į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

KRIZMOS MIŠIOS arkikatedroje (2010.04.01)

Balandžio 1 d., Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, beveik visi Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai drauge su ganytojais arkikatedroje bazilikoje šventė Krizmos Mišias. Jose patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai, gausiai dalyvavo ir tikintieji. Liturgiją aiškinęs mons. Adolfas Grušas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kokia brangi ši diena kunigams, kai jie mini paties Kristaus apaštalams ir jų įpėdiniams kunigams patikėtą tarnystę, apmąsto savo pašaukimą, šiose Krizmos Mišiose atnaujina šventimų dieną duotus pažadus ir būna sustiprinami tikinčiųjų maldos. Šiose pamaldose buvo šventinami visus metus liturginėse apeigose naudojami šventoji Krizma, Ligonių ir katechumenų aliejai, kurie, pasak mons. A. Grušo, ypatingu būdu išreiškia Bažnyčios vienybę.

Krizmos Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir visi dalyvavę kunigai. „Šiandien, Didįjį ketvirtadienį, susirinkome padėkoti Dievui už kunigystės dovaną. O mes, kunigai, dėkojame Dievui už kunigystės pašaukimą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius pradėdamas liturgiją. Vėliaus ganytojas pasakė pamokslą jame apibūdindamas kunigo pasiuntinybę Bažnyčioje. Ji reiškia pareigą skelbti Dievo žodį, ir šis skelbimas, kaip pabrėžta pamoksle, veiksmingas tik paliudytas paties kunigo gyvenimo. Atkreipdamas dėmesį į Bažnyčios solidarumą su kenčiančiais ir vargstančiais, ganytojas sakė: „Kaip aktualu tai šiandien. Jei šiandien kunigas nepaguos esančio neviltyje, kas už jį tai padarys?“ Drauge apgailestavo, kad dabar, kai Bažnyčia taip puolama, kunigai, siunčiami padėti kitiems sutraukyti nuodėmės pančių, siunčiami kitų guosti ir drąsinti, patys labai reikalingi padrąsinimo ir maldos.

„Ačiū, broliai kunigai, už jūsų tarnystę ir ištikimybę Evangelijai, kad nesirenkate to, kas lengviau“, – dėkojo ganytojas arkivyskupijos kunigams, drąsindamas juos šv. apaštalo Pauliaus žodžiais: „Aš moku gyventi vargingai ir būti turtingas. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 12–13).

Tikinčiųjų akivaizdoje atnaujinę savo pažadus ir pasiryžimą gerai atlikti tarnystę, kunigai, pasibaigus Krizmos Mišioms, dalyvavo agapėje, o vėliau išskubėjo į savo parapijas bei rektoratus rengtis Paskutinės vakarienės pamaldoms.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025 , el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt