į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2010.12.15)

Gruodžio 15 d. dauguma Kauno arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų dalyvavo paskutinėje šiais metais konferencijoje, kuri, kaip įprasta, surengta kurijoje. Bendra malda pradėtame susirinkime aptartos sielovados aktualijos, ypač rengiantis Lietuvos Vyskupų paskelbtiems 2011-iesiems – Dievo Gailestingumo metams.

Konferencijoje kalbėjęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog šie Dievo Gailestingumo metai savo prasme siejasi su praėjusiais – Padėkos Dievui už laisvę – metais, nes šiandien ir patiriame skaudžių laisvės padarinių, ir esame reikalingi Dievo Gailestingumo patys ir visa Lietuva. Ganytojas trumpai priminė Gailestingojo Jėzaus atvaizdo atsiradimo istoriją, šv. ses. Faustiną bei Dievo Gailestingumo pamaldumo tradiciją, kilusią 1934 m. Kaip sakė ganytojas, Dievo Gailestingumo metų tikslas – ir kunigams, ir visiems tikintiesiems giliau išgyventi Dievo Gailestingumo slėpinį, susipažinti su apreiškimo istorija, aplankyti  Dievo Gailestingumo šventovę Vilniuje, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą. Gailestingojo Jėzaus atvaizdo kopijos piligriminė kelionė arkivyskupijoje prasidės sausio 16 d. arkikatedroje bazilikoje, vėliau pagal nustatytą grafiką visus metus lankysis ir kitose arkivyskupijos parapijose. Pirmojoje ateinančių metų kunigų konferencijoje bus pristatyta Dievo Gailestingumo metų minėjimo arkivyskupijoje programa. Jos akcentai bus Dievo Gailestingumo slėpiniui išgyventi ypač svarbus Atvelykio sekmadienis, Šilinių atlaidai rudenį.

 „Asmeniškai mes, kunigai, Dievo Gailestingumą esame patyrę ir patiriame 4-iomis progomis – per Krikštą, Sutaikinimą, Eucharistiją ir kunigystę“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, ragindamas kunigus šiais metais ypač atsigręžti į save, dažniau naudotis Sutaikinimo sakramento malone, kad perteikiant Dievo Gailestingumo slėpinį jis pirmiausia spindėtų ir kiekviename iš jų. Kunigai paraginti rūpintis derama pagarba Eucharistijai, šv. Mišioms, akcentuotas neskubus, pagarbus, aiškus, laikantis liturginių nuorodų šv. Mišių aukojimas, pasirengimas ir dėkojimas joms pasibaigus.

Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas supažindino kunigus su 2011 m. parapijų vizitacijų planu, susiedamas jas su platesniu Bažnyčios sielovadiniu kontekstu – Dievo Gailestingumo metais, 2013 metais Kaune numatomomis rengti Lietuvos jaunimo dienomis bei Sinodo nutarimų įgyvendinimu parapijose 2011-aisiais. Buvo padėkota kunigams, jau daug nuveikusiems, ypač atnaujinant bažnyčių liturgines erdves, paraginta tai daryti nelaukiant vizitacijų ar kitų progų, atsižvelgiant į parapijos galimybes. Prieš numatomas darbines vizitacijas kunigai pakviesti naudotis parengtais klausimynais, pabrėžta, kad „parapijos vizitacija – ne tik žvilgsnis į praeitį klebono pateikiamoje 5 metų veiklos ataskaitoje, bet ir bendras žvilgsnis į ateitį“. Darbinėse vizitacijose lankant Kauno miesto ir dekanatų centrų bažnyčias numatomi susitikimai, kuriuose, drauge su arkivyskupijos institucijų atstovais, bus bendraujama su įvairias tarnystes parapijose atliekančiais žmonėmis, parapijų tarybomis. Arkivyskupijos institucijos, rengiančios trejų metų veiklos perspektyvinį planą, jame taip pat numatys pagalbą parapijų klebonams konkrečioje sielovados srityje.

Be kitų aptartų einamųjų klausimų, kunigai informuoti ir pakviesti dalyvauti su savo bendruomenių tikinčiaisiais 2011 m. sausio 10 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje LVK drauge su Maskvos patriarchatu rengiamoje konferencijoje apie iššūkius šeimai. Renginyje dalyvaus ir pranešimą skaitys svečias iš Maskvos, Ortodoksų Bažnyčios užsienio ryšių skyriaus pirmininkas metropolitas Hilarionas.

Konferencija užbaigta kunigų agape kurijoje. Joje dalytasi kalėdaičiais, dvasininkai linkėjo vieni kitiems džiaugsmingos Jėzaus Gimimo šventės.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 el. p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt