į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Domeikavoje konsekruota Lietuvos kankinių bažnyčia (2006.07.02)

Liepos 2 d. Domeikavoje (Kauno r.) konsekruota nauja bažnyčia, kuriai suteiktas Lietuvos kankinių titulas. Pasak bažnyčios klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko, ši bažnyčia – tai Lietuvos žmonių, žuvusių už tiesą, laisvę, tikėjimą ir Dievą paminklas, įprasminantis visų kartų, o ypač XX a. kankinių, kančias; jas simbolizuoja ant bažnyčios bokšto uždėtas erškėčių vainikas. Tautodailininkai tebekuria šalia ba=ny2ios Lietuvos kančių kelią, kurį sudarys keturiolika skulptūrų.

Konsekracijos apeigoms bei Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišias koncelebravo Kauno I dekanato dekanas, Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas kun. Augustinas Paulauskas, Jonavos dekanato dekanas, Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis ir grupė kitų arkivyskupijos kunigų. Liturgiją gausiai susirinkusiems pamaldų dalyviams aiškino mons. Adolfas Grušas. Giedojo parapijos choras.

Iškilmių pradžioje Lietuvos kankinių bažnyčios klebonas kun. R. G. Skrinskas papasakojo parapijos kūrimosi ir bažnyčios statybos istoriją ir paprašė arkivyskupo pašventinti šią labai svarbią tiek parapijai, tiek arkivyskupijai, tiek visai Lietuvos Bažnyčiai šventovę. Atskirą Domeikavos parapiją (lig tol priklausiusią Kauno Šv. Juozapo parapijai) kardinolo Vincento Sladkevičiaus pritarimu nutarta steigti 1990 metais. 1993 m. birželio 14 d. vysk. S. Tamkevičius pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Nuo 1995 m. bažnyčios statybos ir parapijos reikalais rūpinosi klebonas kun. R. G. Skrinskas. 1997 m. pašventinta koplyčia statomos bažnyčios rūsyje. Klebonas paminėjo daugybę rėmėjų, kurie bus įrašyti bažnyčios geradarių knygoje. Tarp jų – arkiv. S. Tamkevičius, vysk. Jonas Bulaitis, katalikų rėmimo fondai Renovabis, Kirche in Not, JAV Vyskupų Konferencija, LR Vyriausybė, AB „Achema”, Kauno miesto ir rajono savivaldybės, Domeikavos seniūnija, parapijiečiai ir kt. Bažnyčios statybos darbus vykdė UAB „Šeba”.

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog ši bažnyčia primins labai sunkius tikintiesiems metus, kai teko patirti skaudžių tikėjimo išbandymų. Arkivyskupas prisiminė lietuvių tautos tikėjimo kankinius: arkivyskupą Teofilį Matulionį, prof. Praną Dovydaitį, Adelę Dirsytę, Sibiro tremtinius, pokario partizanus. Paminėjo ir afganistaniečius bei prievarta Černobylio avarijos padarinių likviduoti išvežtus Lietuvos vyrus. „Nors Domeikavos bažnyčia turi kankinių vardą, ji nėra vien paminklas kankiniams, bet šventovė, kur žmonės garbins Viešpatį, ieškos ramybės ir susitaikymo su Dievu ir su artimu”, – kalbėjo ganytojas. Pasak jo, domeikaviečiai, pradėję statyti bažnyčią, ilgai, tarsi pirmųjų amžių krikščionys katakombose, meldėsi rūsyje. Ganytojas kalbėjo apie ir laisvės metais pinigams, malonumams tebevergaujančią žmonių dvasią ir mąstyseną, kai daugelis savanoriškai ištremia save į Vakarus, daugiau prarasdami nei įgydami. Patikinęs, jog „mūrinė bažnyčia, kad ir kokia graži ir brangi būtų, nėra didžiausia vertybė, nes Kristus įsteigė gyvąją Bažnyčią”, arkivyskupas palinkėjo tokiomis atkakliomis pastangomis, kokiomis buvo statoma naujoji bažnyčia, kurti ir gyvą parapijos bendruomenę.

Atnašų procesijoje daug parapijos tikinčiųjų, šeimų, Domeikavos mokykla atnešė savo Bažnyčiai paaukotų liturginių reikmenų. Dovanų atnešė Raudondvario, Lapių ir Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijų atstovai.

Šv. Mišių pabaigoje mons. A. Grušas perskaitė Lietuvos kankinių bažnyčios konsekracijos aktą, kurį pasirašė arkiv. S. Tamkevičius, klebonas kun. R. G. Skrinskas bei visi pamaldose dalyvavę kunigai. Šį aktą taip pat pasirašė Kauno m. savivaldybės vicemeras Kęstutis Kuzminskas, Kauno rajono meras Leonardas Gineika, LR Seimo narys Donatas Jankauskas, vėliau savo žodyje palinkėjęs Bažnyčiai ir toliau prisidėti kuriant Lietuvos ateitį.

Pastoracinės tarybos vicepirmininkas Irenijus Šmidtas parapijos vardu perskaitė nutarimą suteikti Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios garbės statytojo vardą Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui; garbės statytojo vardas suteiktas ir bažnyčios architektui Kęstučiui Pempei, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkui, Meno akademijos docentui, 1999 m. valstybinės premijos laureatui, Architektų valdybos pirmininkui. Arkiv. S. Tamkevičius, parapijos taryba nuoširdžiai padėkojo klebonui kun. R. G. Skrinskui ir palinkėjo Dievo pagalbos toliau darbuotis su tokia pat valia ir ryžtu kaip ir statant šią bažnyčią.

Iškilmės baigėsi agape ir koncertu bažnyčios šventoriuje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt