į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kaune iškilmingai paminėta arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena ir pradėti Kunigų metai (2009.06.24)

Birželio 24-ąją, švęsdama Šv. Jono Krikštytojo liturginę šventę, Kauno arkivyskupijos bendruomenė iškilmingai šventė ir savo dangiškojo globėjo dieną bei pradėjo Kunigų metus. Šventė prasidėjo 11 val. arkikatedroje bazilikoje iškilminga Eucharistijos liturgija dėkojant Dievui už arkivyskupijos praeitį ir meldžiantis už jos ateitį; paskui Arkivyskupijos diena minėta konferencijų salėje.

Švęsti iškilmingų šv. Mišių arkikatedroje drauge su ganytoju susirinko dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų; jie visi atėjo prie didžiojo altoriaus įspūdinga procesija. Pasveikinęs pamaldų dalyvius arkiv. S. Tamkevičius pakvietė melstis už arkivyskupijos bendruomenę, kad ji, ir toliau Dievo laiminama, augtų visais atžvilgiais ir visi jos nariai būtų ištikimi Dievo draugai bei Kristaus sekėjai. Šv. Mišias drauge su liturgijai vadovavusiu arkivyskupu koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir visi dalyvavę kunigai. Iškilmių pamaldose giedojo Petrašiūnų parapijos jaunimas.

Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius paragino švenčiamų dvigubų iškilmių proga pamąstyti, kaip esame pasirengę šiandien liudyti pasauliui pranašišką šv. Jono Krikštytojo misiją. Pamokslo centre buvo popiežiaus Benedikto XVI birželio 19-ąją Visuotinėje Bažnyčioje pradėti Kunigų metai ir kunigo tarnystės prasmingumas. „Kunigo ištikima tarnystė – didžiulė dovana ne tik Bažnyčiai, bet ir tautai, visuomenei“, – sakė ganytojas, pabrėždamas svarų kunigų vaidmenį, ypač atsiskleidusį carinių ir sovietinių represijų metais, ir apgailestaudamas, jog pavienės dvasininkų klaidos tampa pretekstu žiniasklaidai menkinti visą Bažnyčią. Ganytojas pasidalijo gražiais asmeniškais atsiliepimais apie savo gyvenimo kelyje sutiktus kunigus ir sakė, jog ir šiandien mato daugybę nuoširdžios tarnystės pavyzdžių. Pasak arkivyskupo, nūdien žmonės labai daug reikalauja iš kunigų – beveik heroizmo, tačiau pamiršta, jog geri kunigai – tai malonė, kurios reikia melsti (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html).

Dangiškojo globėjo dienos paminėjimui paskui tęsiantis konferencijų salėje arkiv. S. Tamkevičius apžvelgė paėjusių metų ir dabarties arkivyskupijos gyvenimo aktualijas. Pats svarbiausias 2008-ųjų įvykis – baigtas Šiluvos Jubiliejaus šventimas, o pastaruoju metu arkivyskupija mini Evangelijos žinios metus. Ta proga ganytojas nuoširdžiai padėkojo dekanams, klebonams, besirūpinantiems jubiliejiniais renginiais dekanatuose, parapijose; liepos 12 d. arkikatedroje arkivyskupija paminės šv. Brunoną, o Evangelijos žinios jubiliejaus iškilmės vyks Šiluvoje rugsėjo 8–15 d. Daugiausia dėmesio savo pranešime arkivyskupas skyrė pradedamiems Kunigų metams ir būdams, kurie skatintų ir kunigų, ir visos Kauno Bažnyčios dvasinį augimą. Ypač pabrėžta piligriminių kelionių nauda, pakviesta šalia tolimų piligrimų kelių rinktis ir artimesnius prasmingus maršrutus – maldininkų laukia ir Jono Pauliaus II kelio šventovės Lietuvoje. Per Kunigų metus Kaune ketinama surengti metropolijos kunigų susirinkimą, leisti kunigų žinyną, skatinti Švč. Sakramento adoraciją už kunigus ir jų pačių dalyvavimą joje; raginta kurti kunigų maldos grupes, taip pat ir pasauliečių grupeles, įsipareigojančias melstis už konkrečius kunigus. Pasauliečiai buvo pakviesti padėti savo kunigams išbūti kunigiškojo pašaukimo aukštumose.

Keletą labiausiai nusipelniusių, aktyviausiai institucijose, parapijose dirbančių ir gražiai savo gyvenimu bei uolia tarnyste liudijančių Evangeliją arkivyskupijos žmonių kaip ir kasmet arkiv. S. Tamkevičius apdovanojo padėkos raštais ir Šiluvos Dievo Motinos medaliais. Šiais aukščiausiais dėkingumo, pasitikėjimo ir vienybės su ganytoju ženklais šiemet buvo apdovanoti kun. Jonas Babonas, kun. Robertas Grigas, Stanislovas Poniškaitis, Silvija Knezekytė, Rasa Aksomienė, Dalė Starkutė ir kt.

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat įteikė Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimą Naujojo Židinio-Aidų redaktoriui dr. Nerijui Šepečiui. Apdovanojimas jam skirtas už gražią istoriko ir teologo, dėstytojo ir publicisto pašaukimų dermę, už kantrų Naujojo Židinio-Aidų redagavimą ir žurnalo autorių ugdymą puoselėjant krikščioniško požiūrio skleidimąsi įvairiose gyvenimo srityse, už principingus ir įžvalgius esė interneto svetainėse, kur šmaikštus visuomenės kritikas papildo istorinės tiesos ieškotoją, o evangelinė perspektyva atveria žmogaus žemiškosios kelionės prasmę. Apdovanojimas skirtas ir Jonui Malinauskui už ilgametį aukštos žurnalistinės kokybės darbą Vatikano radijo bangomis lietuviškai perteikiant Šventojo Tėvo žodį ir veiklą, už rengiamas objektyvias Bažnyčios gyvenimo apžvalgas, pasižyminčias giliu istorijos bei kultūros pažinimu ir publikuojamas internetinėje žiniasklaidoje bei spaudoje, taip pat už nuoseklių studijų subrandintas publikacijas bioetikos bei gyvybės kultūros puoselėjimo klausimais ir ištikimą tarnystę Lietuvos Respublikos Ambasadai prie Šventojo Sosto.

Renginio pabaigoje jame dalyvavę Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio atstovai įteikė Kauno arkivyskupui metropolitui S. Tamkevičiui Lietuvos laisvės kovų dalyvio pažymėjimą. Lietuvos laisvės kovų dalyvio statusas arkivyskupui suteiktas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui išnagrinėjus sovietmečiu jam sufabrikuotą antisovietinės veiklos bylą ir pripažinus jo pogrindinę veiklą dėl Bažnyčios ir visos tautos laisvės sovietmečio rezistencine kova.

Šventinį renginį muzikiniais akordais paįvairino Kauno kunigų seminarijos klieriko Gyčio Stumbro ir Petrašiūnų parapijos jaunimo atliktos giesmės. Vardo dienos proga gėlėmis ir plojimais kunigų vardu buvo nuoširdžiai pasveikintas vysk. J. Ivanauskas. Iškilmės baigtos agape kurijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt