į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

EVANGELIJOS ŽINIOS tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų užbaigimas Kaune (2009.12.26)

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingu Eucharistijos šventimu Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune užbaigti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejiniai metai. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, gausus būrys dvasininkų – dekanų, parapijų klebonų, įvairiose arkivyskupijos institucijose, bažnyčiose ir rektoratuose tarnaujančių kunigų.

Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius pasveikino šv. Kalėdų sulaukusius brolius vyskupus, kunigus, vienuolius, valdžios žmones, gausiai iškilmėse dalyvavusius tikinčiuosius. Ganytojas pakvietė dėkoti Viešpačiui už praėjusius metus, kai buvo minimas Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus, ir mintis kreipti į 2010-uosius, kurie LVK nutarimu paskelbti Padėkos Dievui už laisvę metais. Susirinkusieji taip pat buvo paraginti melstis už visos Lietuvos žmones, kad Betliejaus Kūdikis rastų vietos jų širdyse, teiktų jiems ramybės, džiaugsmo ir vilties. Šį ganytojo palinkėjimą ir maldos kvietimą turėjo galimybę girdėti visi šalies gyventojai, nes nacionalinė televizija tiesiogiai transliavo šias pamaldas. Jų metu giedojo KTU choras „Jaunystė“, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.

Pamokslo pradžioje, primindamas Dievo žodžio liturgijoje minėtą pirmojo kankinio šv. Stepono kankinystę, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog amžių būvyje, ypač nesenu sovietmečiu, prieš tiesą neretai kovota akmenimis, jėga užgniaužiant jos skelbėjus. Ganytojas sakė, jog tik Kristus įkvepia drąsiai eiti į priešišką pasaulį ir nešti Evangeliją, pabrėžė, kaip sunkai ji skynėsi kelią mūsų šalyje, priminė, kiek daug laiko reikėjo, kad krikščionybė taptų Lietuvos savastimi. „Lietuvos krikšto kelias nėra iki galo užbaigtas“ – pasak ganytojo žodžių, Betliejaus Kūdikis tebesibeldžia į tautiečių širdis, kviesdamas tapti Kristaus broliais ir seserimis. 

„Lietuvos vyskupai paskelbė ateinančius metus Padėkos už laisvę metais. Jų šūkis bus apaštalo Pauliaus, taip pat kankinio už Kristų, žodžiai: „Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti“ (Gal 5, 13). Šiandien Kauno arkivyskupijoje pradedame minėti Laisvės metus, todėl kviečiu visus – kunigu, vienuolius ir pasauliečius – per 2010 metus ne tik dėkoti Dievui už laisvės dovaną, bet kasdien savęs klausti: ar atsakingai naudojamės laisve, ar nepataikaujame savo kūniškai prigimčiai, užmiršdami tarnavimą kitiems“, – užbaigdamas ragino arkivyskupas (visą pamokslą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1361).

Pamaldų pabaigoje vyskupai suteikė ganytojišką palaiminimą. Vėliau 41 asmenį –  kunigus, vienuolius, pasauliečius, dirbančius Bažnyčiai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus proga, dėkodamas už gyvo tikėjimo liudijimą, Gerosios Naujienos skleidimą, viltimi ir meile grindžiamą tarnystę, arkivyskupas apdovanojo sidabriniais Lietuvos krikšto medaliais (autorius skulptorius Vytautas Kašuba) bei Jubiliejinių metų padėkomis. Tarp apdovanotųjų buvo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Gintaras Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Gintaras Pūras, kun. Vytautas Merkys SJ ir kiti (visus apdovanotuosius asmenis žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1360).

Trys kasmetiniai padėkos ženklai „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (ženklo autorius Evaldas Pauza) buvo įteikti ir ypač pasižymėjusiems šios parapijos gyvenime prel. V. S. Vaičiūnui,  ses. I. Ramoškaitei, A. Urbonui. Džiugus ir reikšmingas įvykis buvo po pamaldų arkiv. S. Tamkevičiaus pašventinti naujieji parapijos namai – jų atidarymas sutapo su penkerių metų Prisikėlimo šventovės konsekravimo sukaktimi.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt