į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkikatedroje įšventinti nauji kunigai ir atsisveikinta su apaštališkuoju nuncijumi arkiv. S. P. Zurbriggenu (2009.02.01)

Vasario 1 d. 12 val. šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius dviem diakonams Laurynui Grikiečiui ir Vincui Kudirkai suteikė kunigystės šventimus. Be gausaus būrio dvasininkų, Kauno kunigų seminarijos vadovų bei ugdytojų, tikinčiųjų, iškilmėse dalyvavo, šv. Mišias koncelebravo ir atsisveikinimo žodį tarė tarnystę Lietuvoje baigiantis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, atvykęs į Kauną drauge su apaštalinės nunciatūros sekretoriumi mons. Jeanu Philippe Lantheaume.

Kauno kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas iškilmių pradžioje paskelbė džiugią žinią apie šventinamuosius, kurie tądien specialiu sakramentu vėliau buvo paženklinti neišdildoma Šventosios Dvasios žyme, leidžiančia tarnauti tikinčiųjų bendruomenei. Liturgiją aiškinęs dvasininkas gausiai susirinkusius tikinčiuosius pakvietė malda palydėti būsimuosius kunigus. Asistą rengė seminarijos klierikai.

Pradėdamas iškilmes  joms vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius taip pat pakvietė melstis už diakonus, išeinančius į kelionę su Viešpačiu atlikti jo misijos. Šventinimo apeigoms įpusėjus arkivyskupas pasakė pirmiausia šventinamiesiems skirtą homiliją.

Joje ganytojas pakvietė pasvarstyti kunigystės pašaukimo dovaną, jos tarnaujamąją paskirtį Bažnyčioje; šiam pašaukimui, ganytojo žodžiais tariant, „pats Kristus nurodė kryptį ir tikslą, suteikė galią“. Arkivyskupas apgailestavo, kad Bažnyčios gerai nepažįstantys sudvejoja, kam reikalingi kunigai – tarpininkai tarp Dievo ir žmonių. Homilijoje pabrėžta, jog niekas negali pats sau skelbti Evangelijos, o kunigai veikia kaip Kristaus pasiųstieji, kurie, vienybėje su savo vyskupu, skirti tarnauti, ne viešpatauti, būti tikėjimo šaukliais ir atvesti Kristui naujų mokinių. Primintos kunigo pareigos skelbti Dievo žodį, švęsti Eucharistiją ir vadovauti tikinčiųjų bendruomenei, jo klusnumas Bažnyčiai. „Savo malda šv. Mišiose, o paskui aktyviu dalyvavimu parapijos gyvenime palaikykite  kunigus, kad jiems būtų lengviau atlikti savo tarnystės pareigas“, – užbaigdamas paragino ganytojas.

Pasibaigus šventimų apeigoms, tikinčiųjų plojimais palydėti naujai įšventintieji kunigai L. Grikietis ir V. Kudirka kartu su kitais dvasininkais koncelebravo šv. Mišias.

Eucharistijos liturgijos pabaigoje prieš ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė ypač džiugiu arkivyskupijos gyvenimo įvykiu – kunigystės šventimais ir pasveikino naujuosius kunigus palinkėdamas jiems ilgos bei vaisingos tarnystės. Ją kun. L. Grikietis atliks dirbdamas vikaru Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje, o kun. V. Kudirka – arkikatedros bazilikos vikaru.

Padėką už tarnystę Lietuvoje arkivyskupas išsakė apaštališkajam nuncijui arkivysk. P. S. Zurbriggenui ir įteikė jam Marijos paveikslą.

Žodį taręs arkivysk. P. S. Zurbriggenas padėkojo naujiesiems kunigams, ypač kun. V. Kudirkai, studijavusiam vokiečių kolegijoje Romoje, kurią nuncijus taip pat yra baigęs, už jų ištartą „taip“ Viešpaties pakvietimui. Atsisveikindamas su Kauno arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomene nuncijus kalbėjo: „Visus septynerius tarnystės metus Lietuvoje skyriau tam, kad Šventojo Tėvo dvasia visada būtų tarp jūsų.“ „Kristaus kryžius buvo mano šviesa“, – sakė popiežiaus atstovas, linkėdamas, kad ši šviesa nušviestų visų gyvenimus. Apaštališkasis nuncijus šiltai atsiliepė apie Kauno Bažnyčią, kuri, jo žodžiais tariant, „kuriama ant gyvųjų akmenų“, prisiminė, kiek daug įsimintų įvykių – II Sinodas, Šiluvos Jubiliejus – čia neseniai minėta. Šventojo Tėvo Benedikto XVI vardu arkivysk. P. S. Zurbriggenas padėkojo arkivyskupijos ganytojui S. Tamkevičiui bei visai bendruomenei, palinkėjo, kad Dievas laimintų visų tarnystės vaisius.

Palydėdami apaštališkąjį nuncijų, išvykstanti tarnystės Austrijoje, pamaldų dalyviai drauge su arkikatedros choru kaip padėkos  ženklą sugiedojo jam „Ilgiausių metų“.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el.p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt