į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Apdovanotieji Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2006.06.29)

švenčiant Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejų ARKIV. S. Tamkevičius arkivyskupijos garbės ženklĄ - Šiluvos Dievo Motinos medalĮ įteikė ŠIEms ASMENimS:

Kunigui Augustinui PAULAUSKUI, už pavyzdingą kunigišką tarnystę, uoliai atliekamas dekano pareigas ir už kunigų vienybės puoselėjimą;

Kunigui Robertui Gedvydui SKRINSKUI, Už Lietuvos kankinių bažnyčios pastatymą ir švietėjišką veiklą, ginant žmogiškąją gyvybę;

Vaidai SPANGELEVIČIŪTEI, už uolų programos „Atgaivink“ Lietuvoje koordinatorės pareigų atlikimą ir už  nuoširdų Kauno arkivyskupijos sielovados koordinatorės darbą;

Donetui ir Ritai KARČIAUSKAMS, už pagalbą, sprendžiant arkivyskupijos ekonominius klausimus, dosnią paramą, vykdant Šiluvos šventovės projektą bei už asmeninį pavyzdį, liudijant krikščioniškos šeimos gyvenimą;

Aloyzui VENZBERGUI, už nuoširdžią tarnystę Bažnyčioje, einant zakristijono pareigas Švento Kryžiaus (karmelitų) parapijoje Kaune, už jo atsidavimą tikėjimui ir rūpestį Bažnyčios gerove, asmeniniu gyvenimu liudijant krikščioniškas vertybes;

Birutei VOSYLIENEI, už nuoširdų darbą, einant Kauno Prisikėlimo parapijos Caritas vedėjos pareigas, rūpestį vargstančiais ir apleistaisiais bei už uolų dalyvavimą parapijos pastoracinės tarybos veikloje, asmeniniu pavyzdžiu liudijant krikščioniškąsias vertybes;

Vitui TRIUKUI, už pavyzdingą katalikiškos šeimos gyvenimo pavyzdį, nuoširdžią tarnystę Bažnyčioje, einant zakristijono pareigas bei už rūpestį Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios statyba;

Dalei SNIEČKUVIENEI, už nuoširdų dalyvavimą Jurbarko parapijos ir dekanato Caritas veikloje, pagalbą vargstantiems, rūpinimąsi vargšais ir apleistaisiais, tuo liudijant krikščioniškąsias vertybes;

Aušrai GIEDRIENEI, už krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą ir nuoširdų tarnavimą Bažnyčioje, atliekant vargonininkės ir jaunimo veiklos koordinatorės pareigas;

Ritai ŠILVIENEI, už aktyvią veiklą Žaiginio parapijos pastoracinėje taryboje, tikėjimo liudijimą ir glaudžių ryšių tarp mokyklos ir parapijos bendruomenės palaikymą;

Jonui NOVELSKIUI, už aktyvią veiklą Raseinių parapijos pastoracinėje taryboje, aktyvų įsijungimą į parapijos namų statybos ir bažnyčios remonto darbus;

Domicelei IMBRASIENEI, už tikėjimo liudijimą, nuoširdų darbą Caritas veikloje, rūpinimąsi Ukmergės Švč. Trejybės parapijos šeimomis bei ligoniais ir aktyvią pagalbą parapijos pastoracijoje;

Laimutei ŠIRKIENEI, už aktyvią veiklą, vadovaujant Kėdainių dekanato šeimos centrui, jaunavedžių rengimą šeimos gyvenimui ir pavyzdingą krikščioniškos šeimos asmeninį liudijimą;

Teresei ŽIŽIENEI, už tikėjimo liudijimą, rūpinantis seneliais, ligoniais ir apleistaisiais, nuoširdų darbą parapijoje ir atvirumą Bažnyčios socialiniam mokymui, rūpinantis jį įgyvendinti kasdienybėje.

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt