į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Evangelizacinė šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate (2009.03.14–15)

Dvi  savaitgalio dienas – kovo 14 ir 15 d.  Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorate vyko Evangelizacinė šventė, skirta Evangelijos žinios tūkstantmečio jubiliejui. Rektorato bendruomenė buvo parengusi išsamią šventės programą ir iš anksto pakvietusi nuolatinius bažnyčios lankytojus bei visus miesto tikinčiuosius joje dalyvauti.

Šventės kviesliu tapo Sutaikinimo sakramento liturgija, prasidėjusi Jėzuitų bažnyčioje šeštadienio popietę. Malda drauge su bažnyčios rektoriumi t. Ryčiu Gurkšniu SJ pradėta kryžiaus ženklu prašant Viešpaties atverti širdis jo malonei. Dievo žodis buvo skaitomas iš sakyklos, kurią rektorato vaikai papuošė tinklu ir popieriniais laiveliais, plukdančiais Šventojo Rašto mintis. Trokštant Viešpačiui atiduoti savo naštas, visa, kas slegia širdis, drauge su Gyvenimo ir tikėjimo instituto bendradarbiais atlikta sąžinės peržvalga, apmąstytas asmeninis santykis su Dievu, kitais, asmeninis augimas Kristuje. Prasmingai nuskambėjo psalmės žodžiai: „Graudžios, nuolankios širdies neatstumsi, o Dieve.“

Į susitaikymą kreipė ir t. Ryčio homilijos mintys. Pasak jos žodžių, bokse kovojama tol, kol varžovas krenta be sąmonės. Jei neatsikelia po „dešimties“, kovos neleidžiama tęsti. Dievo planai priešingi: kai suklystame, kitą įžeidžiame, nusižengiame Dievo įsakymams, Jis skaičiuoja iki „dešimties“, tačiau nesako, jog daugiau neturime galimybės kovoti, būti laimingi. Viešpats leidžia pakilti po kiekvieno pralaimėjimo, atleisdamas ir kviesdamas nepasiduoti, eiti pirmyn.

Mąstymą apie gyvenimo dovaną, atleidimą atlikti padėjo Gyvenimo ir tikėjimo instituto giesmės, muzika. Po Atgailos sakramento kiekvienas galėjo pasiimti po laivelį, perskaityti jame Šventojo Rašto ištrauką. Vakare su tėvais jėzuitais buvo švenčiama Eucharistija, o t. Vaidas Lukoševičius SJ priminė, kad Dešimt įsakymų – tai kelrodis Dievo link.

Per visą naktį Jėzuitų bažnyčia buvo atidaryta, joje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Ją giesme pradėjo 23 vienoje Žaliakalnio šeimynoje globojami vaikai, mąstymus skaitė jų vadovė Lina Ražukaitė. Tylią maldą keitė t. Kazimiero Ambraso SJ padėkos Viešpačiui mąstymai; liudijo, giedojo, meldėsi Gyvųjų akmenų bendruomenė ir misionierius iš Belgijos Josephas Bastinas, Eucharistinį Jėzų adoravo seserys pranciškonės ir eucharistietės, Marijos legiono narės. Fleita grojo Laima Botyrienė, vargonavo Raimundas Martinkėnas.

Sekmadienio programa bažnyčioje prasidėjo ateitininkų sendraugių giedamais gavėnios meto „Graudžiais verksmais“. 10 val. Evangelizacinės šventės iškilmės Eucharistijos liturgijai vadovavo rektorato bendruomenę aplankęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris pakvietė jos pradžioje melstis, kad Evangelijos žinia vaisingiau sklistų Lietuvoje. Koncelebravo t. Rytis Gurkšnys SJ, t. Gintaras Vitkus SJ, t. Leonas Zaremba SJ, t. Kazimieras Ambrasas SJ.

„Šiandien dėkojame Jėzui už Gerąją naujieną, pasiekusią mūsų kraštą, ir džiaugiamės šv. Brunonu, išdrįsusiu žengti labai reikalingą ir ne mažiau pavojingą žingsnį“, – sakė arkivyskupas per pamokslą, atkreipdamas dėmesį, kaip radikaliai ir su meile šis šventasis paaukojo savo gyvenimą Viešpačiui, kad ir tolimiausių, priešiškiausių kraštų žmonės jį pažintų. Ganytojas pakvietė pamąstyti, kokia sunkia auka dažniausiai laimimi geri dalykai, ir pabrėžė, kad šv. Brunono, kitų pasiaukojusių žmonių, Lietuvoje įsikūrusių vienuolijų, tarp jų ir jėzuitų, pastangomis Lietuva neliko pagonybės naktyje ir tebėra atsvara moderniosioms jos atmainoms.

Šv. Mišių pabaigoje gausūs jų dalyviai darniai sugiedojo Lietuvos himną.

Tądien jėzuitų vienuolyne buvo atidaryta t. Ladislovo Baliūno SJ fotografijų paroda (išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1079) , o dr. Laima Šinkūnaitė perskaitė pranešimą apie šv. Brunoną.

Prasmingai į Evangelizacinės šventės programą buvo įtraukti ir vaikai. Živilės ir Mindaugo Advilonių šeimos sumanymu mažieji – kiekvienas vaikas tradiciškai buvo atskirai dvasininkų palaimintas – sekmadienį Jėzuitų gimnazijos salėje sukūrė įspūdingą piešinį 10 metrų popieriaus lape, nuosekliai, vaikiškomis akimis, spalvomis ir formomis atspindintį 1000 metų krikščionybės kelią Lietuvoje.

Jėzuitų rektorato ir Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešimas, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt