į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pas Viešpatį iškeliavo mons. Pranciškus TAMULEVIČIUS (1923.01.29–2006.07.04)

Kaunas, 2006 07 05

N. 186

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KURIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2006 metų liepos 4 dieną, sulaukęs 83 metų amžiaus, po ilgos ir sunkios ligos mirė Kauno kunigų seminarijos dėstytojas monsinjoras teologijos daktaras Pranciškus TAMULEVIČIUS.

Velionis gimė 1923 metų sausio 29 dieną Kaune. 1929 – 1932 metais mokėsi pradžios mokykloje, o 1933 metais įstojo į Kauno Jėzuitų gimnaziją, kurią baigė 1941 metų birželio 21 dieną. Tais pačiais metais Pranciškus Tamulevičius įstojo į Kauno konservatoriją, kurioje mokėsi iki 1943 metų. Jausdamas pašaukimą tapti kunigu 1943 metais savo noru paliko konservatoriją ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

Kunigų seminarijos rektoriaus išduotoje charakteristikoje prieš priimant šventimus, klierikas Pranciškus Tamulevičius apibūdinamas, kaip labai geras studentas, tiesa, nedrąsus, tačiau pasižymintis nuoširdumu, darbštumu, mėgstantis aukotis. Iš tiesų šias savo charakterio savybes jis išlaikė iki pat mirties.

1947 metų liepos 9 dieną, dar iki galo nebaigus viso seminarijos kurso Pranciškus Tamulevičius buvo pašventintas diakonu ir tuojau pat paskirtas Kauno Švč. Trejybės parapijos vikaru. 1947 metų gruodžio 20 dieną Kauno arkikatedros – bazilikos koplyčioje vyskupas Kazimieras Paltarokas diakoną Pranciškų Tamulevičių pašventino kunigu.

1948 metų sausio 2 dieną kunigas Pranciškus Tamulevičius buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos bažnytinio giedojimo dėstytoju ir choro vadovu. Šalia šių pareigų 1948 metų kovo 13 dieną buvo paskirtas Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) parapijos vikaru, o 1950 metų birželio 24 dieną – tos bažnyčios klebonu. 1953 metų lapkričio 12 dieną iš klebono pareigų buvo atleistas, paliekant vien dėstytojo darbą seminarijoje bei vikaro pareigoms Kauno arkikatedroje – bazilikoje. Šioje bažnyčioje jis dirbo iki mirties.

Slenkant laikui ir trūkstant dėstytojų seminarijoje šalia giedojimo kunigas Pranciškus Tamulevičius pradėjo dėstyti ir kitus dalykus: filosofiją, teologiją, graikų ir lotynų kalbas. 1962 metų birželio 6 dieną buvo paskirtas seminarijos dvasios tėvu. Šias pareigas ėjo iki 1972 metų ir 1980 – 1981 metais. 1970 metų sausio 21 dieną kunigui Pranciškui Tamulevičiui suteiktas docento vardas.

1991 metų gegužės 22 dieną popiežius Jonas Paulius II kunigą Pranciškų Tamulevičių paskyrė savo kapelionu (monsinjoru).

1992 metais monsinjoras Pranciškus Tamulevičius šalia kitų pareigų pradėjo dėstyti dar ir Kauno aukštesniojoje neakivaizdinėje katechetų mokykloje, o 1993 metais buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. Nuo 1994 metų rudens pradėjo dėstyti taip pat ir Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos fakultete. Tais pačiais metais jam buvo suteiktas teologijos licenciato laipsnis, o 1995 metų gruodžio 14 dieną monsinjoras Pranciškus Tamulevičius tapo teologijos daktaru.

1996 metais, silpnėjant sveikatai, buvo atleistas iš kunigų seminarijos rektoriaus pareigų, tačiau ir toliau dėstė seminarijoje bei universitete, visą laiką buvo kunigų seminarijos nuodėmklausiu. Taip pat labai uoliai tarnavo ir tikintiesiems arkikatedroje, ypač daug laiko skirdamas išpažinčių klausymui. Net ir tada, kai jėgos visiškai nusilpo, dar stengdavosi bent trumpam nueiti į klausyklą, kad galėtų patarnauti žmonėms. Labai gerai išmanė liturgiją, rūpinosi, kad visos apeigos būtų atliekamos kuo tiksliau. Visus žavėjo monsinjoro pamaldumas ir paprastumas, su kuriuo jis atliko savo pareigas ir sudėjo savo gyvenimo auką į Viešpaties rankas. Savo pavyzdingu kunigišku gyvenimu jis skatino ir kitus kunigus ištikimai laikytis savojo pašaukimo.

Aprūpintas ligonių sakramentais, 2006 metų liepos 4 dienos vakare iškeliavo pas Viešpatį.

Monsinjoras Pranciškus Tamulevičius palaidotas 2006 metų liepos 7 dieną Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje. Šventosioms Mišioms bei laidotuvių apeigoms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupo augziliaras  vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupai emeritai Romualdas Krikščiūnas ir Juozas Preikšas, šimtas vienuolika kunigų iš visos Lietuvos. Pamaldų pradžioje perskaitytas apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Peterio Stephano Zurbriggeno laiškas, kuriame jis išsakė užuojautą arkivyskupijos ganytojams bei vienybę maldoje už šviesaus atminimo mons. Pr. Tamulevičių.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt