į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šventimai arkikatedroje bazilikoje (2010.01.10)

Sausio 10-ąją, švenčiant Kristaus Krikšto sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje per sumos šv. Mišias vyko diakonystės ir kunigystės šventimai. Gausiai dalyvavusių Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų dvasininkų, seminarijos vadovybės, tikinčiųjų bendruomenės, šventinamųjų artimųjų akivaizdoje arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius diakono šventimus suteikė Nerijui Šmerauskui, o kunigų – diakonams Petrui Mackevičiui ir Tomui Trečiokui.

Iškilmių pradžioje arkivyskupas pakvietė nuoširdžia malda palydėti pasiryžusius altoriaus tarnystei, prašyti Viešpaties, kad savo pasiryžimą jie garbingai tesėtų per visą gyvenimą. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Šiam džiugiam Bažnyčios gyvenimo įvykiui ganytojas skyrė ir savo pamokslą. Primindamas Jėzaus krikštą, paskui Evangelijos skelbimą žmonėms, jų gydymą nuo visokių negalių, ganytojas sakė: „Šiandien šventinamieji ryžtasi prisiimti paties Kristaus skiriamą atsakomybę už Dievo karalystės likimą mūsų dienomis.“ Homilijoje atkreiptas dėmesys, jog „kunigo, kaip Dievo tarno, misija – skelbti ne savo sugalvotas ar išmąstytas tiesas, bet Dievo Apreiškimą, tą, kurį Bažnyčia ištikimai saugo“. Ganytojas pabrėžė, jog kunigai, kitaip nei pasaulietinių profesijų tarnautojai, negali pavargti, pasitraukti nuo savo tarnystės; šiandien jie, kaip dvasios vadovai, labai reikalingi žmonėms, stokojantiems gerumo, tikėjimo, kad yra Dievas, į kurį galima atsiremti bet kuriomis gyvenimo aplinkybėmis. „Malda palaikykime šiuos vyrus, kad Viešpats leistų jiems padaryti daug gerų darbų“, – ragino ganytojas, linkėdamas, kad ir jiems tiktų Jėzaus krikšto metu nuskambėję žodžiai: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Lk 3, 22).

Pasibaigus diakono ir kunigų šventimų liturgijos apeigoms, pasveikinti plojimais, kun. T. Trečiokas ir kun. P. Mackevičius kartu su kitais celebrantais – arkivyskupijos augziliaru vysk. Jonu Ivanausku, prel. Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS ir kitais dvasininkais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias, kurioms vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, o diak. N. Šmerauskas jose patarnavo.

N. Šmerauskas diakono tarnystę atliks Kaune, Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, kun. P. Mackevičius paskirtas Raseinių parapijos vikaru, o kun. T. Trečiokas – Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt