į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Pastoracinė medžiaga

SVARBIAUSI KAUNO ARKIVYSKUPIJOS SIELOVADOS STRUKTŪRŲ PLĖTROS ASPEKTAI, ĮGYVENDINANT PASTORACIJOS PROGRAMOS (2002 – 2004 M.) GAIRES
(*.doc 44kb)

Minint Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75 metų jubiliejų, 2001 m. gruodžio 7-8 d. Kaune vyko simpoziumas „Taisykite Viešpačiui kelią“ , kuriame buvo aptarta arkivyskupijos praeitis, dabartis ir ateitis. Simpoziumo metu pasiektos įžvalgos ir iškelti uždaviniai lėmė toliau minimus struktūrinius pokyčius

  1. Kauno arkivyskupas pareiškė ketinimą 2004 metais sukviesti Kauno arkivyskupijos Sinodą bei paskelbė Pastoracijos programos projektą (2002 – 2004 m.), kuriame apibendrino Simpoziumo metu įgytas įžvalgas bei sudėjo akcentus, ypač pabrėždamas parapijų pastoracinių tarybų atnaujinimo ir jų vaidmens bendruomenės telkimui svarbą;

  2. Siekiant sėkmingai įgyvendinti Pastoracijos programos projekto gaires, buvo atnaujinta Kauno arkivyskupijos pastoracinė taryba. Kad Pastoracinė taryba būtų veiksminga, buvo sudaryta konkrečiu Pastoracinės programos įgyvendinimu besirūpinanti tarnyba, pavadinta Kauno arkivyskupijos sielovados komanda (KASK). Ją sudaro: arkivyskupo generalvikaras, kurijos kancleris, sielovados programų koordinatorė, arkivyskupijos Caritas, Spaudos tarnybos, Jaunimo, Šeimos, Katechetikos ir Evangelizacijos centrų atstovai. Pagrindiniai KASK uždaviniai:

   - parapijų pastoracinių tarybų atnaujinimas, jų narių ugdymas,
   - sielovadinės veiklos parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijoje koordinavimas,
   - vieningos informacijos sistemos arkivyskupijoje sukūrimas ir plėtra.

  3. Pasikeitė Kauno arkivyskupijos parapijų vizitacijų pobūdis. Arkivyskupas lankosi vizituojamoje parapijoje (bent didesnėse) du kartus: pirmą kartą susitinka su parapijų aktyviausias sielovados bendradarbiais, pastoracinės tarybos nariais, kur dalyvaujant KASK atstovams išsamiai aptaria parapijos sielovados situaciją, sunkumus ir galimybes. Antrą kartą į parapiją atvyksta sekmadienį, kada parapijų klebonai turi pristatyti savo ataskaitą tikintiesiems pagal iš anksto kurijos pateiktus klausimus;

  4. Kauno arkivyskupo generalvikaro iniciatyva rengiamas Pagalbos sielovadoje dirbantiems kunigams projektas, kuriame numatyta sistemingai organizuoti nuolatinį kunigų ugdymą, supažindinant juos su Bažnyčios dokumentais aktualiausiais sielovados klausimais, šiandienine teologija, kanonų teise, sudaryti jiems galimybę susipažinti su kaimyninių šalių bažnyčių pastoracine patirtimi, rengti tobulinimosi seminarus praktinės pastoracijos, parapijų vadybos, socialinio Bažnyčios mokymo, asmeninių įgūdžių stiprinimo klausimais;

  5. KASK iniciatyva parengta ir pradėta įgyvendinti Sielovados bendradarbių (akcentas - pasauliečiai) tobulinimosi programa, kuria siekiama:

   - plėtoti sielovados bendradarbių bei pastoracinių tarybų narių kompetenciją pastoracijos dekanate/parapijoje organizavimo ir vykdymo klausimais,
   - siekti geresnio sielovadoje besidarbuojančių asmenų ar institucijų tarpusavio bendradarbiavimo (parapijos, dekanato ir vyskupijos lygmenyse),
   - sudaryti sąlygas sėkmingos patirties ir problemų aptarimui tarp atskirų parapijų ir dekanatų atstovų,
   - skatinti sielovados bendradarbių nuolatinio tobulinimosi poreikį.


  6. Nuspręsta nuolat rengti forumus internete įvairiomis temomis, kurių dalyviai gali ne tik pareikšti asmeninę nuomonę, bet ir užduoti rūpimus klausimus Kauno arkivyskupui, kuris atsako pats ar paveda kompetentingiems bendradarbiams.

Išsamesnę informaciją susidomėjusiems mielai suteiks Kauno arkivyskupijos sielovados programų ir KASK koordinatorė ses. Pranciška Bubelytė, FDCJ, tel. (37) 409029, el. paštas: pastoracijos.t@kn.lcn.lt

<< atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt