į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2009.02.24)

Vasario 24 d. Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai dalyvavo kurijoje vykusiame bendrame susirinkime. Jį, kaip įprasta, pradėtą bendra malda, vedė arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas supažindino su 2008 m. sielovadine ir finansine arkivyskupijos gyvenimo padėtimi. Susirinkime dalyvavo svečių – aukštų Lietuvos policijos pareigūnų, aptartos policijos ir Bažnyčios bendradarbiavimo galimybės. Svečius atlydėjo Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas.

Pirmojoje susirinkimo dalyje išsamus arkiv. S. Tamkevičiaus pranešimas apibendrintais statistiniais duomenimis, išskirtais sielovadiniais  rūpesčiais bei tobulintinomis sritimis atskleidė plačią arkivyskupijos gyvenimo panoramą 2008-aisiais. Aptardamas sielovadinius patarnavimus, ganytojas atkreipė dėmesį, jog ir Bažnyčios statistika, surinkta pagal klebonų ataskaitas, atspindi tam tikras visuomenės gyvenimo tendencijas, pvz., gyventojų skaičiaus mažėjimą. Pakrikštyta beveik tiek pat, kaip ir kasmet, 5.170, tačiau palaidota visu tūkstančiu daugiau – 6.329 asmenys. 4.618 vaikų priėmė Pirmąją komuniją (jau nusistovėjo jų rengimo visus mokslo metus tvarka), sutvirtinta 2.349 jaunuoliai – gerokai daugiau nei pernai. Ganytojas pasidžiaugė 8 tūkst. aplankytų ligonių ir paragino šio patarnavimo ypač neapleisti. Kunigų dėmesys atkreiptas į šeimų lankymą, kuris neturėtų apsiriboti namų pašventinimu ir pan. „Manau, kad tai labai svarbi sielovados dalis, kai įvyksta naudingų susitikimų bei pokalbių, nešančių gerų vaisių“, – sakė ganytojas, beje, padėkojęs ir kunigams, kurie ugdo parapijose ministrantus, palaiko adoruotojas.

Kauno arkivyskupijos ordinaras išsamiai apžvelgė ir parapijų finansinį išsilaikymą. Rinkliavos parapijose pernai augo ir sudarė 4 mln. litų; įvairių aukų, paramos bei finansavimo iš Lietuvos bei užsienio fondų parapijos gavo per 6 mln.; pardavusios turtą jos gavo 1,7 mln. litų; padaugėjo paskyrusiųjų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir skirta  kiek daugiau nei 400 tūkst. litų; beveik 1 mln. litų parapijos gavo juridinių asmenų paramos ir maždaug tiek pat pasiskolino. Pagrindines parapijų išlaidas sudarė beveik 2 mln. litų personalui išlaikyti ir Sodros mokesčiams; maždaug tiek pat skirta sielovadai (tai ženkliai daugiau palyginti su ankstesniais metais); suteikta pagalbos už 647 tūkst. litų; beveik ketvirtį milijono parapijos skyrė seminarijai išlaikyti; arti 1 mln. litų sumokėta už komunalines paslaugas, per 7 mln. litų – už remontus.

Kauno kunigų seminarijos, kur dabar studijuoja 16 Kauno ir 10 Vilkaviškio vyskupijos klierikų, duomenys, pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, verčia mąstyti ir rūpintis Bažnyčios ateitimi, pašaukimų ugdymui skirti nuolatinį dėmesį. Seminarija išlaikoma Kauno bei Vilkaviškio vyskupijų tikinčiųjų ir biudžeto lėšomis (per metus jų reikėjo 562 tūkst. litų, beveik antra tiek skyrė parapijos ir vyskupijos), tačiau, trūkstant besimokančiųjų, vieno klieriko išlaikymas darosi ypač brangus (maždaug 26 tūkst. litų per metus). „Išorinės sąlygos nėra palankios, jaunuoliams sunku apsispręsti, – sakė ganytojas, turėdamas galvoje jaunimą žalojančią seksualizuotą kultūrą, emigraciją, silpnas šeimas. – Tačiau neteisinga būtų nieko nedaryti ar daryti per mažai. Čia be galo svarbi ir gera kunigo tarnystė parapijoj, kai suaugę ir vaikai mato jį, kupiną džiaugsmo ir gražiai atliekantį savo pareigas.“

Aptardamas arkivyskupijos pajamas, ganytojas išskyrė aukas – 600 tūkst. litų; biudžeto lėšas – 7,5 mln. (jos teko Šiluvos projektui bei arkikatedros remontui); per 700 tūkst. litų gauta iš ūkinės veiklos. Pažymėta, jog Šiluvai Lietuvos ir užsienio aukotojai skyrė 1 mln. 700 tūkst. Arkivyskupijos išlaidos skirtos personalui išlaikyti 523 tūkst. litų (institucijose dirba 60 žmonių), sielovadinei veiklai bei evangelizacijai – 485 tūkst., pastatų išlaikymas kainavo 709 tūkst. litų. Arkivyskupijoje veikė Paramos kasa – 297 tūkst. litų  skirta parapijoms, kunigams paremti, misijoms palaikyti ir kt.

Pranešime aptartas arkivyskupijos tribunolo darbas, pasidžiaugta, jog vis daugiau jaunų žmonių rūpinasi spręsti savo problemas (dabar nagrinėjamos 99 bylos, 50 ieškinių išspręsta per metus; 70 santuokų paskelbtos negaliojančiomis). Neblogėja tikybos pamokų lankymas mokyklose (jas lanko 40.874 moksleiviai, arba 50,6 proc.). Sužadėtinių rengimo santuokai programoje dalyvavo beveik 3 tūkst. sužadėtinių.

Arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė daug rūpesčių kėlusiais, bet pavykusiais įgyvendinti matomais darbais: Šiluvos aikštės, Kauno arkikatedros atnaujinimu, pastatytais jos parapijos namais, čia įkurtu Jono Pauliaus II piligrimų centru, padėsiančiu paskatinti religinį aktyvumą. Pradėtas statyti Piligrimų centras (čia įsikurs ir muziejus) Šiluvoje.

Susirinkime aptarti ir kiti pastoracijos klausimai, pasidalyta Evangelijos žinios jubiliejinių metų arkivyskupijoje aktualijomis.

Antrojoje  susirinkimo dalyje kalbėjo svečiai – Lietuvos policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis, Viešosios policijos valdybos pirmininkas Renatas Požėla, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Algirdas Kaminskas (dalyvavo ir šio komisariato viešųjų ryšių specialistė Vitalija Gintautienė). Atsakingieji pareigūnai išreiškė teigiamą požiūrį į jau vykstantį Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimą visuomenėje, kur dalis jos narių savo problemas mėgina spręsti nusikalstamu būdu. Socialinė prevencija mažose, ypač kaimo, bendruomenėse, moralės skatinimas, pagalba sprendžiant kaimo žmonių saugumo, saugaus eismo klausimus, vaikų ir jaunimo ugdymas prisidedant prie nepilnamečių nusikalstamumo mažinimo – svečių pasisakymuose išskirtos šios ir panašios sritys, kur tikimasi dvasininkų pagalbos ir paramos. Kunigo žodis gali būti veiksmingesnis už policijos sankcijas, jis gali padrąsinti bei palaikyti ir pačius policijos pareigūnus – taip įvertintas dvasininkų vaidmuo, kviečiant juos dar aktyviau, nuoširdžiau palaikyti bendradarbiavimą abipusėmis iniciatyvomis.

Paskui svečiai atsakė į kunigų klausimus. Arkivyskupas pabrėžė būtinybę dėti daugiau pastangų ir veikti įstatymų leidėjus dėl nelegalios prekybos alkoholiniais gėrimais draudimo.

Apibendrindamas diskusiją arkiv. S. Tamkevičius padėkojo svečiams už bendradarbiavimą ir atkreipė dėmesį, jog be Bažnyčios pastangų ugdyti žmones ir policijai tektų daugiau rūpesčių. „Gerai dirbantys kunigai, jų pavyzdys, laiku pasakytas geras žodis jau savaime yra didelė pagalba visuomenei“, – sakė ganytojas užbaigdamas kunigų susirinkimą ir pakviesdamas visus į agapę.

Kovo mėnesį arkivyskupijos dvasininkai į bendrą susirinkimą su ganytojais rinksis 24 d.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt