į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

„Bažnyčios kronikos“ fondo ankstesnių metų apdovanojimų laureatai

Ankstesniais metais švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną arkivyskupas Sigitas Tamkevičius „Bažnyčios kronikos“ fondo vardu išreiškė padėką:

2009 m.

Dr. Jonui Malinauskui už ilgametį aukštos žurnalistinės kokybės darbą Vatikano radijo bangomis lietuviškai perteikiant Šventojo Tėvo žodį ir veiklą, už objektyvias Bažnyčios gyvenimo apžvalgas spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje, praturtinamas gilaus istorijos ir kultūros pažinimo, už nuoseklių studijų subrandintas publikacijas bioetikos bei gyvybės kultūros puoselėjimo klausimais ir už ištikimą tarnystę, talkinant Lietuvos Respublikos Ambasadai prie Šventojo Sosto;

Dr. Nerijui ŠEPEČIUI už gražią istoriko ir teologo, dėstytojo ir publicisto pašaukimų dermę, už kantrų „Naujojo Židinio-Aidų“ redagavimą ir žurnalo autorių ugdymą puoselėjant krikščioniško požiūrio skleidimąsi įvairiose humanitarikos srityse, už principingus ir įžvalgius esė interneto svetainėse, kuriuose šmaikštus visuomenės kritikas papildo istorinės tiesos ieškotoją, o evangelinė perspektyva atveria žmogaus žemiškosios kelionės prasmę.

2008 m.

Violetai MICEVIČIŪTEI už ilgametį, uolų ir pasiaukojamą filologinį darbą, nuosekliai atspindint Lietuvos bažnytinio gyvenimo įvykius „Bažnyčios žiniose“, rengiant Apaštalų Sosto dokumentų vertimus, nepailstamai redaguojant religinę literatūrą, ypač gyvybės kultūrą puoselėjančius tekstus, už išmanų rūpinimąsi Bažnyčios ir teologijos kalba ir už asmenišką krikščioniško gyvenimo liudijimą, džiugiai tarnaujant įvairiuose Viešpaties jai skirtuosiuose vynuogyno baruose.

Vidai SAVIČIŪNAITEI už sąžiningą žurnalistinę veiklą, vertybiniu žvilgsniu aprėpiant kultūrinius įvykius bei korektiškai atspindint Bažnyčios gyvenimo viešąją raišką, ir už nuoseklų profesinės etikos puoselėjimą.

2007 m.

Dr. Kęstučiui K. girniui už ilgametę, plačią analitinės žurnalistikos ir tiriamąją veiklą bei įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, iškeliant garbingus istorinius tautos ginkluoto ir dvasinio pasipriešinimo puslapius, skvarbiu apžvalgininko žvilgsniu įtvirtinant nekompromisines politikos nuostatas, pagal geriausias Ateitininkijos tradicijas puoselėjant platų krikščionišką požiūrį į tautos ir kultūros vertybes;

Žurnalo vaikams „Bitutė“ redakcijai, gausiam talkininkų būriui, o ypač visus sumanymus darniai vienijančiai redaktorei Ingridai LaimutyteiMatvejevienei už nuoširdų vaikų vertybinį ugdymą, subtiliai derinant žodžio bei vaizdo raišką ir už jaunųjų skaitytojų evangelizacijos pastangas, vedant juos tiesos, paprastumo ir grožio keliu;

„Marijos radijo“ rengiamai vaikų laidai, jos kūrybinei grupei ir ypač savanorei Genutei ULEVIČIENEI už kūrybišką šeimyniško bendruomeniškumo ugdymą nuo mažumės ir už jaunųjų klausytojų dvasinį prakalbinimą, kuris sušildo ir daugelio suaugusiųjų širdis.

2006 m.

Vandai Ibianskai už ilgametį, kantrų bei kūrybišką krikščioniškosios žiniasklaidos plėtojimą, už jos šypseną ir pašmaikštavimus, kurie dažnai verčia susimąstyti, tačiau niekada “nesikandžioja”, ir už sėkmingai įgyvendintą tvarią iniciatyvą leisti katalikų mėnraštį šeimai „Artuma“; Redaktorės ir žurnalistės kūryboje ypač vertingas evangelizacijos užmojis, įgyvendinamas skatinant kultūrinę bei visuomeninę katalikų pasauliečių raišką;

Romui Sakadolskiui už ilgametę sąžiningą žurnalistinę veiklą, už įkvepiantį pilietinės atsakomybės pavyzdį, už nuoseklumą tarnaujant savo šalies piliečiams ir priespaudos, ir demokratijos sąlygomis, dalijantis talentu, žiniomis, patirtimi ir moralinėmis nuostatomis;

2005 m.

Jūratei Kuodytei už nuoseklų ir atsidavusį darbą rengiant Katalikų radijo Mažosios studijos laidas, už jautrų dėmesį paprastam, net atokiame miestelyje gyvenančiam, už kūrybišką Evangelijos vertybių skelbimą, pagarbų religinių išgyvenimų bei asmeninių liudijimų pristatymą;

Mykolui Drungai už ilgametį žurnalistikos darbą ir krikščioniškųjų vertybių perteikimą, Bažnyčios vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą rengiant Laisvosios Europos radijo laidas „Religija ir kultūra“, už pastaruoju metu skelbiamas apžvalgas ir komentarus per Lietuvos radiją bei internetinėje žiniasklaidoje ir už filosofijos tekstus, krikščionišku  požiūriu apmąstančius moralės ir visuomenės gyvenimo temas šiandienio pasaulio kontekste;

2004 m.            

Tomui Viluckui už nuoseklų Bažnyčios mokymo perteikimą katalikiškojoje spaudoje ir kūrybišką Evangelijos vertybių sklaidą specialiojoje, regioninėje ir elektroninėje žiniasklaidoje, o svarbiausia – už visa susiejantį, kasdien asmeniniu gyvenimu patvirtinamą, rekolekciniu veikimu plėtojamą autentišką meilės liudijimą, kurio dėka komunikavimas įgyja tikrą krikščioniškosios bendrystės kokybę;

Daliai JAZUKEVIČIŪTEI už ilgametį nekonformistinį žurnalistikos darbą, ypač už pastarųjų metų bioetikos kontroversijų akivaizdoje savaitraštyje Veidas paskelbtas publikacijas, puoselėjančias žmogiškąjį orumą bei pilietinę atsakomybę, ir už įžvalgią modernaus žmogaus dvasinio alkio refleksiją, kūrybišką krikščioniškųjų vertybių perteikimą, Bažnyčios vaidmens nūdienos gyvenime atskleidimą;

2003 m.

Dr. Pauliui V. SUBAČIUI už vaisingą ilgametę veiklą ir krikščioniškųjų vertybių sklaidą įvairiose viešojo komunikavimo srityse; „Laisvosios Europos“ ir „Mažosios studijos“ klausytojams jis gerai žinomas kaip objektyvus apžvalgininkas, į plačią Lietuvos gyvenimo panoramą sugebantis sėkmingai integruoti religinį ir dvasinį matmenį; skvarbia mūsų šalies bažnytinio gyvenimo analize „Naujojo Židinio–Aidų“ mėnraščio puslapiuose jis veiksmingai prisideda prie Bažnyčios misijos įgyvendinimo šiandieniame pasaulyje; aktyviai reikšdamasis plačiose visuomenės bendravimo srityse, jis skatina pasaulėžiūrų dialogą ir geresnį tarpusavio supratimą; jo raiška žiniasklaidoje neatskiriamai susijusi su įsipareigojimais moksliniam ir pedagoginiam darbui.

2002 m.

Dalei ŠMERAUSKAITEI, Katalikų interneto tarnybos projektų koordinatorei, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą virtualiojoje erdvėje, už Lietuvos Katalikų Bažnyčios interneto svetainės kūrimą ir plėtojimą, bažnytinės informacijos sisteminimą, Bažnyčios dokumentų skleidimą ir leidybos iniciatyvas;

Gediminui ŽUKUI už pasiaukojantį tarnavimą Dievui ir Bažnyčiai vadovaujant Bažnyčios žinioms bei KIT, už labai produktyvų Bažnyčios dokumentų vertimą, už uolų ir kūrybingą evangelizacijos darbą spaudos bei elektroninio komunikavimo priemonėmis;

Vaidai SAUMUOLYTEI, savaitraščio Veidas žurnalistei, už aktyvias pastangas suvokti ir blaiviai aptarti visuomenėje vykstančius procesus; už Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą, vadovaujantis žurnalistinio padorumo ir krikščioniškųjų vertybių prioritetais;

2001 m.

Jūratei GRABYTEI, mėnraščio Žemės druska“ redaktorei, už kūrybingą evangelizacijos darbą rengiant plačiajai katalikų visuomenei skirtą žurnalą, už paprastą, bet ne prastą bylojimą „apie žmogiškąją ir dieviškąją mūsų kasdienybę“;

Angelei STATKUVIENEI, Kauno krašto laikraščio Tėviškės žinios“ žurnalistei, už Bažnyčios gyvenimo atspindėjimą, krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą ir bendruomeniškumo ugdymą regioninėje spaudoje;

2000 m., Krikščionybės Jubiliejaus metais,

Petrui KIMBRIUI už išskirtinę veiklą žiniasklaidos baruose antisovietiniame pogrindyje ir Nepriklausomybės metais: už mėnraščioNaujasis Židinys-Aidai“ kūrimą bei vadovavimą žurnalui, ugdant katalikų analitikų, apžvalgininkų, recenzentų ir publicistų pajėgas; už Bažnyčios dokumentų ir krikščioniškos minties paminklų vertimą bei redagavimą, lietuviškos religinės terminijos puoselėjimą; už Šventojo Rašto ekumeninio leidimo redagavimą; už krikščioniškų idealų ir pilietinio sąmoningumo sklaidą pranešimuose Vatikano ir Laisvosios Europos radijui.

1999 m.

Rūtai TUMĖNAITEI, katalikų radijo „Mažoji studija“ redaktorei, už Evangelijos vertybių skleidimą įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis; už jos žurnalistinį žvilgsnį, grindžiamą geru katalikiškos filosofijos pažinimu, o drauge – perteikiamą paprastai ir suprantamai; už jos sugebėjimą išlaikyti tikslią pusiausvyrą tarp įžvalgaus kritiškumo ir geranoriško supratingumo; už jos indėlį, prisidedant prie bendravimo su užsienio šalių krikščioniškąja žiniasklaidą;

Birutei GARBARAVIČIENEI, tuometinei dienraščio Kauno diena žurnalistei, už publikacijas Bažnyčios gyvenimo temomis; taip pat už jos straipsniuose kultūros ir visuomenės gyvenimo temomis aiškiai suvokiamas krikščioniškąsias vertybes ir pastangas jas aktualiai bei šiuolaikiškai perteikti;

Mildai ir Vygandui RAČKAIČIAMS, savaitraščio vaikams Kregždutė“ redaktoriams, už krikščionišką vaikų švietimą ir nuostabų atsidavimą leidžiant turbūt vienintelį tokį šviesų ir skaidrų laikraštėlį vaikams;

Kultūros savaitraščio Žemaičių saulutė redakcijai už atviros krikščioniškoms vertybėms regioninės savimonės puoselėjimą.

 

 

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt