į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

EKUMENINĖS pamaldos Kaune (2009.01.22; 01.24)

Įpusėjus Maldų už krikščionių vienybę savaitei, sausio 22 d. popietę Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje Kaune vyko ekumeninės pamaldos. Melstis už krikščionių vienybę procesija su kryžiumi prie altoriaus atėjo Katalikų Bažnyčios dvasininkai – Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, Lietuvos jungtinės metodistų Bažnyčios kunigas Giedrius Jablonskis ir Bažnyčios vadovas superintendentas Johnas Campbellis, Stačiatikių Bažnyčios kunigas tėvas Nikolajus, krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Gabrielius Lukošius. Kartu su vadovais pamaldose meldėsi drauge atvykę jų ir kitų bendruomenių nariai. Giedojo stačiatikių bendruomenės atstovai, taip pat Vytauto Didžiojo bažnyčios vargonininkė ses. Virginija Juciūnaitė FDCJ.

Įžangos žodyje pamaldoms vadovavęs vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai pasveikino visus, kurie atsiliepė į prasmingą tradiciją kasmet drauge susirinkti ir bendra malda prašyti gerąjį Dievą vienybės, kurios troško pats Viešpats Jėzus, kurią dovanoja Šventoji Dvasia, į kurią jungia ir veda Šventasis Raštas. „Kai žvelgiame į Kristų ir jo Evangeliją, tik tada su meile galime žvelgti ir vieni į kitus. Ačiū, kad atsiliepėte. Viešpaties malonė telydi Jūsų Bažnyčias“, – linkėjo vyskupas kviesdamas melstis, kad kiekviena Bažnyčia augtų tikėjimu ir malonėmis.

Ekumeninių pamaldų dalyviai, pakviesti malda apglėbti vieni kitus, taip pat ir nedalyvaujančias krikščionių bendruomenes, visus krikščionis pasaulyje, aktyviai dalyvavo liturgijoje: iš pradžių Atgailos maldoje, sutartinai atliepais prašydami atleidimo už kaltę, kad nėra viena Kristuje, skaitydami skaitinius, melsdamiesi vieni už kitus užtarimo malda, linkėdami vieni kitiems vienybės ir taikos. Simbolinis vienybės gestas buvo visiems pamaldų dalyviams išdalytos medinės lazdelės (plg. Ezekielio knygos 37, 17 eilutę: „Suglausk vieną su kitu, kad juodu būtų sujungti tavo rankoje“, kuri yra šiemetės Maldų už krikščionių vienybę savaitės tema, pasiūlyta Korėjos Bažnyčios). Lazdelės, suglaustos brolių ir sesių krikščionių rankose per šias pamaldas, išreiškė trokštamą susitaikymą pasitikint Dievo, kuriame jau yra suvienyti, veikimu. O kiekvieno dalyvio rankose uždegtos žvakelės atspindėjo Dievo žodžio šviesą ir jo nuostabią galią sujungti į bendrystę.

Pamokslą pasakęs kun. K. Rugevičius pabrėžė kiekvienos Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio pašaukimą būti Kristaus atvaizdu pasaulyje, o tai, kaip ir visais laikais, yra nelengva: „tam reikia supratimo, kur esame įsišakniję“. Pamokslo žodžiuose nuskambėjo kvietimas iš vienybės su Kristumi kildinti savo darbus: stiprinti, guosti, parodyti, kad esame krikščionys visiems, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje. „Visų krikščionių Bažnyčių siekis – įgyvendinti Kristaus meilės, solidarumo, gailestingumo, tiesos etiką, kuri turi konkrečiai reikštis gyvenime“, – sakė katalikų dvasininkas. Sykiu buvo pabrėžta ir asmeninė krikščionio vienybė su Kristumi, galinti ugdyti ir skleisti vienybę visoje krikščionių bendruomenėje. Pamokslo pabaigoje linkėta Kristaus vienijamiems atsigręžti vieniems į kitus, palaikyti ryšius, bendradarbiauti ieškant visų galimų sąlyčio taškų.

Pamaldų pabaigoje dalyvavę dvasininkai bendrai palaimino jų dalyvius. Vysk. J. Ivanauskas nuoširdžiai padėkojo visoms dalyvavusioms bendruomenėms, ypač pasveikino brolius stačiatikius, neseniai šventusius Viešpaties Gimimą ir besirengiančius naujojo patriarcho išrinkimui. Ganytojo žodis pabaigoje darsyk atkreipė dėmesį į Evangelijos skelbėjus, kurie vykdė Kristaus priesaką padaryti jo mokiniais visų tautų žmones: Tautų apaštalą šv. Paulių, kitus apaštalus ir misionierius, taip pat ir šv. Brunoną. Visos krikščioniškos Bažnyčios ir bendruomenės pakviestos įprasminti Lietuvos, kurioje gyvena ir dirba, vardo tūkstantmečio paminėjimą kaip Evangelijos žinios jubiliejų mūsų krašte. Šia Jubiliejinių metų proga vysk. J. Ivanauskas pakvietė visus į ekumeninį renginį liepos 26 d. Kryžių kalne drauge išreikšdamas viltį, kad Jubiliejus gali suartinti, o Šventoji Dvasia – sustiprinti ir apšviesti, kad Kristaus Evangelija jos nepažįstantiems būtų skleidžiama su šv. Pauliaus uolumu ir drąsa.

Sausio 24 d. vakare ekumeninės pamaldos vyko ir Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje. Joms vadovavo šios bažnyčios klebonas kun. Virginijus Veprauskas. Drauge su juo didžiojo altoriaus papėdėje meldėsi procesija su kryžiumi čia atėję Lietuvos jungtinės metodistų Bažnyčios kunigas Giedrius Jablonskis ir Bažnyčios vadovas superintendentas Johnas Campbellis, baptistų bendruomenės pamokslininkas Romanas ir šios bendruomenės atstovė Jolita.

Pamaldose dalyvavę katalikų, metodistų, baptistų bendruomenių nariai giedojo, skelbė atgailos maldavimus, užtarimo malda prašė Viešpaties palaikyti ir stiprinti visas bendruomenes, jų vadovus, atvesti vieną dieną visus prie vieno stalo. Visi drauge sukalbėjo Tėve mūsų maldą, Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, linkėjo vienas kitam ramybės ir taikos. Prie kryžiaus, taip, kad jis pailgėtų, buvo pritvirtintos tikinčiųjų atneštos ir krikščionių susiskaldymą simbolizuojančios lazdos. Taip visų pamaldose dalyvavusių akyse šiuo simboliniu veiksmu išreikštas Dievo susitaikymas su žmonija per kryžių. Vėliau, giedant giesmę, dalyvaujančių bendruomenių atstovai pasiėmė į rankas šias lazdas kaip ženklą juos suvienijančios bendrystės.

Pamaldose pamokslavęs J. Campbellis sakė, jog žmonėms visada sunku patikėti pažadais; ir Dievo pažadais patikėti reikia tikėjimo. Dvasininkas pasidžiaugė, jog tai, kas anksčiau atrodė neįmanoma, yra tikrovė. „Šiandien esame čia kaip broliai ir seserys krikščionys – ne dėl to, kad esame tokie patys, bet kad esame viena Kristuje,“ – sakė J. Campbellis. Kita vertus, pasak metodistų kunigo, už Bažnyčių sienų daugybė žmonių, kurie visai neturi tikėjimo, todėl dar labiau aišku, kad „nesame priešai, o mūsų visų tikslas – skelbti jiems Evangeliją“.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt