į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Jubiliejinių Evangelijos žinios metų apdovanojimai

Baigiant Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai Jubiliejų, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dėkodamas už gyvo tikėjimo liudijimą, Gerosios Naujienos skleidimą, viltimi ir meile grindžiamą tarnystę Dievo tautai, Jubiliejinių metų padėka ir sidabriniu Lietuvos Krikšto medaliu apdovanojo:

1. Prel. prof. Vytautą Steponą Vaičiūną OFS, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete, Bažnytinės teisės katedros vedėją, ilgametį Fakulteto dekaną.

2. Mons. Gintarą Grušą, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių.

3. Mons. Vytautą Grigaravičių, Kristaus Prisikėlimo parapijos kleboną, Kauno I dekanato dekaną.

4. Kun. Gintarą Pūrą, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos kleboną, Kėdainių dekaną.

5. Kun. Vytautą Merkį SJ, ilgametį jėzuitą misionierių Ukrainoje, Švč. Sakramento bažnyčios rektorių.

6. Mons. jubil. Eduardą Simašką, Šiluvos Bazilikos altaristą, šiais metais šventusį 100 metų jubiliejų ir Viešpaties kunigu uoliai tarnaujantį jau septyniasdešimt ketvirtus metus.

7. Mons. Vincentą Jalinską, Arkikatedros bazilikos altaristą, daugelį metų pasišventusiai tarnaujantį Dievui ir žmonėms.

8. Ses. Nijolę Sadūnaitę PAMI, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbę, tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynėją, kalėjusią Mordovijoje ir Sibire, su pasišventimu ir meile tarnaujančią labiausiai vargstantiems.

9. Ses. Bernadetą Mališkaitę SJE, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos redaktorę, tikinčiųjų teisių gynėją, jaunimo ugdytoją, „Gyvenimo ir tikėjimo ” instituto dėstytoją.

10. Ses. Liuciją Grybaitę FMA, jaunimo ugdytoją, krikščioniškosios kultūros skleidėją.

11. Ses. Laurą Navikaitę SJE, Kauno arkivyskupijos vyriausiąją buhalterę.

12. Petrą Plumpą, kovotoją už Lietuvos laisvę, tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynėją kalėjusį Mordovijoje, vieną iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjų, aktyvų visuomenės ir kultūros veikėją, ištikimą tikėjimo liudytoją.

13. Aurelijų Verygą, Kauno medicinos universiteto docentą, Blaivybės sąjūdžio vadovą, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentą, visuomeninį Premjero patarėją.

14. Gydytoją Virgilijų Rudzinską, Krikščioniškųjų gimdymo namų direktoriaus pavaduotoją.

15. Tomą Šalkauską, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos Tarybos pirmininką.

16. Donetą Karčiauską, verslininką, Šventojo Sosto Grigaliaus Didžiojo ordino komandorą.

17. Egidiją Vaicekauskienę, verslininkę, Šventojo Sosto Silvestro ordino komandorą-damą, Marijos radijo prezidentę.

18. Kęstutį Ignatavičių, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadą, Kauno ceremonmeisterį.

19. Vaidą Spangelevičiūtę, Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorę, Jaunimo centro vadovę.

20. Vygantą Malinauską, Ateitininkų federacijos pirmininką.

21. Prof. Zigmą Lydeką, Vytauto Didžiojo universiteto rektorių.

22. Prof. Raimundą Šiaučiūną, Kauno technologijos universiteto rektorių.

23. Andrių Kupčinską, Kauno merą.

24. Oną Balžekienę, Kauno apskrities viršininkę.

25. Faustą Jončį, Ilgametį Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo Universitete docentą.

26. Janiną Kukauskienę, Lietuvos Caritas direktoriaus pavaduotoją.

27. Dalę Šmerauskaitę, Katalikų interneto tarnybos ir „Gyvųjų akmenėlių” leidyklos direktorę.

28. Laimą Šimkūnaitę, menotyrininkę, sakralinio meno puoselėtoją, mokslininkę.

29. Rolandą Daugėlą, Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios choro vadovą, sakralinio giedojimo puoselėtoją, daugelio festivalių lauretą, Cantate Domino festivalio organizatorių.

30. Joną Norbutą – ilgametį Raudondvario parapijos pastoracinės tarybos vicepirmininką, gyvenimu ir tarnyste ištikimai mylintį Bažnyčią ir Tėvynę.

31. Veroniką Barvainienę, visą gyvenimą kilniu pavyzdžiu ir pasišventusiu darbu ištikimai tarnaujančią Panevėžiuko bažnyčioje.

32. Algį Kazaitį, Ilgametį Raseinių bažnyčios zakristijoną, užauginusį du sūnus kunigus.

33. Valeriją Navickienę, Kulvos parapijos Caritas vadovę, daugelį metų besirūpinančią bažnyčia, pasišventusiai tarnaujančią Dievui ir žmonėms.

34. Stanislavą Gadeikytę, daugelį dešimtmečių kilniu pavyzdžiu ir pasišventusiu darbu ištikimai tarnaujančią Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje.

35. Loretą Ežerskytę, žurnalistę, aktyvią Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos sielovados bendradarbę.

36. Kun. prof. Arvydą Žygą, aktyvų ateitininkijos išeivijoje ir Lietuvoje veikėją, vadovą, dvasios tėvą ir mokslininką.

37. Kun. prof. Kęstutį Trimaką, mokslininką, rašytoją, ilgametį ateitininkų dvasios vadą.

38. Kun. Vytą Staškevičių, Lietuvos kankinių parapijos Kanadoje kleboną, aktyvų bažnytinių ryšių su Lietuva puoselėtoją.

39. Ses. Ignę Marijošiūtę MVS, ilgametę Lietuvos Moterų vienuolijų Aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos Tarybos pirmininkę, aktyvią dvasinio gyvenimo puoselėtoją, pal. Jurgio Matulaičio idėjų skleidėją.

40. Vincą Kolyčių, charizminio atsinaujinimo puoselėtoją, aktyvų gyvosios Bažnyčios Kanadoje ir Lietuvoje kūrėją.

41. Rožę Šomkaitę, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos bendradarbę Jungtinėse Valstijose, pagalbos Lietuvai organizatorę.

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt