į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Lietuvių katalikių moterų paminėjimas Kaune (2006.11.11)

Lapkričio 11 d. katalikiškoji miesto visuomenė buvo pakviesta dalyvauti Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune vykusiame šviesaus atminimo lietuvių katalikių moterų paminėjimo renginyje, skirtame iškilios prieškario veikėjos, Sibiro tremtinės Onos Gaigalaitės–Beleckienės 100-osioms gimimo metinėms.

Per du šimtus šio paminėjimo dalyvių kartu meldėsi šv. Mišiose, kurias aukojo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas priminė katalikės veikėjos O. Gaigalaitės–Beleckienės sunkų, tačiau prasmingą gyvenimo kelią: ji negailėjo jėgų darbuodamasi moterų labui nepriklausomoje Lietuvoje, iškentėjo Sibiro tremties išbandymus. „Ji gyveno kaip dera katalikei moteriai, savo gyvenimą remdama Evangelija,” – sakė arkivyskupas kviesdamas šių dienų katalikių moterų veiklą ir gyvenimą pavesti Šiluvos Dievo Motinos globai.

Atnašų procesijoje katalikės moterys atnešė O. Gaigalaitės–Beleckienės atsiminimų knygą „Neužmirštami metai”, taip pat vaikų dienos centrui dovanojamus rašiklius. Per šv. Mišias giedojo Nijolės Jautakienės ir Salvinijos Jautakaitės-Hargreaves vadovaujami Sakralinės muzikos mokyklos chorai „Pastoralė” ir „Giesmė”, kurie pasibaigus pamaldoms minėjimo dalyvius dar pradžiugino trumpu koncertu.

Tolesnėje paminėjimo programoje šio renginio komiteto pirmininkė Alė Jurgaitienė pakvietė apžvelgti XX a. katalikių moterų veiklą ir apmąstyti moters vaidmenį visuomenėje XXI a. Savo pranešime atskleidusi plačią lietuvių katalikių moterų veikimo programą nepriklausomoje Lietuvoje, ses. dr. Albina Pajarskaitė MSV pabrėžė, jog permainų ir skausmo kupinas XX a. iškėlė moterims daugybę uždavinių ir sprendžiant socialines problemas, ir rūpinantis dvasine tautos pažanga. Katalikių moterų draugija, vėliau suvienijusi prieškario moterų draugijas į Katalikių moterų sąjungą, švietė ir ugdė mergaites ir moteris šeimos gyvenimui, steigė mokymo ir ugdymo mokyklas, darželius, socialinės globos įstaigas, sveikatos punktus, rengė minėjimus, rūpinosi kaimo švietimo ir kultūros reikalais, leido ir platino gausią katalikišką spaudą. Kalbėjusioji minėjo didžiulį inteligenčių pasišventimą darbuotis savo tautos labui ir linkėjo šiuolaikinėms moterims remtis jų idealais.

Lietuvių moterų ištvermę ir pasiaukojimą okupacijos metais, kai dauguma jų atsidūrė Sibiro tremtyje, liudijo dr. Marija Beleckaitė–Rimkevičienė. Ji pasidalijo prisiminimais apie savo motiną O. Gaigalaitę-Beleckienę, su kuria kartu šešerių metų buvo išvežta į Sibirą. Lietuvės moterys ir ten nepalūždavo, ne tik pasiaukojančiai rūpinosi savo vaikais darbštumu gindamos nuo bado, bet ir mokė juos giesmių, pratino prie kasdienės vakaro maldos.

Koks turėtų būti šiuolaikinių katalikių moterų veiklos prioritetas savo pranešime svarstė dr. Eglė Laumenskaitė. Ji siūlė istorinių pokyčių metais išryškėjusių tautos socialinių negerovių – smurto, savižudybių, alkoholizmo, narkomanijos, prostitucijos ir pan. – nesieti vien su Vakarų įtaka, bet pažvelgti į žmonių tarpusavio santykių pagrindus, į moterų savivoką. Kalbėjusioji apgailestavo, jog moteris, sovietiniais metais herojiškai nešusi savo atsakomybės už šeimą naštą, o dabar įsitvirtinusi visose visuomenės gyvenimo srityse, apleido žmogiškųjų santykių plotmę. Pasak dr. E. Laumenskaitės, šiandien svarbiausias ne moters aktyvumas, bet jos sąmoningumas, bendradarbiavimas su vyru, kantrus visų šeimos narių atsakomybės ugdymas, vaikų auklėjimas, nes „tik moteris gali išmokyti autentiškų tarpusavio santykių”.

Renginio globėjas arkivysk. S. Tamkevičiaus savo žodyje paakino remtis kilniais praeities moterų gyvenimo pavyzdžiais, pabrėžė svarbą katalikėms moterims šiandien suvienyti savo jėgas.

Kreipimesi į visuomenę – šeimas, parapijų bendruomenes, jaunimo ugdytojus, įstatymų leidėjus, kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus bei visus geros valios žmones – šio renginio dalyviai pakvietė 2007-aisiais, artėjant Katalikių moterų draugijos įsikūrimo 100 metų jubiliejui, daugiau dėmesio skirti vyrų ir moterų sąmoningumui, savo asmens tapatybės suvokimui, tarpusavio bendradarbiavimui ir šiuos rūpesčius pavesti Šiluvos Dievo Motinos globai artėjant jos apsireiškimo 400 metų Jubiliejui. Šio paminėjimo komiteto pirmininkė A. Jurgaitienė padėkojo renginio rėmėjams ir visiems dalyvavusiems svarstant moters vaidmenį šeimoje ir visuomenėje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt