į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos CARITAS metinė konferencija (2009.02.18)

Vasario 18 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko kasmet rengiama Kauno arkivyskupijos Carito konferencija. Joje aptartos šios Bažnyčios tarnystės gairės ir vaisiai 2008 metais. Dalyvavo Kauno arkivyskupas, arkivyskupijos Carito pirmininkas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, arkivyskupijos dekanai, kai kurių parapijų klebonai, dekanatų, parapijų Carito vedėjos ir talkininkės.

2008 metų  veiklos pranešimą perskaitė arkivyskupijos Carito direktorius kun. Virginijus Birjotas. Pasak jo, gyvame ir  ypač kupiname prasmingų įvykių pastarųjų metų arkivyskupijos gyvenime savitai įsikomponuoja ir Carito institucijos darbai. „Caritas – bažnytinė institucija, savo veikla gerokai besiskirianti nuo kitų ir apimanti visus žmones su jų dvasinėmis ir materialinėmis reikmėmis. Carito uždavinys – nuolat ieškoti „aukso vidurio“: nenukrypti tik į materialinius patarnavimus arba, juos pamirštant – duoti tik dvasinius“, – sakė kun. V. Birjotas, iškeldamas karitiečių pašaukimą Kristaus pavyzdžiu tarnauti žmonėms. Ir toliau, prieš pateikdamas darbų ataskaitą, arkivyskupijos Carito direktorius atkreipė dėmesį, jog skaičiai ir faktai atspindi suteiktą pagalbą konkrečiam žmogui. 

Pranešime aptartas Carito institucijų tinklas, apimantis visus dekanatus ir daugumą parapijų; arkivyskupijoje aktyviai darbuojasi 440 karitiečių, jiems talkina beveik 200 savanorių. Pabrėžta, jog vis glaudžiau bendradarbiaujama su vietos socialinės rūpybos skyriais, seniūnijomis, bendruomenėmis, toliau plėtojami ryšiai su Lietuvos Caritu. Kauno I dekanato parapijose surengtos Carito dienos, siekiant socialinę ir dvasinę tarnystę artimui plačiau pristatyti, pritraukti rėmėjų ir talkininkų. Toliau rūpinamasi socialiai apleistais ir stokojančiais vaikais Carito remiamuose devyniuose dienos centruose, pagyvenusiais vienišais asmenimis penkiuose senelių namuose; dalyvauta kalėdinėje labdaros akcijoje, 45 tūkst. asmenų pamaitinta „Sriubos“ valgykloje Kaune, 5 tūkst. žmonių paremta labdaros vaistinėlės medikamentais, namuose lankyta 3 tūkst. ligonių. Direktorius kun. V. Birjotas pateikė finansinę veiklos ataskaitą drauge pabrėždamas, jog tarnavimas artimui turi būti ypač apgalvotas, įvairus, atitikti žmonių poreikius. Karitatyvinė veikla vietose paremta parapijų lėšomis (75 tūkst. litų), rėmėjų (37 tūkst. litų), fondų (17 tūkst. litų) ir kitų šaltinių lėšomis. Arkivyskupijos parama – 23 tūkst. litų (skirta personalui išlaikyti), juridinių asmenų  parama buvo 1,5 tūkst. litų, projektai su užsienio šalimis sudarė 112 tūkst. litų, kurie  skirti neturtingoms šeimoms. Pranešime akcentuota savipagalba: arkivyskupijos mastu paaukota 34 tonos drabužių, 800 kg maisto, taip pat buities daiktų. Tarp veiklos krypčių ateičiai pranešime paminėta svarba stiprinti parapijų ir dekanatų ryšius, ieškoti rėmėjų, plėtoti bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijomis. Ne mažiau svarbu, pasak vadovo, remiantis popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Deus caritas est“, kad patarnavimas artimui trykštų iš meilės ir tikėjimo.

Vieną veiklos sričių – dalyvavimą ES maisto dalijimo nepasiturintiems programoje aptarė atsakinga arkivyskupijos Carito darbuotoja Onutė Virbašiūtė. Ji pasidžiaugė sklandžiu, nors ir nelengvu, karitiečių darbu šioje srityje, padėkojo projekto vykdytojams. Atkreiptas dėmesys, jog  ES maisto dalijimo programos poreikis sunkmečiu augs, jau dabar tai jaučiama Kauno mieste (šią paramą jau gavo 39 tūkst. asmenų).

Konferencijos dalyvius pasveikinęs Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. R. Grigas pabrėžė, jog karitatyvinė veikla atspindi, kiek katalikiška visuomenė turi krikščioniško sąmoningumo, solidarumo ir noro dalytis su vargstančiais. Kita vertus, ir trūkumų pažinimas leidžia augti ir keistis su Viešpaties teikiama išmintimi. Kun. R. Grigas pristatė   visuomeninių ir bažnytinių struktūrų iniciatyvą parengti ir pateikti LVK idėjų projektą, kaip padėti ekonominės krizės paliestiems visuomenės nariams. „Caritas – Bažnyčios rankos, ištiestos vargšams“, – sakė kun. R. Grigas kartu pranešdamas, jog šiemet spalį Lietuvos Caritas drauge su visų vyskupijų Carito institucijomis minės gyvavimo 20 metų sukaktį.

Konferencijos darbą apibendrinęs ir kai kuriuos arkivyskupijos Carito veiklos akcentus išskyręs arkiv. S. Tamkevičius pakvietė visus pasvarstyti, kokia turėtų būti krikščionio pozicija dabartinių išbandymų akivaizdoje. Pasak ganytojo, ne ekonominės bėdos, bet nerimas ir pesimizmas sunkmečiu būtų pražūtingiausia. „Manau, jog karitiečiai bei mes visi, Bažnyčios žmonės, turim palaikyti solidarumą, nepasiduoti pesimizmui ir daryti tai, ką galim padaryti“, – sakė arkivyskupas, linkėdamas patiems išlaikyti ramybę ir padėti kitiems. Ganytojas nuoširdžiai padėkojo karitiečiams už darbą ir paskatino juos atidžiau žvelgti į gyvenimo tikrovę savo aplinkoje, ypač padėti šeimoms, kuriose auga vaikų, nors jų tėvai ir turėtų žalingų įpročių, pasistengti kuo plačiau šiais jubiliejiniais Evangelijos žinios metais paskleisti žmonėms Šventąjį Raštą.

Vyskupas J. Ivanauskas kreipėsi į karitiečius prašydamas per būsimus susitikimus dekanatuose kovo mėnesį pateikti įžvalgų, kaip miestų ir kaimų parapijose geriau atlikti karitatyvinę ir socialinę Bažnyčios misiją tiesiogiai tarnaujant vargstantiems, gydant taip pat ir dvasines tų žmonių žaizdas, prisidedant prie Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimų bei Evangelijos žinios jubiliejaus programos įgyvendinimo.

Konferencija baigta direktorius kun. V. Birjoto padėka arkivyskupijos Carito darbuotojams, visiems dalyvavusiems konferencijoje bei pakvietimu į agapę, kurioje toliau dalytasi karitatyvinės tarnystės patirtimi.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt