į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Kaune ir Vilniuje (2010.10.19–21)

Spalio 19 d. popietę Kaune prasidėjo jau ketverius metus iš eilės vykstantis Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas (pernai pavasarį jis vyko Romoje, dar anksčiau – Lietuvoje ir Vokietijoje). Lietuviai kunigai, dirbantys su emigravusiais mūsų tautiečiais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, taip pat etninių žemių lietuviais Punsko krašte bei Karaliaučiaus srityje ir Tilžėje, lankantys Prancūzijos, Švedijos ir Danijos lietuvius, pirmiausia susirinko „Marijos radijuje“ pasidalyti savo patirtimis su radijo klausytojais. Vakare kunigus priėmė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.

Kitą dieną po šv. Mišių ir Rytmetinės Valandų liturgijos bei pusryčių Kauno kunigų seminarijoje 14 suvažiavimo dalyvių rinkosi į arkivyskupijos kuriją. Pirmojoje konferencijoje Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius pakomentavo Kauno arkivyskupijos Sinodo nutarimus apie katechezę ir bendrą katechezės sistemą bei strategiją Lietuvoje bei pakvietė susirinkusiuosius diskusijai apie tai, ką daryti su trumpam laikui parvykstančiais į Lietuvą sužadėtiniais, vaikais ir jaunuoliais, kurie nori priimti sakramentus, o nėra laiko jiems pasirengti. Dalytasi patirtimi apie katechezę užsienio kraštuose.

Antroje susitikimo dalyje prel. Edmundas Putrimas supažindino dalyvius su šiandienos sielovados aktualijomis. Buvo priimtas pasiūlymas sukurti maldą už ne Lietuvoje gyvenančius mūsų tautiečius ir ją platinti atlaidų metu vyskupijų šventovėse. Popietinėje dalyje prof. Egidijus Aleksandravičius papasakojo apie Lietuvių išeivijos institutą, jo aktualumą ne tik studijuojantiems, bet ir norintiems keisti savo požiūrį į lietuvių diasporą, išsibarsčiusią po visą pasaulį. Profesorius pakvietė kunigus rinkti ir saugoti savo lietuviškų parapijų ir misijų archyvus, o jei yra galimybė – siųsti juos į Lietuvą.

Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė ir Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė supažindino suvažiavimo dalyvius su artėjančiomis Pasaulio jaunimo dienomis, vyksiančiomis Ispanijoje, pakvietė į jas atvyksti ir lietuvių jaunimą iš užsienio parapijų. Taip pat papasakojo apie Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados strategiją, užmojus, nuolat vykstančias programas ir renginius jaunimui.

Kun. Vytenis Vaškelis pasidalijo savo kaip egzorcisto patirtimi, atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.

Vakare suvažiavimo dalyviai persikėlė į seminariją, po bendros Rožinio maldos susitiko su klierikais ir gyvai pasidalijo savo sielovados ypatumais, atsakė į užsienio sielovada susidomėjusiųjų klausimus.

Spalio 21-ąją Europos lietuviai dvasininkai persikėlė posėdžiauti į Vilnių, Lietuvos Vyskupų Konferencijos patalpas. Čia po bendros maldos ir įvadinių klausimų jie susitiko su Kardinolu A. J. Bačkiu, Apaštaliniu nuncijumi arkiv. L. Bonazzi, naujaisiais ganytojais vysk. A. Poniškaičiu ir vysk.G. Grušu. Taip pat susitikimo metu buvo skirtas laikas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešimams ir diskusijoms, po kurių Šv. Mišioms dvasininkai rinkosi Šv. Ignoto bažnyčioje. Eucharistijos liturgijai vadovavo vysk. Gintaras Grušas.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė, FDCJ Užsienio lietuvių sielovados referentė

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt