į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

EVANGELIJOS ŽINIOS TŪKSTANTMETEI LIETUVAI JUBILIEJAUS PROGRAMA KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE

BEÑDROSIOS JUBILIEJAUS ŠVENTIMO GAIRĖS

Drauge su visuotine Kristaus Bažnyčia švęsdami Tautų apaštalo šv. Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejų, su gyvu tikėjimu ir džiaugsmu pasitinkame pirmųjų Evangelijos žingsnių Lietuvoje tūkstantmetį. Vyskupo ir misionieriaus šv. Brunono kankinystė – pasėtasis Gerosios Naujienos grūdas, kuris, iškentęs daugybę įvairiausių išbandymų, visais laikais davė ir duoda gausių tikėjimo vaisių. Didžiai brangindami ir vertindami šv. Brunono bei kitų misionierių apaštalavimo tarnystę, pirmiausia dėkojame Dievo Apvaizdai už krikščioniškojo tikėjimo dovaną. Esame visuotinės Kristaus Bažnyčios ir Europos tautų šeimos nariai, giliai suvokiame atsakomybę už gyvenamąjį metą, tad švęsdami šiuos Jubiliejinius metus siekiame atnaujinti savo krikščioniškąjį tikėjimą, bendruomeninį parapijų gyvenimą, siekiame skelbti Gerąją Naujieną Kristaus nepažįstantiems, kuo plačiau skleisti krikščioniškąsias vertybes visuomenės ir mūsų Tėvynės gyvenime. Jubiliejui rengiamės ir jį švenčiame vadovaudamiesi Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimais ir šia programa.

PAGRINDINIAI JUBILIEJAUS BIBLINIAI-TEOLOGINIAI AKCENTAI

1. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14, 6). 2. „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“ (Lk 24, 32). 3. „Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: ‘Ką mums daryti, broliai?‘ Petras jiems atsakė: ‘Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija‘“ (Apd 2, 37–38). 4. „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą“ (Žyd 4, 12–13). 5. „Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę mūsų paskelbtąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį – bet, kas jis iš tikro yra – kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikintieji“ (1Tes 2, 13). 6. „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki laikų pabaigos“ (Mt 28, 19).

JUBILIEJAUS SIELOVADINIAI PRIORITETAI

1. Šventasis Raštas 2. Sekmadienio šventimas 3. Evangelizacija 4. Katechezė 5. Pašaukimų ugdymas

JUBILIEJAUS TIKSLAI IR SIEKIAI

1. Ugdyti gyvą, brandų ir veiklų krikščioniškąjį tikėjimą. 2. Krikščioniškąjį gyvenimą nuolat maitinti Šventuoju Raštu. 3. Padėti tikintiesiems labiau įsisąmoninti sekmadienio šventimo svarbą. 4. Subrandinti daugiau dvasinių pašaukimų. 5. Visuomet drąsiai išpažinti ir liudyti tikėjimą į Kristų. 6. Uoliai nešti Evangelijos šviesą Kristaus nepažįstantiems.

JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS PARAPIJOS, DEKANATO IR ARKIVYSKUPIJOS LYGMENIU

A. JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS PARAPIJOJE IR REKTORATE

Liturgija

Parapijoje didžiausias dėmesys skiriamas šv. Mišių ir sakramentų šventimui, Švč. Sakramento adoracijai (ypač pirmaisiais mėnesio penktadieniais), liturginėms šventėms, Dievo namų liturginei tvarkai.

Dievo žodis

Parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius nuolat rūpinasi, kad tikintieji savo krikščioniškąjį tikėjimą ir gyvenimą maitintų Dievo žodžiu. Su šv. apaštalo Pauliaus ir šv. Brunono uolumu ir dvasia taip pat rūpinasi, kad Geroji Jėzaus Naujiena pasiektų nepažįstančius Kristaus. Todėl būtina: 1) padėti tikintiesiems įsigyti Šventąjį Raštą; 2) padėti Šventąjį Raštą pažinti ir jį reguliariai skaityti; 3) pamokyti tikinčiuosius melstis su Šventuoju Raštu (Lectio divina); 4) padėti įsikurti Šventojo Rašto maldos grupėms ir jas globoti.

Sielovados tęstinumas

Švenčiant Jubiliejinius metus siekiama sielovados tęstinumo. Visos šventės, renginiai, programos turi būti organizuojami taip, kad jie brandintų sielovados vaisius nenutrūkstamai ateities perspektyvai. Vengtina bet kokio fragmentiškumo, neperspektyvių iniciatyvų, nepamatuotų užmojų. Jubiliejus taip pat suteikia progą sistemingai įgyvendinti Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus ir jais vadovautis.

Jubiliejaus komitetas

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus komitetas toliau puoselėja Šiluvos žinią ir piligrimines keliones, taip pat rengia Tūkstantmečio jubiliejaus šventimą parapijoje. Parapijos klebonas ar rektorius, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir siekdamas aktyvios narių veiklos, Komitetą gali atnaujinti.

Bendradarbiavimas

Švenčiant Jubiliejų, skatintinas bendradarbiavimas su centrine dekanato parapija, kitomis dekanato parapijomis, arkivyskupijos institucijomis ir bažnytinėmis bendruomenėmis, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei savivaldos institucijomis.

Šventės parapijoje

Liturginės šventės, atlaidai, įvairios progos ir sukaktys švenčiami išryškinant Jubiliejaus akcentus.

Jubiliejaus evangelizacinė šventė

Kiekvienoje parapijoje ir rektorate švenčiama Jubiliejaus evangelizacinė šventė. Kauno miesto parapijose ir kiekvieno dekanato centrinėje parapijoje šventė trunka ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Kitose parapijose, kuriose klebonas reziduoja nuolat, šventė turėtų trukti ne trumpiau kaip dvi dienas – šeštadienį ir sekmadienį. Aptarnaujamose parapijose švenčiama sekmadienį. Kauno miesto rektoratuose – šeštadienį ir sekmadienį. Šventės kulminacija – iškilmingai švenčiamos sekmadienio pagrindinės šv. Mišios. Rengtis šventei ir joje dalyvauti parapijos klebonas pakviečia visus parapijiečius. Šventė planuojama taip, kad ir pasirengimas jai, ir šventimas atvertų tolesnę sielovados perspektyvą ir būtų parapijos sielovadinio plano visumos dalis. Klebonas drauge su parapijos pastoracine taryba, jaunimo, šeimų, maldos grupių nariais, tikybos mokytojais, katechetais ir kitais sielovados bendradarbiais parengia šventės programą. Rengti šventę ir dalyvauti joje taip pat pakviečiamos parapijoje esančios bažnytinės bendruomenės ir organizacijos. Ypatingas dėmesys programoje teikiamas Atgailos sakramento šventimui, Švč. Sakramento adoracijai, maldai su Šventuoju Raštu, konferencijoms, pranešimams, įvairioms evangelizacinėms ir katechetinėms programoms bei maldingumo praktikoms, kurios skiriamos vaikams, jaunimui, šeimoms, ligoniams ir t. t. Taip pat pasirūpinama, kad Gerosios Naujienos žinia pasiektų nuo religinės praktikos nutolusius parapijiečius ir nepažįstančius Kristaus.

Jubiliejaus evangelizacinės šventės Kauno I dekanato parapijose ir rektoratuose

Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės (Palemono) – sausio 29 – vasario 1 d. Iškilmė – vasario 1 d.

Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) – vasario 7–8 d. Iškilmė –vasario 8 d.

Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) – vasario 14–15 d. Iškilmė – vasario 15 d.

Šv. Gertrūdos (marijonų) – vasario 21–22 d. Iškilmė – vasario 22 d.

Švč. Sakramento (studentų) – vasario 28 – kovo 1 d. Iškilmė – kovo 1 d.

Pal. arkiv. Jurgio Matulaičio (Eigulių) – kovo 5–8 d. Iškilmė – kovo 8 d.

Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) – kovo 14–15 d. Iškilmė – kovo 15 d.

Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) – kovo 19–22 d. Iškilmė – kovo 22 d.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) – kovo 28–29 d. Iškilmė – kovo 29 d.

Šv. Mikalojaus (benediktinių) – balandžio 18–19 d. Iškilmė – balandžio 19 d.

Šv. Antano Paduviečio (Naujamiesčio) – balandžio 23–26 d. Iškilmė – birželio 26 d.

Gerojo Ganytojo (Dainavos) – balandžio 30 – gegužės 3 d. Iškilmė – gegužės 3 d.

Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) – gegužės 7–10 d. Iškilmė – gegužės 10 d.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika – gegužės 28–31 d. Iškilmė – gegužės 31 d.

Šventosios Dvasios (Šilainių) – gegužės 28–31 d. Iškilmė – gegužės 31 d.

Švč. Trejybės (seminarijos) – birželio 6–7 d. Iškilmė – birželio 7 d.

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) – rugpjūčio 14–15 d. Iškilmė – rugpjūčio 15 d.

Šv. Juozapo (Vilijampolės) – rugsėjo 24–27 d. Iškilmė – rugsėjo 27 d.

Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) – spalio 1–4 d. Iškilmė – spalio 4 d.

Šv. Kryžiaus (karmelitų, Centro) – spalio 15–18 d. Iškilmė – spalio 18 d.

Jubiliejaus evangelizacinės šventės dekanatų centruose

Raudondvario – balandžio 20–26 d. Iškilmė – balandžio 26 d.

Raseinių – gegužės 14–17 d. Iškilmė – gegužės 17 d.

Jonavos Šv. Jokūbo – gegužės 11–17 d. Iškilmė – gegužės 17 d.

Jurbarko – gegužės 21–24 d. Iškilmė – gegužės 24 d.

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo – gegužės 21–24 d. Iškilmė – gegužės 24 d.

Ukmergės Švč. Trejybės – rugsėjo 19–20 d. Iškilmė – rugsėjo 20 d.

Kėdainių Šv. Juozapo – rugsėjo 24–27 d. Iškilmė – rugsėjo 27 d.

Kėdainių Šv. Jurgio – spalio 10–11 d. Iškilmė – spalio 11 d.

Katechetinės homilijos

Visose bažnyčiose ir viešose koplyčiose per visas sekmadienio šv. Mišias Jubiliejinių metų programoje nurodytais sekmadieniais sakomos tik katechetinės homilijos. Šiokiadienio Mišiose, ypač gausiau dalyvaujant tikintiesiems, taip pat sakomos katechetinio turinio homilijos. Pareiga sakyti katechetines homilijas nesaisto tik parapijai švenčiant Jubiliejaus evangelizacinę šventę ar atlaidus.

Sekmadienio katechetinių homilijų temos

Sausis: 11 d. – Kristaus Krikštas – Įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas ir Sutvirtinimas. 18 d. – II eilinis sekmadienis – Jėzus – Mesijas, žmogaus Gelbėtojas. Petras – Bažnyčios Uola. Krikščionių vienybė. 25 d. – III eilinis sekmadienis – Jubiliejinių šv. apaštalo Pauliaus metų šventė. „Prisiartino Dievo karalystė. Tikėkite evangelija.“ Apaštalo Pauliaus atsivertimas, pašaukimas ir tarnystė.

Vasaris: 1 d. – IV eilinis sekmadienis – Žmogaus nupuolimas. Gimtoji nuodėmė. Piktoji dvasia. Piktosios dvasios veikimas ir jo būdai. Apsėdimai ir egzorcizmas. 8 d. – V eilinis sekmadienis – Ligonių patepimo sakramentas. 15 d. – VI eilinis sekmadienis – Dievo Apreiškimas ir Apreiškimo perdavimas. 22 d. – VII eilinis sekmadienis – Šventasis Raštas. Šventojo Rašto skaitymas. Malda su Šventuoju Raštu.

Kovas: 1 d. – I gavėnios sekmadienis – Pagunda. Nuodėmė. Blogi įpročiai. Atsivertimas. 8 d. – II gavėnios sekmadienis – 7 svarbiausios ydos: puikybė, pavydas, rūstumas. 15 d. – III gavėnios sekmadienis – 7 svarbiausios ydos: gobšumas, gašlumas, rajumas, tingumas. 22 d. – IV gavėnios sekmadienis – Atgailos sakramentas: Atgailos sakramento tikslas ir reikalingumas; kaip pasirengti išpažinčiai ir gerai ją atlikti; gailestis, nuodėmių išpažinimas ir ryžtas nebenusidėti. 29 d. – V gavėnios sekmadienis – Atgailos sakramentas: paviršutiniškai atliekama išpažintis; bloga išpažintis; kaip pataisyti blogai atliktą išpažintį; ilgai nebuvus išpažinties; praktiniai Atgailos sakramento šventimą apimantys klausimai.

Balandis: 26 d. – III Velykų sekmadienis – V Dievo įsakymas. Žmogaus gyvybės vertė ir moralinė atsakomybė. Nusikaltimai gyvybei. Atsakinga tėvystė ir motinystė.

Gegužė: 10 d. – V Velykų sekmadienis – Šventimų sakramentas. 17 d. – VI Velykų sekmadienis – Didysis Dievo ir artimo meilės įsakymas.

Birželis: 21 d. – XII eilinis sekmadienis – Tikėjimo dorybė. 28 d. – XIII eilinis sekmadienis – Vilties dorybė.

Liepa: 12 d. – XV eilinis sekmadienis – Dievo garbinimas. Jo garbinimo būdai. Nuodėmės Dievo garbinimui (netikėjimas, sinkretizmas, okultizmas, ezoterika, burtai, prietarai, stabmeldystė, pinigai, karjera ir kt.). 19 d. – XVI eilinis sekmadienis – III Dievo įsakymas. Sekmadienio šventimas ir jo svarba. 26 d.– XVII eilinis sekmadienis – Šv. Mišios: kas yra Eucharistija; Eucharistijos įsteigimas; Eucharistijos reikšmė Bažnyčios gyvenime; Eucharistijos sakramento pavadinimai; Eucharistijos vieta Dievo išganymo plane.

Rugpjūtis: 9 d. – XIX eilinis sekmadienis – Šv. Mišios: kaip švenčiama Eucharistija; šv. Mišių dalys; esmingi ir būtini elementai; Jėzaus buvimas Eucharistijoje; šv. Komunijos priėmimas. 16 d.– XX eilinis sekmadienis – Šv. Mišios: dalyvavimas (sąmoningai, maldingai, aktyviai, pilnutinai ir bendruomeniškai) šv. Mišiose; altorius; ambona; celebranto kėdė; liturginiai indai ir drabužiai; kiti praktiniai šv. Mišių šventimo klausimai. 23 d.– XXI eilinis sekmadienis – „Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią.“ Bažnyčia Dievo plane. Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus Kūnas, Šventosios Dvasios šventovė. 30 d.– XXII eilinis sekmadienis – VI ir IX Dievo įsakymai.

Rugsėjis: 6 d. – XXIII eilinis sekmadienis – Malda krikščionio gyvenime. 20 d. – XXV eilinis sekmadienis – Bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. Bažnytinė hierarchija. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. 27 d.– XXVI eilinis sekmadienis – „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.“ Švenčiausiosios Trejybės slėpinys.

Spalis: 4 d. – XXVII eilinis sekmadienis – Santuokos sakramentas. 11 d.– XXVIII eilinis sekmadienis – Dekalogas. I – II Dievo įsakymai. 18 d.– XXIX eilinis sekmadienis – „Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų.“ 25 d.– XXX eilinis sekmadienis – „Tikiu šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.“

Lapkritis: 8 d. – XXXII eilinis sekmadienis – VII, VIII ir X Dievo įsakymai. Teisingumo dorybė. Melas, apkalba ir šmeižtas. Pažeisto teisingumo atkūrimas. 15 d. – XXXIII eilinis sekmadienis – Galutiniai dalykai: mirtis, teismas, pasaulio pabaiga. „Mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės.“ 22 d. – XXXIV – Kristus Karalius – Galutiniai dalykai: pragaras, skaistykla, dangus. 29 d. – I advento sekmadienis – Viešpaties malda „Tėve mūsų“.

Gruodis: 6 d. – II advento sekmadienis – Krikščionio pašaukimas į šventumą. 13 d. – III advento sekmadienis – Krikščionio dalyvavimas visuomenės gyvenime. 20 d. – IV advento sekmadienis – Švč. Mergelė Marija – Kristaus ir mūsų Motina.

Katechetinių homilijų parengimui naudotina literatūra

Vatikano II Susirinkimo nutarimai; Katalikų Bažnyčios Katekizmas; Katalikų Bažnyčios Katekizmas. Santrauka; Enciklika Deus caritas est;  Enciklika Ecclesia de Eucharistia; Enciklika Evangelium vitae; Apaštališkas laiškas Novo millennio ineunte; Apaštališkas laiškas Dies Domini ; Mišiolas; Sakramentams švęsti skirti apeigynai ir juose esantys dokumentai; Kita katechetinio pobūdžio literatūra.

Katechetinės programos

Bendradarbiaujant su Katechetikos centru ypač atkreipiamas dėmesys į parapinę tėvų, kurių vaikai rengiasi priimti sakramentus, sutvirtinamųjų ir sužadėtinių katechezę.

Evangelizacinės programos

Parapijos klebonas pasirūpina pasiūlyti parapijiečiams evangelizacinių programų. Jos gali būti skirtos parapijos bendruomenei ugdyti, siekiantiems gilesnio krikščioniškojo tikėjimo, moksleiviams, nepažįstantiems Kristaus, ir kt. (pvz., „Atgaivink“, „Alfa“, „Kodėl vadinamės katalikais?“, „Pakopa po pakopos“, „Misijos parapijoje ir už jos ribų“ ir t.t.).

Šv. Brunono gyvenimas ir kankinystė

Parapijoje išsamiai atskleidžiamas šv. Brunono asmuo, nušviečiamas jo gyvenimas, misijos, kankinystė, ugdoma apaštališkoji ir misijinė tikinčiųjų savimonė (pvz., leidžiant parapijos laikraštėlį, parengiant konferenciją, stendą ir pan.).

Rūpinimasis dvasiniais pašaukimais

Visose bažnyčiose po sekmadienio šv. Mišių, kuriose gausiausiai susirenka tikintieji, meldžiamasi už šeimas ir dvasinius pašaukimus. Rūpinantis dvasiniais pašaukimais vadovaujamasi Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimais.

Parapijose švenčiama, organizuojant ir renginius:

1. Gyvybės diena (paskutinis balandžio sekmadienis); 2. Negimusio kūdikio diena (lapkričio 23 d.); 3. Šeimos diena (per Šventosios Šeimos šventę).

Per parapijas keliaujančios parodos „Krikščionybės kelias Lietuvoje“ temos

1. Krikštas 2. Šv. Paulius – Tautų apaštalas 3. Gerosios Jėzaus Naujienos kelias Europoje 4. Šv. Brunono misijos ir kankinystė 5. Lietuvos krikštas 6. Žemaičių krikštas 7. Šv. Kazimieras 8. Katalikų Bažnyčia carų imperijoje 9. Bažnyčia Nepriklausomos Lietuvos metais 10. Bažnyčios persekiojimas sovietiniais laikais 11. Bažnyčia šiandien

Taip pat rekomenduojama šias temas plėtoti rašant straipsnius, rengiant konferencijas, diskusijas, teminius susitikimus, šventes ir pan.

Sielovadinės veiklos pristatymas ir parapijiečių susitikimai

Tikslinga reguliariai rengti sielovadinės veiklos, bažnytinio gyvenimo pristatymus ir susitikimus parapijiečiams (pvz., su karitatyvinės, šeimų, maldos grupių, bažnytinių bendruomenių ir kt. nariais).

Dvasinis pokalbis su kunigu

Parapijos klebonas ar rektorius numato ir paskelbia laiką, kuriuo jis, sekdamas Kristaus Gerojo Ganytojo pavyzdžiu, priima tikinčiuosius ir ieškančiuosius Dievo į dvasinius pokalbius.

Interneto svetainės

Privalu pasirūpinti, kad veikiančios parapijų interneto svetainės būtų reguliariai atnaujinamos. Didesnės parapijos taip pat skatinamos sukurti savo interneto svetaines.

Piligriminės kelionės

Bendradarbiaujant su arkivyskupijos Piligriminių kelionių centru, parapijoje organizuojamos piligriminės kelionės į Jubiliejaus šventoves. Ypač rūpinamasi Pirmąją šv. Komuniją priėmusių vaikų, Sutvirtinimo sakramentą priėmusių jaunuolių ir jaunavedžių piligriminėmis kelionėmis į Šiluvą.

 B. JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS DEKANATO LYGMENIU

Dekanato tikinčiųjų piligriminės kelionės į Šiluvą

Kauno II dekanato – 2009 03 13

Ukmergės dekanato – 2009 05 13

Kauno I dekanato – 2009 06 13

Raseinių dekanato – 2009 07 13

Jurbarko dekanato – 2009 08 13

Jonavos dekanato – 2009 10 13

Kėdainių dekanato – 2009 11 13

C. JUBILIEJAUS ŠVENTIMAS ARKIVYSKUPIJOS LYGMENIU

Arkivyskupijos koordinacinis Jubiliejaus komitetas ir darbo grupės

Komiteto vadovas – Generalvikaras vysk. J. Ivanauskas; koordinatorė – V. Spangelevičiūtė; nariai: mons. V. Grigaravičius, kun. K. Grabauskas, kun. G. Kabašinskas, kun. J. Kaknevičius, kun. A. Mikitiukas, kun. A. Paulauskas, kun. G. Pūras, kun. V. Paukštis, kun. E. Vitulskis. Šventėms, renginiams ir visoms programoje numatytoms užduotims įgyvendinti sudaromos darbo grupės.

Jubiliejaus piligriminės šventovės

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedra bazilika

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

Jubiliejaus piligriminė šventovė parengiama taip, kad atvykstantiems piligrimams būtų sudaryta galimybė joje nustatytu laiku dalyvauti šv. Mišiose, adoruoti Švč. Sakramentą, atlikti išpažintį. Taip pat rekomenduojama parengti biblinės, evangelizacinės-katechetinės, šviečiamosios tematikos stendus, supažindinti su pačia šventove ir t. t. Tinkamu metu šventovėje galėtų skambėti sakralinė muzika.

Piligriminių kelionių centras

Arkivyskupijos Piligriminių kelionių centras organizuoja piligrimines keliones į Šiluvą, Jono Pauliaus II piligrimų kelio vietas, Taizé ir kt., rengia tikinčiuosius būsimai piligrimystei.

Arkivyskupijos institucijos

Arkivyskupijos institucijos savo veiklą grindžia Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimais, bendradarbiauja su parapijomis ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant konkrečias programos užduotis.

Svarbiausios Jubiliejaus šventimo datos

1. Jubiliejaus atidarymas 2008 12 26; Jubiliejaus užbaigimas 2009 12 26.

2. Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė – birželio 24 d. Švenčiama parapijoje. Arkikatedroje drauge švenčiama Eucharistija 12 val.

3. Jubiliejinių šv. apaštalo Pauliaus metų šventės: sausio 25 ir birželio 29 d. Švenčiama parapijoje.

4. ŠV. BRUNONO KANKINYSTĖS TŪKSTANTMEČIO LITURGINĖ IŠKILMĖ LIEPOS 12 D. Švenčiama parapijoje. Arkikatedroje drauge švenčiama Eucharistija 12 val.

5. Jubiliejinė arkivyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į Šiluvą rugpjūčio 30 d. nuo Dubysos slėnio. Padėkos už laisvę diena.

JUBILIEJAUS „EVANGELIJOS ŽINIA TŪKSTANTMETEI LIETUVAI“ ŠVENTIMAS ŠILUVOJE RUGSĖJO 8–15 DIENĄ

Rugsėjo 8 d. (antradienis) – Lietuvos kariuomenės diena – Jonavos dekanatas

Rugsėjo 9 d. (trečiadienis) – Kunigų ir vienuolių diena – Jurbarko dekanatas

Rugsėjo 10 d. (ketvirtadienis) – Katalikiškųjų bendruomenių diena – Ukmergės dekanatas

Rugsėjo 11 d. (penktadienis) – Dievo žodžio šventė (Švietimo ir kultūros darbuotojų diena) – Kauno II dekanatas

Rugsėjo 12 d. (šeštadienis) – Jaunimo ir šeimų diena – Kėdainių dekanatas

Rugsėjo 13 d. (sekmadienis) – JUBILIEJAUS IŠKIMĖ – PADĖKA UŽ EVANGELIJOS ŽINIĄ – Kauno I dekanatas

Rugsėjo 14 d. (pirmadienis) – Policijos ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena – Raseinių dekanatas

Rugsėjo 15 d. (antradienis) – Ligonių ir medicinos darbuotojų diena – Kauno I dekanatas, dalyvauja visų dekanatų kunigai

Šiluvos Dievo Motinos draugija

Įkuriama Šiluvos Dievo Motinos draugija.

Caritas įsikūrimo Lietuvoje 20 metų jubiliejaus šventimas

Spalio 9–10 d. Kaune švenčiamas Caritas įsikūrimo Lietuvoje 20 metų jubiliejus.

Marijos radijo įsikūrimo Lietuvoje 5 metų sukakties šventimas

Rugpjūčio 30 d. Šiluvoje švenčiama Marijos radijo įsikūrimo Lietuvoje 5 metų sukaktis.

Jubiliejui skirti leidiniai

Numatoma parengti leidinius, skirtus Šventojo Rašto pažinimui, maldai, katechezei, dvasinių pašaukimų brandinimui parapijoje, ieškantiems Dievo. Taip pat numatoma parengti ir išleisti informacinę ir vaizdinę medžiagą: tentą, plakatą, afišą, lankstinuką, kitus leidinius bei įvairią atributiką.

Jubiliejaus malda

Parengiama Jubiliejaus malda.

Ekumenizmas

Sausio 18–25 d. švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė.

Kartu su tradicinėmis krikščioniškomis bendruomenėmis švenčiama ekumeninė Jubiliejaus šventė.† Sigitas Tamkevičius
Kauno arkivyskupas metropolitas

2008 m. gruodžio 8 d.

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt