į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų konferencija (2010.01.14)

Sausio 14-ąją Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų konferencija, pirmoji šiais metais ir surengta ką tik prasidėjus eiliniam Bažnyčios liturginiam laikui. Pirmojoje dalyje aptarti Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai, apimantys parapijų, kaip svarbiausios sielovadinio darbo vietos, organizavimo klausimus. Antrojoje dalyje kunigams pristatytos gairės, kaip arkivyskupijoje bus minimi LVK paskelbti Padėkos už laisvę metai.

Apie parapijos gyvenimo organizavimą pagal Sinodo nutarimus kalbėjo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis aptarė šventines parapijų vizitacijas (rengiamas sekmadieniais, kai gali būti teikiamas Sutvirtinimo sakramentas) ir darbines vizitacijas, per kurias susitinkama su bažnyčios tarnautojais, apžvelgiamos knygos, aplankomos pagal klebono rekomendaciją ir kitos parapijos teritorijoje esančios institucijos. Aptarta vietos ordinaro paskirto klebono atsakomybė už parapijos sielovadą, apimanti rūpestį ir tikinčiaisiais, ir visais parapijos teritorijoje gyvenančiais žmonėmis. Kunigų dėmesys atkreiptas, jog Sinodo nutarimai parapiją pirmiausia apibrėžia kaip „tikėjimo, maldos ir krikščioniškos artimo meilės mokyklą“. Vysk. J. Ivanauskas pabrėžė ir Sinode numatytą svarbų pasauliečių įtraukimą į sielovados įgyvendinimą, jų pakvietimą, palaikymą, numatymą konkrečioms sritims, teisingą darbo apmokėjimą. Pabrėžta ir gyvo ryšio su mokyklomis svarba. Atkreiptas dėmesys į kai kuriuos liturgijos šventimo aspektus, pvz., bendruomeninį giedojimą, tinkamą patarnautojų, lektorių pasirengimą skelbti Dievo žodį. Vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė milžiniška pažanga dėl sąlygų sielovadai sudarymo visose arkivyskupijos parapijose bei dekanatuose, įkuriant tam pritaikytas patalpas bei įdarbinant pasauliečius. Ganytojas atkreipė dėmesį į parapijų sielovadinių planų parengimą, jų gyvumą, konkretumą ir sąsajas su visomis vietos institucijomis bei centrais; taip pat finansinių išteklių planavimą, parapijos knygų, raštinės tvarkymą, parapijiečių lankymą, labai svarbų net ir didelėse miesto parapijose.

Antrojoje konferencijos dalyje kalbėjęs arkiv. S. Tamkevičius perdavė vyskupų kvietimą šiemet, kai Lietuva mini atkurtos tėvynės nepriklausomybės 20-metį, švęsti šią sukaktį kaip Bažnyčios žmonėms, dėkojant Dievui už laisvę. Padėkos už laisvę metai Kauno arkivyskupijoje bus minimi pagal jau parengtas sielovadines gaires (žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1372). Pagal jas numatoma laisvės sampratą gilinti specialiai numatytomis teologinėmis temomis, kurias, pasak ganytojo, galima gvildenti per pamokslus, įvairius renginius, susitikimus, paskaitas, pamokas mokyklose ir pan., kad Dievo žodis nušviestų ir lydėtų pastangas laisvę suvokti, branginti, prisiimti atsakomybę ir joje gyventi. Numatyti ir trys sielovadiniai prioritetai – maldos gyvenimas, kasdienė bendra malda šeimoje, sekmadienio šventimas, kurių sąmoningas praktikavimas, pasak ganytojo, aiškiai byloja apie žmogaus laisvę. Padėkos už laisvę metai bus švenčiami trimis lygmenimis – parapijų, dekanatų bei arkivyskupijos. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog parapijų klebonams (rektoriams), drauge su dirbančiais kunigais ir Pastoracine taryba, vadovaujantis Gairėmis, paliekama numatyti Padėkos už laisvę metų šventimą parapijoje ir tai įtraukti į sielovados metų planą. Arkivyskupas patarė šventimą organizuoti geriau ne vasaros metu, kad būtų galima plačiau įtraukti mokyklų bendruomenes. Padėkos už laisvę metų pagrindinė iškilmė bus švenčiama Šiluvoje, rugsėjo 8–15 d. Šiems metams paminėti jau greitai bus išleisti plakatai ir tentai.

Konferencijoje aptarti ir einamieji sielovados reikalai. Buvo pristatyti sausio 10 d. arkikatedroje įšventinti kun. Petras Mackevičius ir kun. Tomas Trečiokas bei diak. Nerijus Šmerauskas. Aptartos numatomos kunigų rekolekcijos pirmąjį metų pusmetį, kurias dvasininkai kviečiami atlikti arba Šiluvoje, arba keliaujant Jono Pauliaus II piligrimų keliu, arba Opus Dei rekolekcijų namuose Strėvadvaryje, arba Vilniaus kunigų seminarijoje su popiežiaus rūmų pamokslininku Raniero Cantalamessa OFM Cap. Balandžio 14 d. Kaune rengiamas kunigų simpoziumas, į kurį kviečiami  visų Kauno metropolijos diecezijų – Kauno, Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio dvasininkai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt