į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Baigėsi Didieji Švč. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai (2006.09.08-15)

Rugsėjo 15-ąją, švenčiant Švč. M. Marijos Sopulingosios liturginę šventę, Šiluvoje baigėsi Šilinės atlaidų oktava. Pagrindinė šių metų atlaidų maldų intencija – melsta Dievo globos ir Švč. M. Marijos užtarimo Lietuvos šeimoms. Aštuonias dienas Dievo Motinos gimtadienio švęsti rinkdavosi tūkstančiai piligrimų, kuriems buvo išdalyta per 35 tūkst. komunikantų. Manoma, kad apytiksliai Šiluvoje apsilankė daugiau nei 100 tūkst. maldininkų. LTV transliuotas sekmadienio pagrindines Mišias ir Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo karūnavimą stebėjo apie 120 tūkst. Lietuvos gyventojų. Šiluvoje lankėsi ir drauge meldėsi Lietuvos vyskupai ir ganytojai iš Lenkijos, maldininkams patarnaudavo ir šv. Mišias koncelebruodavo dešimtys arkivyskupijos ir kitų vyskupijų kunigų. Šiluvos atlaiduose kasdien turėjo galimybę dalyvauti ir kartu melstis Marijos radijo klausytojai. Kiekviena atlaidų diena buvo skirta įvairioms visuomenės grupėms ir intencijoms, iš kurių svarbiausioji buvo malda už Lietuvos šeimas. Visą atlaidų savaitę Šiluvos kultūros namų salėje veikė paroda–pilietinė akcija „Mano šeima“.

Rugsėjo 10 d. Šiluvos bazilikoje naujomis karūnomis, kurias pašventino popiežius Benediktas XVI šių metų birželį per Lietuvos vyskupų ad limina vizitą Vatikane, iškilmingai karūnuotas Dievo Motinos paveikslas. Arkivyskupijos dvasininkams ir visiems tikintiesiems arkiv. S. Tamkevičius paskelbė, kad pradedama rengtis 400 metų Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui, kurį švęsime 2008 metais (ganytojišką laišką apie pasirengimo jubiliejui programą skaitykite http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/index.html). Šia proga atlaidų išvakarėse Kauno arkivyskupija išleido spalvotą „Šiluvos piligrimo vadovą“, kuris padės piligrimams ne tik susipažinti su įspūdinga šios šventovės istorija, bet palydės juos maldoje susitikti su gyvuoju Dievu, vis prisimenant prieš keturis šimtmečius apsireiškusios Dievo Motinos žodžius: „čia per amžius garbinamas Dievo Sūnus“.

Priešpaskutinės, rugsėjo 14-osios, atlaidų dienos intencija taip pat buvo susijusi su šeimomis, nes kaip tik ją labiausiai paliečia ir sužeidžia įvairiausi Lietuvos žmonių patiriami sunkumai – emigracija, alkoholizmas, priklausomybės ligos, moralinis ir materialinis skurdas. Tądien Šiluvoje Viešpaties globos ir Švč. M. Marijos užtarimo buvo prašoma visiems, stokojantiems vilties, jos nerandantiems tėvynėje ar morališkai palūžusiems mūsų tautiečiams, taip pat meldžiamasi už darbininkus ir žemdirbius.

Pagrindinių šv. Mišių liturgijai aikštėje priešais baziliką vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pamaldų dalyviams pasakęs pamokslą. Ganytojas priminė Evangelijos pasakojimą apie Kanos vestuves ir Marijos pasitikėjimą savo Sūnaus galia padėti keblioje situacijoje atsidūrusiems vestuvininkams, ir kvietė Lietuvos žmonių bėdas pavesti Šiluvos Dievo Motinai. Pasak arkivyskupo, našta artimiesiems, tautos skauduliu tapusiems narkomanams, savižudžiams, suirusioms šeimoms, našlaičiams, apleistiems seneliams, emigrantams, netenkantiems ir tėvynės, ir artimųjų, be vilties gyvenantiems kaimo žmonėms tik Viešpaties stebuklas dar gali „padėti, jei į Jį būtų kreipiamasi“.„Varge atsidūrusiems reikėtų ne pinigų, o tikėjimo pamato“, – sakė ganytojas ir kvietė visus nelaiminguosius atsigręžti į Kristų, kaip kad ragino ir Marija, apsireiškusi Šiluvoje prieš 400 metų ir rodydama į savo Sūnų.

Paskutinė atlaidų diena, rugsėjo 15-oji, buvo skirta Dievui pašvęstojo gyvenimo nariams  (vienuoliams). Jie kartu su kitais Šiluvos piligrimais klausėsi kun. Artūro Kazlausko vedamos katechezės apie krikščioniškąjį ir vienuolinį šventumą, Valandų liturgiją kaip visos Dievo tautos maldą. Pagrindinėse šv. Mišiose dalyvavo gausus vyrų ir moterų vienuolinių kongregacijų būrys. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas, kunigai. Arkivyskupas iš pradžių pasveikino seses ir brolius vienuolius, pakvietė melstis, kad Lietuva nestokotų įžadais įsipareigojančių pašvęsti savo gyvenimą Viešpačiui. Ganytojas ypač pasidžiaugė ir jaunaisiais tos dienos atlaidų dalyviais – valančiukais.

Homiliją pasakęs vysk. dr. J. Ivanauskas kalbėjo apie dėkingumą Dievui už kiekvieną krikščioniškąjį pašaukimą, o ypač už ypatingai Viešpačiui pasišventusius. Visi pašaukimai, pasak ganytojo, liudija Dievo malonę ir jo artumo dovaną, Dievo tautos narių turtingumą, tad kiekvienoje tarnystėje svarbu suvokti Kristaus įsikūnijimą ir prisikėlimą kaip viso ko centrą. „Kurdamas autonomišką nuo Dievo buvimą žmogus pats save stumia į didžiausių blogybių kelią”, – sakė vysk. J. Ivanauskas. Jis priminė, jog tik keliaudamas su Kristumi žmogus visada bus bendruomenės narys, nepuls į religinį narcicizmą ar iškreiptą dvasingumą, nepamirš įsipareigojimų savo bendruomenei, kuri yra vyskupijoje, mokės džiaugtis ir švęsti. Ganytojas išreiškė viltį, jog pasirengimo Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejui laikotarpiu „bus atnaujinta aplinka ir mūsų širdys bus atnaujintos”.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo visiems atlaidų piligrimams ir tiems, kurie aktyviai prisidėjo juos rengiant. Ganytojas tarė ačiū Lietuvos vyskupams, broliams kunigams, vienuoliams, diakonams ir kunigų seminarijos auklėtiniams, Šiluvos parapijos aktyviems nariams, savanoriams – skautams, VDU teologijos fakulteto studentams, kariuomenei, garso operatoriams, LTV ir Marijos radijui, rėmėjams, parodos – akcijos Mano šeima rengėjams ir dalyviams, Šiluvos Jono Pauliaus II namų kolektyvui, Pažaislio muzikos festivalio vadovams ir kt. Arkivyskupas kvietė melstis už pasirengimo Marijos Apsireiškimo jubiliejui darbus.

Vakare  dėkojant Dievui už malones per Šilinių atlaidus buvo aukojamos šv. Mišios  ir einama Eucharistijos procesija iš Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos į Apsireiškimo koplyčią. 

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt