į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Pastoracinė medžiaga


PROJEKTAS:
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS SIELOVADOS BENDRADARBIŲ TOBULINIMOSI PROGRAMA

(*.doc 76kb)

I. Įžanga

Po konferencijos skirtos, Kauno arkivyskupijos 75 jubiliejui, arkivyskupo paskelbtos Kauno arkivyskupijos sielovados programos gairėms (2002 – 2004 m.) įgyvendinti sudaroma arkivyskupijos (kurijos) lygmenyje veikiančių institucijų atstovų darbo grupė – Kauno arkivyskupijos sielovados komanda (KASK), kurioje bendradarbiauja generalvikaras, kancleris, sielovados programų koordinatorė, atstovas spaudai, arkivyskupijos Caritas, Šeimos, Katechetikos, Jaunimo bei Evangelizacijos centrų atstovai. KASK veiklos prioritetai:

 • Siekti parapijų pastoracinių tarybų atnaujinimo ir efektyvios jų veiklos;
 • Gerinti pastoracinės veiklos parapijoje koordinavimą ir nuolatinį vykdymą (parapijos katecheto/koordinatoriaus vaidmuo bei užduotys);
 • Stiprinti informacinės (komunikacijos) sistemos plėtrą arkivyskupijoje.

Remiantis dekanatų pastoracijos konferencijų medžiaga (2001 ruduo) ir vizitacijų parapijose patirtimi, išryškėjo poreikis stiprinti sielovados bendradarbių kompetenciją, reikalingą organizuoti ir vykdyti pastoraciją šiuolaikinėmis sąlygomis. Šiam poreikiui atliepti skirta Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių tobulinimosi programa (toliau Programa).

II. Programos tikslai:

 • stiprinti sielovados bendradarbių bei pastoracinių tarybų narių kompetenciją pastoracijos dekanate/parapijoje organizavimo ir vykdymo klausimais;
 • siekti geresnio sielovadoje besidarbuojančių asmenų ar institucijų tarpusavio bendradarbiavimo (parapijos, dekanato ir vyskupijos lygmenyse);
 • sudaryti sąlygas sėkmingos patirties ir problemų aptarimui tarp atskirų parapijų ir dekanatų atstovų;
 • skatinti sielovados bendradarbių nuolatinio tobulinimosi poreikį.

Uždaviniai:

 • surengti 6 teminius seminarus arkivyskupijos institucijų atstovams (KASK, Kauno arkivyskupijos pastoracinė taryba, Nuolatinė dekanų taryba);
 • surengti 2 seminarus KASK nariams, kurie patys ves seminarus dekanatuose ir parapijose;
 • surengti bent po 2 tobulinimosi seminarus ir po 1 konferenciją kiekviename dekanate (14 sem. ir 7 konf.);
 • surengti bent po 1 seminarą Kauno miesto ir rajonų centrų parapijų pastoracinių tarybų nariams (apie 20 sem.);
 • surengti 2 seminarus parapijų informacijos koordinatoriams;
 • parengti seminarų metodinę medžiagą ir ją išplatinti visiems suinteresuotiesiems;
 • surengti baigiamąją konferenciją Programos rezultatams aptarti ir ateities gairėms numatyti.

Siektinas rezultatas – Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbių nuolatinio tobulinimosi sistemos sukūrimas.

III. Tikslo grupė

Programa skirta vyskupijos (parapijų) sielovados bendradarbiams, kunigams ir pasauliečiams, pastoracinių tarybų nariams, ir vyskupijos bei dekanatų sielovados struktūrų darbuotojams.

IV. Principai ir metodika:

 • dalyvavimas seminaruose – savanoriškas;
 • tobulinimosi seminaruose bus naudojama neformalaus ugdymo metodika, siekiant:
  • suteikti tik būtiniausią teorinę medžiagą,
  • remtis seminarų dalyvių patirtimi, maksimaliai įtraukiant juos dalyvauti,
  • remtis darbo grupėje metodika (asmuo, grupė, tema).

V. Seminarų temos ir struktūra

Bendros temos visoms grupėms (vyskupijos, dekanatų, parapijų lygmuo) – A seminarai:

 • Šiuolaikinė pastoracijos samprata: pagrindiniai Bažnyčios raiškos būdai: liturgija, skelbimas, diakonija; evangelizacijos samprata; pastoracijos struktūros;
 • Parapijos vadyba: pastoracinių tarybų vaidmuo; darbas su savanoriais, pastoracinės veiklos planavimas ir koordinavimas, resursų telkimas ir kt.;

Pasirenkamos temos – B seminarai:

 • Vadovavimo įgūdžių stiprinimas: bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje, susirinkimų vedimas, konfliktinių situacijų sprendimas;
 • Socialinė etika: santykiai su valdžios, verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovais;socialinių klausimų aptarimas, pirmumo silpnesniųjų atžvilgiu aspektu.

C seminarai, skirti parapijų informacijos koordinatoriams:

 • Bažnyčia informacinėje visuomenėje;
 • Kauno ark. informacinė sistema ir naudojimosi ja ypatumai;
 • Žurnalistikos ABC;
 • Interneto naudojimo įgūdžių stiprinimas.

Daugumos seminarų trukmė: 8 val.

KASK įvadinio ir aptarimo seminarų trukmė: dvi dienos (16 darbo valandų).

V. Programos trukmė ir eiga (žiūrėti priede)

Programa turėtų prasidėti 2002 m. spalio mėn. ir tęstis iki 2004 gegužės mėn.

VI. Tobulinimosi seminarų vykdytojai

Seminarų rengimu ir (mokymo) turiniu rūpinasi KASK, bendradarbiaudama su kitomis neformalaus švietimo srityje veikiančiomis organizacijomis, pvz.: Gyvenimo ir tikėjimo institutu, Socialinės etikos institutu.

VII. Komunikacinė struktūra

Vyskupijos lygmuo

Programos įgyvendinimu vyskupijos lygmenyje rūpinasi generalvikaras, bendradarbiaudamas su Kauno arkivyskupijos sielovados komanda (KASK) ir Nuolatine dekanų taryba. Reguliariai teikiama informacija ir konsultuojamasi (pagal poreikį) su Kauno arkivyskupijos pastoracine taryba ir Kunigų taryba.

Dekanatai

Programos įgyvendinimą dekanatuose koordinuoja dekanai, bendradarbiaudami su dekanato parapijų klebonais (nuolatiniai dekanato kunigų susitikimai) bei dekanatuose ar centrinėse dekanatų parapijose veikiančių sielovados centrų bendradarbiais (katechetikos metodiniai centrai, šeimos, jaunimo, Caritas centrai).

Parapijos

Parapijų klebonai ieško aktyvių sielovados bendradarbių ir pastoracinių tarybų narių, skatina juos dalyvauti tobulinimosi seminaruose ir dalyvauja patys (pagal poreikį).

Įvykę ir planuojami tobulinimosi seminarai, juose naudota medžiaga bei įgyta patirtis pristatomi “Kauno arkivyskupijos naujienose” ir internetinėje konferencijoje.


Projektą vykdanti organizacija
– Kauno arkivyskupijos kurija

Projekto koordinatorė – s. Pranciška Bubelytė, FDCJ.


Priedas: PROGRAMOS VYKDYMO TVARKARAŠTIS


<< atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt