės turėjo papildyti institucijų parengtas tezes. Simpoziumo metu suformuotos tezės buvo dar kartą aptartos, papildytos, patobulintos.

Interneto svetainėje, skirtoje Kauno arkivyskupijos 75-mečiui, tarp išsamios informacijos apie Jubiliejaus minėjimą, buvo surengtas atviras forumas, kuriame galėjo dalyvauti visi Bažnyčios gyvenimu besidomintys žmones. Tai buvo galimybė visiems išsakyti savo pažiūrį bei padiskutuoti rūpimomis pastoracijos temomis.

Dekanatų konferencijos

Parapijų pasirengimas simpoziumui, skirtam Kauno arkivyskupijos 75 metų jubiliejui, vyks per dekanatus. Iki simpoziumo Kaune gruodžio 7-8 d., dekanatuose vyks konferencijos apie pastoraciją parapijose ir dekanate praėjusį dešimtmetį bei ateities viziją. Šių konferencijų dekanatuose tikslai:

 • išsamiau parengti simpoziumo tezes,
 • parapijų delegatams sudaryti galimybę pasirengti simpoziumui, kuris vyks pagal panašią į dekanatų konferencijas struktūrą,
 • susipažinti su simpoziumo delegatais iš parapijų kaip parapijos pastoraciniu aktyvu,
 • įtraukti pasauliečius į aktyvesnį parapijų gyvenimą ir leisti pasijusti atsakingais už vietinę Bažnyčią ir jos misiją

Į dekanato konferenciją kviečiami visi parapijų klebonai bei parapijose dirbantys kunigai, taip pat aktyvūs parapijos bendradarbiai pasauliečiai (po 3-4 žmonės iš parapijos), kurių atstovai delegatų teisėmis bus pakviesti vykti į Kauną. Dekanatas Konferencijos diena ir valanda JONAVOS Spalio 30 d., antradienis, 14 val., Jonavoje KAUNO II Lapkričio 7 d., trečiadienis, 14 val., Kulautuvoje RASEINIŲ Lapkričio 9 d., penktadienis, 11 val., Raseiniuose KĖDAINIŲ Lapkričio 12 d., pirmadienis, 15 val., Kėdainiuose KAUNO I Lapkričio 15 d., ketvirtadienis, 13.30 val., Šilainių parapijoje JURBARKO Lapkričio 16 d., penktadienis, 14 val., Jurbarke UKMERGĖS Lapkričio 21 d., trečiadienis, 14 val., Ukmergėje

Dekanatų konferencijose talkina organizacinė grupė, vadovaujama kurijos kanclerio kun. E. Vitulskio. Joje – svarbiausių vietinės Bažnyčios institucijų atstovai, dekanatų konferencijose moderuojantys temines darbo grupes, fiksuojantys bei pristatantys išsakytas mintis. Konferencijose aptariami klausimai: „Kas pastarojo dešimtmečio parapijų veikloje buvo sėkminga ir nesėkminga ir kodėl?“ bei „Ką reikėtų daryti (keisti, tobulinti, taisyti) ateityje ir kodėl?“

Tezės, t.y., konkretūs atsakymai į šiuos klausimus, parengiami žvelgiant per parapijoje aktyvaus nario ar institucijos "prizmę", t. y. tiesiogiai susieto su pakviesto į dekanato konferenciją parapijos atstovo institucijos veikla.

Dekanatuose vykstančių konferencijų darbo grupių temos:

 • Pastoracinė taryba
 • Tikybos mokymas/ katechezė
 • Šeima
 • Jaunimas
 • Caritas/socialinė veikla
 • Pašaukimai (kunigams)

Dekanatų konferencijų dienotvarkės struktūra:

 • Arkivyskupo įžanginis žodis
 • Dekanato statistiniai duomenys ir socialinė - pastoracinė dekanato situacija, kurią pristato dekanas
 • Darbas teminėse grupėse
 • Grupių darbo pristatymas ir apibendrinimas
 • Agapė

Forumas apie Kauno arkivyskupijos pastoraciją

Dalyvavusius dekanatų konferencijose, kunigus, parapijų bei organizacijų atstovus, visus tikinčiuosius bei kitus geros valios žmones kviečiame pasidalinti savo mintimis apie pastoraciją Kauno arkivyskupijos forume www.lcn.lt/kaunas/75/oldforum/

Forume diskutuojama temomis, kurios suskirstytos į atskiras sritis:

 • jaunimas,
 • šeima,
 • evangelizacija,
 • katechetika / tikyba,
 • Caritas ir socialinė veikla,
 • informacija ir žiniasklaida,
 • pašaukimai,
 • kultūra ir menas,
 • parapijos,
 • katalikų organizacijos, grupės ir judėjimai.
Dalyviai gali pasiūlyti ir naujas sritis.

Kiekviena sritis turi savo moderatorių, Kauno arkivyskupijoje dirbantį savo moderuojamoje srityje. Jis prižiūrės diskusiją, rūpinsis, kad mūsų bendravimas būtų konstruktyvus ir vaisingas.

Kviečiame visus dalyvauti forumo diskusijose moderatoriaus pasiūlytomis temomis, siūlyti savo klausimus ir temas. Jūs turėsite daugiau dalyvavimo teisių, jei prieš dalyvaudamas užsiregistruosite ir prisijungsite savo vardu. Nemokantys kultūringai dalyvauti iš forumo bus pašalinti.

Prašome apie save nurodyti kaip galima daugiau duomenų, tada mūsų virtualus bendravimas bus asmeniškesnis ir galės tęstis gyvenime bei darbe net forumui internete pasibaigus.

Forumo organizatoriai labai laukia kunigų, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių, jaunimo, maldos, parapijos ir k.t. grupių dalyvavimo. Jei savo nuomone atstovaujate kokią nors grupę, būtinai tai nurodykite ar prisiregistruodamas, ar savo laiške.

Ir gyvenimas, ir tikėjimas, ir bendravimas yra dialogas. Šis forumas – nauja galimybė pradėti dialogą tarp Bažnyčios darbininkų ir lankytojų, tarp dvasininkijos ir pasauliečių, tarp tikinčiųjų ir besidominčiųjų... Drąsos!

III. Simpoziumo programa

Penktadienis, gruodžio 7 d.

14.00 Šv. Mišios Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje
15.00 Registracija arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III aukštas).
15.30 Simpoziumo atidarymas, arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ žodis.
I DALIS
15.40 Kauno arkivyskupija Nepriklausomybės laikotarpiu.
Dr. I. Vaišvilaitė. Kauno arkivyskupijos įkūrimo priešistorė ir arkivyskupijos įkūrimo bei bulės "Lituanorum gente" reikšmė Bažnyčiai ir valstybei.
Kan. doc. dr. A. Kajackas. Kauno arkivyskupija nuo 1926 iki 1940 metų.
16.40 Klausimai, diskusijos.
16.55 Kavos pertrauka.
II DALIS
17.25 Kauno arkivyskupija sovietiniu laikotarpiu.
Mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas OFS. Katalikų Bažnyčios sielovadinė padėtis 1940 - 1990 m.
Kun. dr. A. Jagelavičius. Rezistencinė Bažnyčios veikla Kauno arkivyskupijoje 1940 - 1990 m.
18.25 Klausimai, diskusijos; apibendrinimas.
19.00 Kultūrinė programa simpoziumo dalyviams.

Šeštadienis, gruodžio 8 d.

9.00 Registracija (Papilio g. 5); laiku atvykusius pavaišinsime kava.
9.30 Vyskupo R. Norvilos žodis.
III DALIS
9.40 Kauno arkivyskupija pastarąjį dešimtmetį, kun. doc. dr. R. Dulskis.
10.05 Pranešimai ir diskusijos atskirose teminėse darbo grupėse:
· Evangelizacija, katechezė · Šeima · Jaunimas · Pašaukimai · Caritas, socialinė veikla · Informacija, žiniasklaida · Kultūra ir menas
11.20 Grupių darbo pristatymas; apibendrinimas.
12.00 Pasirengimas šv. Mišioms.
12.30 Eucharistijos šventimas arkikatedroje bazilikoje.
13.45 Pietūs aukštesniojoje katechetikos mokykloje.
IV DALIS
15.00 Pastoracinės veiklos ateities vizija Kauno arkivyskupijoje.
Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ ir dr. P. Subačius.
16.00 Kavos pertrauka.
16.30 Darbo atskirose teminėse grupėse tęsinys.
17.50 Grupių darbo pristatymas ir apibendrinimas.
18.40 Konferencijos uždarymas. Arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ žodis.
19.30 Konferencijos dalyvių priėmimas Kauno arkivyskupijos kurijoje.

IV. Simpoziumo rezultatai

Susirinkimo, skirto simpoziumo rezultatams aptarti metu organizacinio komiteto nariai vienareikšmiai pabrėžė paties renginio ir ypač pasirengimo jam sėkmę:

 1. Pavyko sutelkti arkivyskupijos pastoracines jėgas (parapijų, arkivyskupijos institucijų, katalikiškų organizacijų, akademinės visuomenės atstovus) pastoracinės - misijinės veiklos aptarimui ir planavimui, ir sudaryti galimybes arkivyskupijos aktyviausių pastoracinių bendradarbių bendravimui ir bendradarbiavimui; Simpoziume dalyvavo 290 asmenų, iš kurių 260 pastoracinių bendradarbių (19 katalikiškų organizacijų/judėjimų, 9 vienuolijų, 60 parapijų) o dekanatų konferencijose – apie 350 asmenų (vidutiniškai po 50 dekanate), dauguma kurių pasauliečiai;

 2. Pirmą kartą bent jau pastarojo dešimtmečio laikotarpiu Kauno arkivyskupijoje (o ir visos Lietuvos Bažnyčioje) vyko organizuotas ir struktūruotas pastoracinės situacijos aptarimas, kuriame dalyvavo aktyviausi Bažnyčios veikloje dalyvaujantys asmenys bei svarbiausios sielovados institucijos; 3. Pasiteisino ir daug kam buvo netikėtas šio simpoziumo metodas – siekti aktyvaus (parapijų) pastoracinių bendradarbių įsitraukimo į diskusiją, ypatingą dėmesį skiriant jų patirčiai ir įžvalgoms, hierarchams (kurijai) prisiimant aptarimo iniciatorių, moderatorių ir apibendrintojų vaidmenį; 4. Buvo išbandytos diskusijų interneto forume galimybės. Forumo, kuris tęsėsi nepilną mėnesį, metu sulaukta beveik 20.000 peržiūrų, apie 1.300 žinučių, 153 užsiregistravusių ir apie 300 anoniminių lankytojų. Šis projektas leido įgyti panašaus pobūdžio diskusijų organizavimo ir moderavimo patirties bei pažadino naujas idėjas.

Svarbu paminėti Simpoziumo padarytą poveikį tolimesnei sielovados plėtrai Kauno arkivyskupijoje:

 1. Kauno arkivyskupas pareiškė ketinimą 2004 m. sukviesti Kauno arkivyskupijos Sinodą bei paskelbė Pastoracijos programos projektą (2002 – 2004 m.), kuriame apibendrino Simpoziumo metu įgytas įžvalgas bei sudėjo akcentus, ypač pabrėždamas parapijų pastoracinių tarybų atnaujinimo ir jų vaidmens bendruomenės telkimui svarbą;

 2. Siekiant sėkmingai įgyvendinti Pastoracijos programos projekto gaires, buvo atnaujinta Kauno arkivyskupijos pastoracinė taryba. Kad Pastoracinė taryba būtų veiksminga, buvo sudaryta konkrečiu Pastoracinės programos įgyvendinimu besirūpinanti tarnyba, pavadinta Kauno arkivyskupijos sielovados komanda (KASK). Ją sudaro: arkivyskupo generalvikaras, kurijos kancleris, sielovados programų koordinatorė, arkivyskupijos Caritas, Spaudos tarnybos, Jaunimo, Šeimos, Katechetikos ir Evangelizacijos centrų atstovai. Pagrindiniai KASK uždaviniai:
  • parapijų pastoracinių tarybų atnaujinimas, jų narių ugdymas,
  • sielovadinės veiklos parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijoje koordinavimas,
  • vieningos informacijos sistemos arkivyskupijoje sukūrimas ir plėtra;

 3. Pasikeitė Kauno arkivyskupijos parapijų vizitacijų pobūdis. Arkivyskupas lankosi vizituojamoje parapijoje (bent didesnėse) du kartus: pirmą kartą susitinka su parapijų aktyviausias sielovados bendradarbiais, pastoracinės tarybos nariais, kur dalyvaujant KASK atstovams išsamiai aptaria parapijos sielovados situaciją, sunkumus ir galimybes. Antrą kartą į parapiją atvyksta sekmadienį, kada parapijų klebonai turi pristatyti savo ataskaitą tikintiesiems pagal iš anksto kurijos pateiktus klausimus;

 4. Kauno arkivyskupo generalvikaro iniciatyva rengiamas Pagalbos sielovadoje dirbantiems kunigams projektas, kuriame numatyta sistemingai organizuoti nuolatinį kunigų ugdymą, supažindinant juos su Bažnyčios dokumentais aktualiausiais sielovados klausimais, šiandienine teologija, kanonų teise, sudaryti jiems galimybę susipažinti su kaimyninių šalių bažnyčių pastoracine patirtimi, rengti tobulinimosi seminarus praktinės pastoracijos, parapijų vadybos, socialinio Bažnyčios mokymo, asmeninių įgūdžių stiprinimo klausimais;

 5. KASK iniciatyva parengta ir pradėta įgyvendinti Sielovados bendradarbių (akcentas - pasauliečiai) tobulinimosi programa, kuria siekiama
  • plėtoti sielovados bendradarbių bei pastoracinių tarybų narių kompetenciją pastoracijos dekanate/parapijoje organizavimo ir vykdymo klausimais,
  • siekti geresnio sielovadoje besidarbuojančių asmenų ar institucijų tarpusavio bendradarbiavimo (parapijos, dekanato ir vyskupijos lygmenyse),
  • sudaryti sąlygas sėkmingos patirties ir problemų aptarimui tarp atskirų parapijų ir dekanatų atstovų,
  • skatinti sielovados bendradarbių nuolatinio tobulinimosi poreikį.

 6. Nuspręsta nuolat rengti forumus internete įvairiomis temomis, kurių dalyviai gali ne tik pareikšti asmeninę nuomonę, bet ir užduoti rūpimus klausimus Kauno arkivyskupui, kuris atsako pats ar paveda kompetentingiems bendradarbiams.


<< atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt