į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

VELYKŲ VIGILIJA ir Velykų ryto pamaldos arkikatedroje (2009.04.12)

Balandžio 11 d. Didžiojo šeštadienio vakare daugelyje arkivyskupijos bažnyčių buvo švenčiama Velykų vigilija – Viešpačiui pašvęstosios nakties maldos budėjimas laukiant Jo prisikėlimo. Kauno arkikatedroje bazilikoje Vigilija prasidėjo 20 val. Pačiai iškilmingiausiai metuose keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Eucharistijos šventimo – liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ją drauge šventė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Artūras Jagelavičius, kiti dvasininkai.

Pilna šventovė gausiai susirinkusių žmonių, aktyviai dalyvaudami liturgijoje, klausydami Dievo žodžio, melsdamiesi, giedodami ir budėdami, laukė džiugiausios krikščionims naujienos – Kristaus Prisikėlimo. Žiburių liturgija prasidėjo ugnies pašventinimu šventoriuje. Tikintieji nuo uždegtos Velykų žvakės, simbolizuojančios prisikeliančio Kristaus šviesą, užsidegė savo žvakes: visa arkikatedra, kaip ir pamaldų dalyvių veidai, nušvito nesuskaičiuojama daugybe žiburių, išreiškusių pasirinkimą būti Dievo šviesoje ir jos nušviestiems laukti iš mirties viešpatijos sugrįžtančio to, kuris pagal velykinio šlovinimo žodžius gyvena ir viešpatauja per amžius. Šventojo Rašto skaitiniai prieš klausytojų akis atvėrė įstabiuosius išganymo istorijos puslapius, amžinai su žmogumi esantį Tėvą. Nuo Didžiojo ketvirtadienio nutilę vargonai paskui didingai sugaudė Viešpaties šlovės himną.

Velyknaktyje nuskambėjo džiaugsmingasis „Aleliuja“, o Dievo žodis paskelbė tai, ko laukė išsiilgusi žmogaus širdis: Kristus prisikėlė!

Vėliau pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas, sveikindamas pamaldų dalyvius ir dalydamasis su jais gyvo tikėjimo džiaugsmu Kristaus Prisikėlimo šventėje, kalbėjo: „Švenčiame su didžiu džiaugsmu, nes mūsų tarpe, čia, dabar, yra pats prisikėlęs Kristus. Tai naktis, į kurią mes keliaujame visą savo gyvenimą – į džiaugsmo pilnatvę, amžinąjį Velykų susitikimą.“ Šias Velykas, švenčiamas Jubiliejiniais Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais, ganytojas pavadino išskirtinėmis – jų išskirtinumą ganytojas susiejo su kiekvieno asmenišku įsišaknijimu Kristuje – nusiteikimu priimti pilnutinį Kristų, mirtį nugalėjusį, tikrai prisikėlusį ir trokštantį, kad žmogus turėtų amžinąjį gyvenimą jame. Tuščiu kapu pavadinęs mirties kultūrą, religinės savimonės sumenkimą, vysk. J. Ivanauskas sakė, jog žmogaus širdis tebėra pasiilgusi Dievo, ir palinkėjo būti tikrais Prisikėlimo krikščionimis.

Velyknakčio vigilijoje, laikantis senos įkrikščioninimo tradicijos, krikščionių bendruomenės nariais pasiryžusiems tapti penkiems katechumenams arkivyskupas suteikė Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentus. Paskui ir visi pamaldų dalyviai atnaujino savo Krikšto pažadus. Daugybė žmonių priėmė šv. Komuniją ir pilnutinai dalyvavo švenčiamoje iškilmingoje Eucharistinėje aukoje.

Prieš ganytojišką palaiminimą džiaugsmingųjų Velykų sulaukusius pasveikino arkiv. S. Tamkevičius ir palinkėjo Kristaus atneštosios ramybės kiekvienam asmeniškai ir šeimoms.

Balandžio 12-ąją Velykų ryto pamaldos arkikatedroje sutraukė daugybę miesto tikinčiųjų. Skelbiant Viešpaties Prisikėlimą triskart aplink šventovę šv. Mišių pradžioje buvo einama Eucharistinė procesija, išreiškusi džiaugsmą ir paliudijusi tikėjimo, vilties ir meilės pergalę prieš mirtį ir visokį blogį. Su pačia brangiausia liturginių metų švente visus nuoširdžiai pasveikino liturgijai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius.

Savo velykiniame žodyje ganytojas prisiminė moterų, atskubėjusių palaidoti mylimą Mokytoją, išgąstį. „Jos nepajėgė iškart suvokti, kad Kristaus prisikėlimas yra tikrovė ir kad šia tikrove reikia džiaugtis, o ne jos bijoti. Šv. Velykos yra puiki proga apmąstyti ne tik istorinį Jėzaus prisikėlimo įvykį, bet ir tai, ką Kristaus prisikėlimas reiškia mūsų asmeniniame gyvenime“, – sakė arkivyskupas, primindamas  angelo padrąsinimą „Nebijokite!“ ir linkėdamas drąsos visiems arkivyskupijos tiktintiesiems bei geros valios žmonėms (visą velykinį arkivyskupo S. Tamkevičiaus  žodį žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt