į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Baigiamasis mokslo metų posėdis Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre (2006.06.09)

 Užbaigiant mokslo metus Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre surengtas posėdis, kuriame dalyvavo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, atsakingi katechetikos centro darbuotojai, dekanatų metodinių centrų vadovai ir arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos nariai.

Malda pradėto dalykinio susitikimo metu visų arkivyskupijoje veikiančių metodinių centrų vadovai apžvelgė savo veiklą per mokslo metus. Buvo aptartas tikybos pamokų lankomumas; jas daugumoje mokyklų lanko maždaug pusė visų besimokančiųjų. Vysk. J. Ivanausko kvietimu vadovai pasidalijo mintimis apie tikybos mokytojų bendradarbiavimą su parapijomis. Buvo pažymėta, jog pastaruoju metu vis dažniau tikybos mokytojai tampa tik pagalbininkais parapijų katechetams, kurie tiesiogiai rengia sakramentams. Tačiau bendradarbiavimu pagrįstas katechetų ir tikybos mokytojų ryšys yra nuolat palaikomas. Metodinių centrų vadovai pasidžiaugė ir padėkojo parapijų klebonams, palaikantiems, remiantiems jų veiklą. Klebonai mielai dalyvauja kiekvieną mėnesį vykstančiuose tikybos mokytojų susirinkimuose, surengia jiems išvykų.

Susitikime aptartos ir tikybos mokymo problemos, iš kurių viena yra nemažai rūpesčio mokytojams kelianti naujoji katalikų tikybos programa, kurią Švietimo ir mokslo ministerijoje numatoma patvirtinti tik trečiajame šių metų ketvirtyje; dėl to nelengva bus parengti mokyklų vadovų tvirtinamus teminius planus naujiesiems mokslo metams. Kaip vieną iš tikybos mokymo sunkumų susirinkusieji nurodė mokyklų vadovų nuožiūra, taupant lėšas, per tikybos pamokas jungiamas klases.

Katechetikos centro vadovė Jolanta Jančiukienė atkreipė dėmesį, jog ir toliau centro veikla bus grindžiama atsižvelgiant į galutinį katechezės tikslą – padėti asmeniui su Jėzumi Kristumi ne tik susipažinti, bet su Juo bendrauti, savo gyvenimą su Juo suvienyti (plg. Jono Pauliaus II apaštalinė adhortacija „Catechesi Tradendae“ ). J. Jančiukienė pažymėjo, jog siekiant šio tikslo svarbu būti tikėjimo liudytojais, tad ir centro veikloje kitais mokslo metais pirmenybė bus teikiama dvasiniam tikybos mokytojų ugdymui, rekolekcijoms, ypač daug dėmesio skiriant jauniems specialistams.

Katechetikos centro koordinatorė Aldona Girininkienė supažindino su numatomais aštuoniais tikybos mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarais, kurie bus rengiami atsižvelgiant į metodinių centrų poreikius. Šiuose seminaruose toliau vyks naujosios programos sklaida, tradiciškai specialią programą numatoma skirti jauniems specialistams, mokytojai galės tobulinti integracijos su kitais mokomaisiais dalykais (gamtos mokslais, literatūra) įgūdžius, pasisemti žinių apie naująjį religingumą, jo apraiškas dabarties visuomenėje ir pan.

Metodininkė ses. Regina Purauskaitė papasakojo apie „Marijos radijo” įsikūrimą, veiklą bei katechetikos centro rengiamas valandėles katechezės temomis kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį. Metodinių centrų vadovai, Metodinės tarybos nariai pakviesti bendradarbiauti rengiant katechetikos centro laidas „Marijos radijui“.

Posėdis baigtas agape. Vysk. J. Ivanauskas visiems susirinkusiems palinkėjo prasmingų vasaros atostogų.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt