į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečio paminėjimas Kaune (2010. 03.26)

Kovo 26 d. šv. Mišiomis Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje prasidėjo tikybos mokymo Lietuvoje 20-mečio paminėjimas Kaune. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Raseinių dekanas kun. Juozas Kaknevičius, KTU kapelionas kun. Petras Pich, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis ir Palemono parapijos klebonas kun. Massimo Bianco SDB. Gausiai į šv. Mišias susirinkusius arkivyskupijos tikybos mokytojus, renginio svečius ganytojas kvietė dėkoti Dievui už galimybę dėstyti tikybą ir teikti jaunajai kartai taip reikalingus dvasinius pagrindus, taip pat atsiprašyti už tai, kas, ir turint galimybių, nebuvo padaryta.

Arkivysk. S. Tamkevičius pasakė pamokslą, jį pradėdamas Evangelijos įvykiais iki Jėzaus kančios ir atkreipdamas dėmesį į žydų vyresniųjų nepasitenkinimą ir kaltinimus Galilėjos Mokytojui. „Ir anuomet, ir dabar geros valios žmonėms neturėtų būti sunku priimti Jėzų kaip Dievą“, – sakė ganytojas, apgailestaudamas, kad šios valios pritrūkstama ir daug akmenų šiandien mėtoma į Jėzų ir į Bažnyčią. Krikščionio laikysena ir atsakymas į šį priešiškumą bei neapykantą turėtų būti ištikimybė, aiški pozicija, į blogį atsakant malda ir gero linkėjimu kiekvienam žmogui. „Laba svarbu, nešant tikėjimo šviesą vaikams ir jaunimui, mokyti juos būti geresnius ir netgi protingesnius už tuos vyresniuosius, kurie sunkumų slegiami sugeba tik kaltinti, svarbu įkvėpti, įtikinti jaunimą, kad į blogį negalima atsakyti blogiu“, – sakė arkivyskupas baigdamas pamokslą.

Toliau arkivyskupijos konferencijų salėje surengtoje šventėje netrūko džiaugsmo, kad jau 20 metų laisvės sąlygomis arkivyskupijos mokyklose skelbiamas Dievo žodis, netrūko gražių padėkos žodžių, gėlių ir plojimų tiems žmonėms, kurie ištikimai atlieka šią svarbią Bažnyčios tarnystę, netrūko ir šventėje koncertavusio jaunimo – gražių, regimų tokios tarnystės vaisių.

Sveikinimo ir padėkos žodį taręs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog 1989 m. buvo neoficiali tikybos mokymo pradžia – jį drąsesnieji jau tada buvo pradėję. „Tai buvo Dievo dovana“, – sakė ganytojas, primindamas, jog leidus dėstyti tikybą 1990 m. būta diskusijų, ar ji reikalinga, ar ji turinti būti privaloma visiems, pasidžiaugdamas, jog buvo teisingai, demokratiškai nuspręsta atsižvelgti į tėvų įsitikinimus, leista rinktis – juk tikėjimo, kaip ir meilės, per jėgą neperteiksi. Tada, pasak ganytojo, nebuvo laiko laukti pasirengusių mokytojų, nes svarbi buvusi kiekviena diena ir kiekviena galimybė. Nors pirmi žingsniai buvo labai sunkūs, būta daug geros valios ir norų, taip pat susilaukta užsienio paramos.

„Dėkoju visiems, kurie nuoširdžiai, su didele meile šiandien nešate Dievo žodį į vaikų širdis, nors susiduriate su kliūtimis“,– sakė arkivyskupas ir paskui įteikė apdovanojimus 20 metų tikybą dėstantiems mokytojams. Tai V. Liobikienė, A. Brazdžionienė, V. Valatkienė,V. Juodpusienė, V. Zulonaitė, R. Jaugelienė, D. Borutienė, kun. V. Aukštakalnis, E.Marcinkevičienė, V. Šadzevičiūtė,  S. Tijūnaitienė, Z. Astrauskaitė, R. Malinauskienė, O. Juškienė, I. Jasiulytė, R. Bučinskienė, F. Lankelienė, R. Zaksienė, D. Kunskienė, ses. R. Baltikauskaitė SJE ir S. Palionienė.

Pagarbiai renginyje paminėti ir buvusieji prie pačių tikybos mokymo ištakų:  tikybos vadovėlių leidimą skatinęs augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, katechetų kursų organizatoriai ir dėstytojai prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, ses. Gema Stanelytė SJE, pas Viešpatį jau iškeliavę t. Leonardas Jagminas SJ, mons. Pranciškus Tamulevičius, pirmoji Katechetikos centro vadovė ses. Viktorija Maknauskaitė SJE.

Renginyje kalbėjęs prel. V. S. Vaičiūnas OFS prisiminė pirmuosius vasaros prieš 1990 m. rugsėjį kursus sausakimšoje buvusio Santakos kino teatro salėje, dalyvavusiųjų užsidegimą, papasakojo, kaip kūrėsi ir veikė aukštesnioji katechetų mokykla (jos filialai vėliau įsteigti ir vyskupijose), pabrėžė, jog tikybos mokymo plėtojimas buvo ne vien akademinio, bet ir dvasinio augimo kelias (mokytojai gausiai rinkdavosi į pirmąsias susikaupimo pamokas Maironio gimnazijoje). Tuomet pradėtą tikybos mokymą Lietuvoje prel. V. S. Vaičiūnas pavadino atsiliepimu į Dievo balsą ir pakvietė mokytojus ir šiandien būti drąsius, atsakingus ir atsiliepiančius į jį.

Pasak liudijusios ses. G. Stanelytės SJE, Šventasis Raštas, malda, pogrindinė literatūra buvo pagrindinės jos pasirengimo priemonės. „Mes visi tada labai norėjome padėti Lietuvai“, – sakė sesuo liudydama, jog tuo metu jautė ypatingą Šventosios Dvasios vedimą, jos mokymą, ir linkėdama tai išgyventi dabarties mokytojams.

Tikybos mokymo dvidešimtmečio proga arkivyskupijos ganytojus, Katechetikos centro darbuotojus ir visus mokytojus pasveikino ir Kauno m. savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Rasikienė.

Su dabartine tikybos mokymo situacija ir žvilgsniu į ateitį supažindinęs Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas A. Lukaševičius sakė, jog tikybą dėsto per 200 mokytojų, iš jų 3 ekspertai, 29 metodininkai, 91 vyresnysis mokytojas, o tikybos pamokas (jos vyksta daugumoje mokyklų) lanko 40 tūkst. moksleivių – 50 proc. visų besimokančiųjų. Individualistinis mąstymas, kai religija suprantama kaip privatus reikalas, šeimos institucijos netvirtumas, vartojimo įpročiai, Bažnyčios kritika ir puolimas – visa tai, pasak A. Lukaševičiaus, teks atlaikyti tikybos mokytojams. Tad labai reikia jų dalykinės, krikščioniškosios ir žmogiškosios brandos, taip pat ir parapijų klebonų palaikymo. Apžvelgti ir rūpesčiai, kylantys dėl tikybos mokytojų rengimo, paraginta tikinčius jaunuolius kviesti studijuoti VDU KTF.

Tikybos mokymo jubiliejų paminėjo ir šventėje giedoję, groję, skaitę eiles moksleiviai, dekanatų laureatai. Tai Taujėnų vidurinės mokyklos sakralinės muzikos choras, Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokinės Modesta Manionytė ir Silvija Petkevičiūtė, Jonavos darželio-mokyklos „Bitutė“ mokinys Deividas Kapitonovas, Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos mokinė Erika Pšelgauskaitė, Ariogalos gimnazijos sakralinės muzikos grupė „Giesmelė“, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos choras „Saulė“.

Renginio, pasibaigusio agape, pabaigoje arkivyskupas įteikė apdovanojimus piešinių-rašinių konkurso „Evangelijos žinia tūkstantmetei Lietuvai“ nugalėtojams: Giedrei Jegorovaitei (Jonavos J. Ralio vid. mokykla), Ievai Noreikaitei (Jonavos r. Bukonių pagr, m-kla), Gabrielei Bernatavičiūtei (Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija), Karolinai Dirgėlaitei (Kauno S. Lozoraičio vid. m-kla).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025 , el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt