į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Atvirų durų ir maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje (2010.04.23–25)

Balandžio 23–25 d. Kauno kunigų seminarijoje vyko Atvirų durų dienos ir Maldų už pašaukimus savaitgalis tema „Pašaukimus ugdo liudijimas“. Jau nuo penktadienio ryto buvo galima apžiūrėti seminariją, pabendrauti su klierikais.

Vakare šv. Mišias aukojo seminarijos vadovybė, dvasios tėvai, kiti kunigai. Šiam iškilmingam Eucharistijos šventimui Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje vadovavo kun. Artūras Kazlauskas. Homilijos metu jis ragino visus krikščionis būti atvirus kviečiančiam Dievo balsui ir pasauliui liudyti „mumyse gyvenančią viltį”. Pasak kunigo, šiandieniam pasauliui reikalingi tiek ganytojai, tiek žmonių žvejai, nuolat matantys Gerosios Naujienos tikslą ir nesibijantys aukotis už tikėjimą. Tą dieną buvo meldžiamasi už visus pašaukimus. Po šv. Mišių konferenciją pašaukimų tema vedė kun. Aldonas Gudaitis SJ. Vėliau liudijo klierikai, pašvęstojo gyvenimo atstovai, pasauliečiai, giedojo Kauno kunigų seminarijos choras.

Šeštadienį, balandžio 24-ąją, tęsėsi Atvirų durų savaitgalis. Pavakarę Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko kunigų koncertas. Jame dalyvavę dvasininkai ne tik dalijosi savo pašaukimo ir krikščioniškosios misijos šiandieniniame pasaulyje liudijimais, bet ir šildė gausiai susirinkusiųjų širdis dainomis. Itin nuoširdžiai savo patirtimi kelyje į kunigystę pasidalijo renginyje dalyvavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Vėliau seminarijos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo br. Antanas Blužas OFM, koncelebravo seminarijos vadovybė, dvasios tėvai, kunigai svečiai. Homilijoje br. Antanas pabrėžė pagrindines popiežiaus Benedikto XVI žinios, skirtos šių metų Maldos už pašaukimus dienai, mintis, dalijosi savo įžvalgomis, atskleidė pranašų ir apaštalų pašaukimo svarbą, kuri ir užgauna, ir paskatina trapų žmogų tapti Dievo bendradarbiu. Tai, pasak pamokslininko, vyko ne tik bibliniais laikais, bet ir nuolat, todėl reikia kviečiančiam Viešpačiui atsakyti taip, kaip atsakė Mergelė Marija: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man kaip tu pasakei.“ Šv. Mišių metu giedojo Kauno Petrašiūnų parapijos jaunimo grupė. Pasibaigus Eucharistijai, prasidėjo naktinė Švč. Sakramento adoracija, į kurią rinkosi Kauno miesto parapijų, įvairių maldos grupelių nariai.

Maldų už pašaukimus savaitgalis baigėsi sekmadienį, balandžio 25 dieną, iškilmingu Eucharistijos šventimu seminarijos bažnyčioje. Šventimui vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, giedojo „Naujosios sandoros“ bendruomenės nariai, kaip tik tomis dienomis susirinkę tiek iš Kauno, tiek iš Vilniaus.

Gyvename pasaulyje, kuriam vis labiau reikia autentiško krikščioniško liudijimo. Vis labiau reikia žmonių, pasiryžusių savo aplinkai, tautai ir žmonijai nešti bei rodyti tikrą Meilės-Kristaus veidą. Popiežius Benediktas XVI rašo: „Kiekvienas kunigas, pašvęstasis bei pašvęstoji, būdami ištikimi savo pašaukimui, tarnavimo Kristui džiaugsmu užkrečia kitus ir visus krikščionis kviečia atsiliepti į bendrąjį pašaukimą šventėti.<…> Mergelė Marija, Bažnyčios Motina, teišsaugo ypatingu būdu Viešpatį sekančiųjų širdyse ir menkiausią pašaukimo daigelį ir tepadeda jam išaugti į didelį medį, duodantį gausių vaisių Bažnyčios ir visos žmonijos labui“.

Nerijus Pipiras, Kauno kunigų seminarija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt