į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Devintinių procesija su Švč. Sakramentu ir iškilmės Kauno arkikatedroje (2010.06.06)

Birželio 6 d. sekmadienį, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes, Kaune surengta tradicinė Devintinių procesija su Švč. Sakramentu. Procesija prasidėjo Eucharistijos pagarbinimu Įgulos bažnyčioje, paskui tęsėsi Laisvės alėja bei Vilniaus gatve arkikatedros link. Procesijoje dalyvavo miesto parapijose tarnaujantys kunigai, Kauno kunigų seminarijos klierikai, pašvęstojo gyvenimo seserys, daugybė miesto tikinčiųjų iš miesto parapijų bei rektoratų su savo vėliavomis, universitetų, katalikiškųjų mokyklų bendruomenių atstovai. Giedojo arkikatedros, Jėzuitų ir Vytauto Didžiojo rektoratų ir kt. chorai. Palaikyti procesijos tvarką kaip visada rūpinosi jaunieji savanoriai.

Procesijos pradžioje buvo nešamos popiežiaus, arkivyskupijos, LEK vėliavos. Švč. Sakramentą nešė, o paskui iškilmingai Eucharistijos liturgijai arkikatedroje bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas.

Procesijos dalyviai keturis kartus sustojo pagarbinti Eucharistinio Jėzaus prie altorėlių, kurie, kaip ir kasmet, iš anksto buvo parengti prie Įgulos bažnyčios, „Aušros“ gimnazijos, istorinės prezidentūros, arkivyskupijos Jaunimo centro. Altorėlius puošė Įgulos rektorato tikintieji bei „Ąžuolo“, Juozo Urbšio katalikiškųjų vidurinių bei Jėzuitų gimnazijos bendruomenės. Sustojus prie altorėlių Dievo žodį giedodami skelbė ir trumpas homilijas sakė mons. Artūras Jagelavičius, kun. Kęstutis Kėvalas, kun. Evaldas Vitulskis, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas. OFS. Palaiminimus pagal Mato evangeliją skelbęs mons. A. Jagelavičius savo homilijoje atkreipė dėmesį, kad krikščioniui svarbu pirmiau rūpintis ne savimi, bet savo artimu, o socialinį teisingumą sieti su artimo meile. Evangeliją pagal Morkų apie duonos padauginimo stebuklą skelbęs kun. K. Kevalas atkreipė dėmesį, kad Jėzus pertekliumi pavertė alkanos minios stoką, ir padrąsino, jog ir kiekvienas, prie jo besiartinantis, taip pat ir visa visuomenė šiandien taip pat gali būti pasotinti. Evangeliją pagal Luką apie Velykų vakarienę su mokiniais skelbęs kun. E. Vituskis atkreipė dėmesį, jog Jėzus savo gyvenimą pavertė dovana, o jo palikta Eucharistija yra bendruomenės maistas kiekvienam jos nariui. Prel. V. S. Vaičiūnas OFS skelbė Evangelijos pagal Joną palyginimą apie vynmedį ir šakeles ir sakė, jog pats Dievas, atėjus laiko pilnatvei, per savo Žodį apsigyveno tarp žmonių ir liko su jais – iš spindinčios monstrancijos prie žmogaus pasilenkia gyvasis Dievas, trokštantis pažadinti jo protą savo artuma.

Procesijos dalyviai, viešai paliudiję krikščioniškąjį tikėjimą ir ištikimybę Jėzui, pasilikusiam su žmonėmis Eucharistijos slėpinyje, jos pabaigoje atėjo į arkikatedrą baziliką, kur Viešpačiui sugiedojus padėkos himną „Tave, Dieve, garbinam“ ir pagarbinus Švč. Sakramentą prasidėjo iškilminga Eucharistijos liturgija. Jai vadovavo vysk. J. Ivanauskas, koncelebravo procesijoje dalyvavę kunigai. Vysk. J. Ivanauskas savo pamoksle visų mintis kreipė į Eucharistiją – ypatingą ir išskirtinę Jėzaus dovaną.

„Švenčiame Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo liturginę iškilmę. Šia švente Bažnyčia ypatingu būdu teikia garbę Kristui, kuris yras vienintelis kelias pas Tėvą, ir kartu dėkoja už jo buvimą su mumis, jo pasilikimą Eucharistijoje“, – sakė ganytojas. Jis pabrėžė, jog ši šventė išskirtinė – ja dėkojama Dievui už tą nuostabų stebuklą, kuriam apsakyti, pasak šv. Jono, neužtektų žmogaus proto, išminties ir žodžių. Betgi, kaip sakė ganytojas, žmogaus širdis, būdama atvira Dievui, gali peržengti savo supratimo ribotumą tikėjimu. „Mums svarbu, kad ir savo gyvenimo kelionę suvoktume kaip procesiją su Kristumi ir pas Kristų “, – pabrėžta homilijoje kreipiantis į ką tik eitos Devintinių procesijos dalyvius, gyvo tikėjimo atvestus prie Viešpaties stalo. Eucharistija tampanti ypatinga dovana tada, kai gyvenimo iššūkiai sutinkami pasistiprinus ja ir Dievo žodžiu. Eucharistija, pasak ganytojo, jau dabar veda į buvimą su Dievu – džiaugsmo, vilties ir prasmės Dievu mūsų gyvenime, kuris nėra savęs realizavimas ar savas planas su Dievui skirta vieta. Atvirkščiai – jaustis Dievo plano dalimi – štai kas yra krikščionio išaukštinimas – šia mintimi užbaigė pamokslą vysk. J. Ivanauskas.

Eucharistijos liturgijos pabaigoje prieš suteikiant ganytojišką palaiminimą, atskiras palaiminimas ir padėka (taip pat ir susirinkusiųjų plojimai) švenčiant Tėvo dieną buvo skirti dieviškąją šviesą savo šeimose skleidžiantiems tėvams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt