į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ: Ekumeninės pamaldos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2010.01.22)

Sausio 22 d. vakare Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune vyko Ekumeninės pamaldos. Joms vadovavo parapijos vikaras kun. Vincas Kudirka, kartu meldėsi kan. Juozas Gražulis, taip pat svečias Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. Dievo Motinai parapijos kunigas Igoris Rinkievičius. Pamaldose dalyvavo ir Kauno evangelikų baptistų bendruomenės narių, nemažai jaunimo, taip pat ir Kauno kunigų seminarijos klierikų. Per pamaldas giedojo Prisikėlimo parapijos jaunimo choras „Vynmedis“, kelias giesmes pagiedojo stačiatikių giedotojos.

Pamaldoms vadovavęs kun. V. Kudirka jų pradžioje kvietė melsti visiems krikščionims reikalingo Dievo gailestingumo, išsakyti savo maldavimus ir pasitikėjimą Dievu. „Vynmedžio“ jaunuolių jautriai sugiedota „Pas mano Tėvą duonos apsčiai, kelsiuos eisiu pas jį. Jis iš tolo pažins, susigraudins...“ bei stačiatikių giesmės kiekvieną pamaldų dalyvį gręžė į krikščionių susiskaldymo žaizdą, leido nors maža dalele išgyventi jos sunkumą ir su pasitikėjimu atiduoti tai gydančiam Viešpačiui („Tu žinai mūsų abejones, kurios aplanko mūsų širdis kelyje į krikščionių vienybę“) drauge su ekumeninių pamaldų vadovu jų apeigose meldžiantis: „Šventosios Dvasios galia suvienyk mus. Tegul pasaulis tiki, kad Tavo vardas gali būti išaukštintas mūsų tautose.“ Per pamokslą kun. V. Kudirka sakė, jog turint prieš akis pasaulio krikščionių įvairovę bendra ekumeninė malda padeda krikščionims suvokti, jog jie yra viena šeima, ne priešai, bet linkintys vienas kitam, taip pat ir kiekvienam šalia esančiam žmogui gero.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt