į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Naujo „Katalikų giesmyno“ pristatymas arkivyskupijos kurijoje (2009.04.29)

Balandžio 29 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje pristatytas naujas „Katalikų giesmynas“ (2009). Lietuvos Vyskupų Konferencija, siekdama ir ragindama, kad bažnyčiose šlovę Viešpačiui tikintieji atiduotų darniai ir nuoširdžiai giedodami, paragino veikliausius kiekvienos vyskupijos vargonininkus, bažnytinio giedojimo specialistus parengti „Katalikų giesmyną“. Jį rengdama darbavosi beveik 20 asmenų komisija, vadovaujama Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio.

„Giesmynas labai svarbus, nes Bažnyčios liturgijos šventimas – tai centras, iš kurio išauga mūsų tikėjimas. Ir šioje liturgijoje, kaip gerai žinome, svarbi vieta tenka giedojimui“, – pradėdamas pristatymą sakė LVK pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, pabrėždamas, kad dabartinėje liturgijoje raginama giedoti visa Dievo tauta.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis trumpai papasakojo apie nelengvą Giesmyno parengimo procesą, kuris užtruko ne vienus metus, nes reikėję peržiūrėti turimas giesmes melodijų, tekstų ir kt. atžvilgiais „Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo, dalyvavo rengimo eigoje pagal savo galimybes“, – sakė vyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog tobulumui ribų nėra: galbūt jis galėjęs būti dar platesnis (ateities perspektyvoje liko jaunimo giesmyno parengimas ir išleidimas), tačiau „Katalikų giesmyno“ pasirodymas vis dėlto yra svarbus džiaugsmingas įvykis katalikų gyvenime.

„Visas Giesmyno išleidimo komisijos darbas rėmėsi Bažnyčios mintimi – jos noru, kad visa bendruomenė giedotų", – sakė ypač prie šio reikšmingo giesmyno pasirodymo prisidėjęs Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis trumpai pristatė Giesmyno turinį, atkreipdamas dėmesį į čia spausdinamas Mišių giesmes (siūloma netgi jų variantų, skatintinas giedojimas priėmus šv. Komuniją, pamaldoms baigiantis), patogią susirasti giesmių numeraciją, jų gausą, pritaikytą Bažnyčios liturginiams laikotarpiams. Mons. V. Grigaravičius padrąsino visus žmones nebijoti giedoti kad ir neturint ypatingų tam sugebėjimų. Pasak dvasininko, rengimo komisija atliko didžiulį nuostabų darbą, ir labai svarbu, kad giesmynas neliktų lentynose. Klebonams ir vargonininkams tenkantis didžiulis uždavinys pamąstyti, kaip juo naudotis skatinant ir ugdant visos bendruomenės giedojimą.

Šiai minčiai pritarė arkiv. S. Tamkevičius, kreipdamasis į vargonininkus, chorų vadovus atsiliepti į šiuolaikinės Bažnyčios raginimą eiti šioje srityje pirmyn ir bažnyčiose džiaugtis Viešpaties šlovei skirta visų pamaldose dalyvaujančių tikinčiųjų giesme.

Išreiškiant pagarbą ir puikaus darbo įvertinimą Šiaulių vyskupas įteikė padėkos raštus ir naujuosius Giesmynus komisijos nariams, jo sudarytojams; tarp jų – mons. Kazimierui Senkui, kun. Oskarui Petrui Volskiui, kun. dr. Arnoldui Valkauskui, prof. dr. Alfonsui Motuzui, mons. Vytautui Grigaravičiui, Vitai Vaitkevičienei, Bernardui Vasiliauskui, Dalei Kairaitytei, Kristinai Vasiliauskaitei, ses. Celinai Galinytei OFB, Antanui Šaukliui, Ipolitui Petrošiui ir kitiems.

Kaip ir reikėjo tikėtis, renginys baigėsi iš profesionalių lūpų nuskambėjusia padėkos Viešpačiui giesme ir ganytojišku palaiminimu.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt