į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Prel. M. Krupavičiaus perlaidojimas Kaune (2006.09.23)

Rugsėjo 23 d. Kaune, paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, perlaidoti į Lietuvą iš Čikagos rugsėjo 20 d. pargabenti prelato Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) palaikai. Vykdant šviesaus atminimo mirusiojo valią, į tėvynę amžinajam poilsiui po daugiau kaip trijų dešimtmečių sugrįžo iškilus dvasininkas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Prel. M. Krupavičius buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimo narys, ilgametis Krikščionių demokratų partijos vadovas, nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, sumanęs ir įgyvendinęs žemės reformą.

1940 metais Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, vyskupų pavedimu perdavė jos vyriausybei memorandumą, kuriame stengėsi apginti Katalikų Bažnyčią nuo persekiojimų. 1942-aisiais įteikė memorandumus vokiečių valdžiai dėl Lietuvos kolonizacijos bei žydų žudymo (pasirašė taip pat signataras prezidentas Kazys Grinius ir buvęs žemės ūkio ministras Jonas Aleksa). Vokiečių okupacinės valdžios 9 mėnesius buvo įkalintas Tilžės kalėjime, o vėliau internuotas Regensburgo basųjų karmelitų vienuolyne.

1945-1955 m. prel. M. Krupavičius buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas. Gyvendamas Amerikoje įkūrė Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB).

2006 m. prel. M. Krupavičiaus apdovanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.

Perlaidojimo ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur prel. M. Krupavičiaus palaikai ir buvo pašarvoti. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, apaštališkasis protonotaras Vincas Jonas Bartuška ir prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kan. Kęstutis Žemaitis, mons. Arūnas Poniškaitis, taip pat būrys arkivyskupijos kunigų.

Šv. Mišiose dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Darbo grupės prel. M. Krupavičiaus palaikų perlaidojimui vadovė, LR Žemės ūkio ministrė Danutė Kazimiera Prunskienė, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, vicemeras, minėtosios darbo grupės vadovo pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas, kiti valdžios atstovai, Krikščionių demokratų partijos nariai, jaunieji ateitininkai, prelato artimieji, gausus miestiečių būrys.

Pamokslą pasakęs arkiv. Sigitas Tamkevičius prel. M. Krupavičiaus gyvenimą palygino su gerąja Evangelijoje minima žeme, kuri atnešė puikių vaisių, ir kvietė atsisveikinimo pamaldų dalyvius mokytis iš jo mylėti savo tėvynę ir jaustis atsakingiems už jos dabartį ir ateitį. Arkivyskupas minėjo prelato tėvus, ypač pagarbiai – motiną, išauginusius didį Lietuvos sūnų. Ganytojas priminė jo jaunystės studijas Seinuose, Petrapilyje, išstudijuotą Bažnyčios socialinį mokymą, kuriuo grindė savo kaip valstybininko veiklą. Prel. M. Krupavičius, „nepataisomas lietuvis“, siekęs tautos nepriklausomybės visą savo gyvenimą, pasak arkivyskupo, „yra pavyzdys, koks nuostabus gali būti žmogaus gyvenimas, statomas ant Evangelijos pamatų“ (visą homilijos tekstą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,489).

Po šv. Mišių prasidėjusiose perlaidojimo apeigose asistuojant Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariams ir grojant Karinių oro pajėgų orkestrui, karstas su prelato palaikais iškilminga eisena palydėtas aplink bažnyčią prie kapo duobės šventoriuje. Atsisveikinimo kalbas sakė LR Seimo pirmininkas V. Muntianas, LR Žemės ūkio ministrė D. K. Prunskienė, vicemeras K. Kuzminskas, Išeivijos krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius Pranas Povilaitis, apaštališkasis protonotaras Vincas Jonas Bartuška, prelato M. Krupavičiaus seserėčia mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė. Visi kalbėjusieji minėjo prelato nuopelnus tautai, dėkojo už jo meilę tėvynei ir išsakė džiaugsmą, kad jo noras būti palaidotam tėvynėje po daugybės metų įvykdomas. Pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyksta paroda „Mylėk... Tėvynę – už save labiau“, skirta prel. M. Krupavičiui atminti. Aplankyti ją galima sekmadieniais 12–14 val.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

http://kaunas.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt