į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventė (2010.06.24)

Birželio 24-ąją, švęsdama Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkivyskupijos bendruomenė iškilmingai šventė ir savo dangiškojo globėjo dieną. Iškilmės prasidėjo 11 val. arkikatedroje bazilikoje iškilminga Eucharistijos liturgija. Jos švęsti drauge su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais prie didžiojo altoriaus atėjo arkivyskupijos dvasininkų procesija. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Vytautas Grigaravičius, mons. Aurelijus Žukauskas, kiti dvasininkai.

Arkivyskupas pasveikino vardinių proga iškilmėse dalyvavusius Jonus, pakvietė visus melstis Viešpaties palaimos arkivyskupijos bendruomenei – kunigams, klierikams, vienuoliams, pasauliečiams, šeimoms, jaunimui, vaikams – iki paties mažiausiojo jos nario.

Pamokslą pasakęs vysk. J. Ivanauskas išsamiai apžvelgė Evangelijoje nušviečiamą šv. Jono Krikštytojo kelią nuo gimimo Elzbietos ir Zacharijo šeimoje iki misijos būti Viešpaties pranašu, žengti pirma Jo ir rengti tautą Jo atėjimui bei šią misiją lydėjusius keistus, ne visada suprantamus Viešpaties ženklus (pvz., Zacharijas, prašęs sūnaus, jam gimus lieka nebylys; ne Zacharijo, kaip tėvo, bet Jono vardo išrinkimas ir kt.). Skelbęs Gerąją Naujieną ir sakęs, kad ateinąs už jį galingesnis, šv. Jonas Krikštytojas neišvengia tikėjimo abejonių girdėdamas apie Jėzaus darbus. Pamoksle atkreiptas dėmesys į  padrąsinančius ir paguodžiančius Jėzaus žodžius: „Palaimintas, kas nepasipiktins manimi“ (Lk 7, 23), pasakytus Jono siųstiems mokiniams, kurie jo klausė: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti?“ (Lk 7, 20). „Ar mes nepasipiktiname Jėzumi? Ar nenorime sterilios Evangelijos, žmogaus, kurio nebūtų palietusi gimtoji ir asmeninė nuodėmės?“ – klausti savęs ragino vysk. J. Ivanauskas, pabrėždamas, kaip svarbu pagal Dievo valią atlikti savo tarnystę ir pašaukimą, kad ir koks kietas ir nesuprantamas jis kartais atrodytų, kaip svarbu trokšti bendrystės su Viešpačiu ir pasitikėti juo.

„Šiandien kaip niekad aktuali yra šv. Jono Krikštytojo asmenybė ir misija. Mes visi, dvasininkai ir pasauliečiai, esame pašaukti šiai misijai – ruošti Jėzui kelią“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius, pradėdamas arkivyskupijos šventės paminėjimą, toliau vykusį konferencijų salėje.

Savo pranešimą apie arkivyskupijos dabartį ir gaires ateičiai arkiv. S. Tamkevičius pradėjo apžvelgdamas šiuolaikinę popkultūrą, kurios apsuptyje gyvename. Šioje kultūroje, pasak ganytojo, ir žmogaus gyvenimo programa tampa plaukti pasroviui, atmesti visa, kas sunku – „mažai dirbti, turėti daug pinigų, kasdien linksmintis ir pateisinti bet kokį savo elgesį, nors jis netilptų į jokias moralumo normas“. Šios kultūros pranašai skelbia, kad nėra gėrio ir blogio – viskas priklauso nuo požiūrio. „Tokie pranašai šiandien skelbia ir Bažnyčios krizę“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas pamąstyti, ar taip yra iš tikrųjų, ar krizę išgyvena Kauno Bažnyčia.

Arkivyskupas iš pradžių pakomentavo „Spinter tyrimų“ neseniai atliktos viešosios nuomonės apklausos duomenis – atsakymus į klausimus, kokį tikėjimą Lietuvos gyventojai išpažįsta, kaip dažnai dalyvauja šv. Mišiose, ar eina išpažinties ir tiki, kad Kristus gyvas. Procentiškai nedideli skaičiai, pasak ganytojo, tikėjimo abejonės nenuteikia pesimistiškai. Juk tai lemia ir paveldėtas sovietmečio palikimas – buvęs prievartinis darbas sekmadieniais, tikėjimo pažinimo stoka (tėvai ir seneliai dažnai atsilieka nuo daugiau katechezės žinių dabar įgyjančių vaikų ir jaunimo). Arkivyskupas sakė, kad, ačiū Dievui, iš tos dvasinės nelaisvės žmonės jau vaduojasi, ir šia proga dėkojo kunigams, katechetams, tikybos mokytojams, uoliai besirūpinantiems katecheze parapijose ir tikybos mokymu mokyklose.

Paskui arkivyskupas trumpai apžvelgė, kaip arkivyskupija savo gyvenime lieka ištikima dangiškojo globėjo misijai. Kalbant apie kunigus, buvo išsakytas rūpestis kunigystės pašaukimais, kurių trūksta, tačiau pabrėžta, kad jų gausos naivu tikėtis (tai prilygtų stebuklui) esant masinei jaunimo emigracijai, stokojant gerų šeimų, kuriose šie pašaukimai galėtų subręsti. Buvo pasidžiaugta uoliai dirbančiais kunigais, kuriems tikrai rūpi Bažnyčia, apgailestauta dėl kunigų vienybės stokos, nepateisinamo pareigų apleidimo ar žmonių papiktinimo atvejų. Kunigų dėmesys atkreiptas į šv. Mišias – gražiai švenčiamos, drauge su gerai parengta homilija jos esančios gražiausia tikėjimo mokykla, solidus dvasinis maistas žmonėms. Kunigams palinkėta drąsos – jiems tarnauti ne lengviau nei sovietmečiu, tad jie turi tvirtai žinoti savo kelią ir sekti Jėzaus pavyzdžiu.

Arkivyskupijoje dirbančių seserų vienuolių, „nepralenkiamų talkininkių“, triūsu džiaugdamasis ganytojas kvietė kalbant apie pašaukimus jaunimui nepamiršti ir vienuolinių pašaukimų.

Arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė svarbų, kaip ir visame pasaulyje, jų vaidmenį Bažnyčioje. Jie arkivyskupijoje pastebimi visur – nuo pastoracinių tarybų parapijose iki mokyklų. Ganytojas sakė, kad ypač brangus jų tarnavimas šeimoms, jaunimui, karitatyvinėje srityje. Buvo išvardyta daugybė institucijų, nešančių regimų dvasinių vaisių, tarnaujančių dvasiniam atsinaujinimui. Geru, Bažnyčios ateitį tiesiančiu ženklu buvo pavadintas katalikiškųjų mokyklų gausėjimas. Arkivyskupo pranešime pabrėžtas įvairių mažų bendruomenių, maldos grupių svarba.

„Šv. Jonas Krikštytojas įkūnija drąsą skelbti Kristų gyvenimo kryžkelėje“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog tokios drąsos skelbti ir tiesumu bei meile liudyti reikia ir šiandienėje, dvasiškai pasimetusioje Lietuvoje.

Šventės pabaigoje, kaip ir kasmet švenčiant arkivyskupijos dangiškojo globėjo šventę, aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu buvo apdovanota grupė ypač uolia tarnyste liudijančių Evangeliją arkivyskupijos bendruomenės narių. Šiemet arkiv. S. Tamkevičius įteikė apdovanojimus kun. Vyteniui Vaškeliui, kun. Massimo Bianco SDB (iš Lietuvos išvykusiems kun. Kęstučiui Trimakui ir kun. Renato Abeni jie įteikti anksčiau), Jurgitai Paplauskaitei, Irenijui Šmidtui ir kt.

Renginio dalyviai plojimais padėkojo jame dalyvavusiai kunigų grupei „Sacerdos“. Šventė baigta agape arkivyskupijos kurijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, Rotušės a. 14A, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 40 90 25 (37) 40 90 25 , el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt