į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Seminaras apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje (2006.12.01)

Gruodžio 1 d. Katalikų teologijos fakultete VDU vykusiame seminare – pasitarime „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2007” Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto, Kauno medicinos universiteto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Šiaulių ir Klaipėdos universitetų bei Marijampolės kolegijos kapelionai, jų pagalbininkai, studentai, dėstytojai, jaunimo centrų darbuotojai aptarė universitetinės sielovados situaciją europinės akademinės sielovados kontekste, dalijosi patirtimi, svarstė tarpusavio bendradarbiavimo galimybes ir ateities žingsnius.

Sveikinimo žodį taręs Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas padėkojo visiems, besirūpinantiems akademinių bendruomenių sielovados reikalais, taip pat nacionaliniam delegatui universitetinei sielovadai kun. doc. dr. Arvydui Ramonui už darbus ir pastangas, kad ieškantys Dievo galėtų atrasti jį ir universitetų erdvėje. Pasak vysk. dr. J. Ivanausko, tai nepaprastai svarbu Lietuvai atsidūrus sekuliariosios kultūros kontekste, kai žmogaus, ypač jauno, savimonė užverčiama vartojimo, o krikščioniškosios vertybės nustumiamos į pašalę. Akademinės sielovados, galinčios padėti spręsti šias problemas, Lietuvoje situacija labai skirtinga: vienur dirba tik kapelionai, kitur jie jau turi savo padėjėjus pasauliečius, ne visur vienodai suprantama akademinės sielovados paskirtis. Vysk. J. Ivanauskas pakvietė šiame susitikime pasidalyti patirtimi ir apsvarstyti tolesnius konkrečius universitetinės sielovados plėtotės žingsnius Lietuvoje.

Katalikų teologijos fakulteto dekanas kan. dr. Petras Smilgys pranešime „Aukštųjų mokyklų sąsajos su katecheze”, remdamasis Luko evangelijos pasakojimu apie Jericho miesto neregį, kalbėjo apie universiteto pašaukimą būti vieta „praregėjimui”, vieta, kur būtų skelbiama tiesa apie žmogų: šalia mokslinės, filosofinės dimensijos svarbūs turi likti etiniai, religiniai klausimai, nes jų nesprendžiantis „žmogus lieka su savo beprasmybės pojūčiu”. Dekanas pakvietė įsipareigojusius darbuotis sielovados srityje būti Kristaus tiesos skelbėjais.

Su aktualia aukštojo mokslo situacija Lietuvoje savo pranešime „Aukštojo mokslo dabartinės reformos krikščionybės perspektyvoje” supažindino LKMA pirmininkas doc. dr. Paulius Subačius (VU). Esminių aukštojo mokslo sistemos laukiančių reformų akivaizdoje akademinei sielovadai, pasak dr. P. Subačiaus, iškils naujų uždavinių. Ši reforma, išlaisvinsianti universitetų konkurencingumą, pakeisianti valstybės dotavimo sistemą, visuomenėje neabejotinai sukels naują įtampą, bus gyvai svarstoma ir aptariama akademinėse bendruomenėse. Pažymėjęs reformos neišvengiamumą, kai išties reikia rimtai rūpintis, kaip išsaugoti aukštąjį mokslą nuo visiško žlugimo, dr. P. Subačius pakvietė neprarasti vilties ir tikėjimo, skleisti tai savo bendruomenėse, kad „ši banga nenuneštų geriausių žmonių”. Ateityje, pasak kalbėjusiojo, dėl akademinės sielovados galimi atskiri valstybės ir Bažnyčios susitarimai.

Pranešimą „Krikščioniškųjų vertybių formavimas universitetuose šiandien” perskaitė nacionalinis delegatas universitetinei sielovadai kun. doc. dr. A. Ramonas (KU). Pranešimas atspindėjo bendrąsias europines universitetinės sielovados gaires. Kalbėtojas pasidalijo mintimis iš 2006 m. metinės Europos valstybių nacionalinių delegatų universitetinei sielovadai konferencijos Romoje. Kaip pažymėta šioje konferencijoje, dabar išgyvenama Europos „kultūros naktis” gali būti įveikiama tik su Dievo pagalba. Universitetai turėtų ypač rūpintis ugdyti krikščioniškąją tradiciją nes jų ištakos – Bažnyčioje, kuri Europoje steigė pirmuosius universitetus. Universitetinė sielovada yra svarbi Katalikų Bažnyčios pastoracijos dalis, nes tik tada, kai tikėjimas tampa žmogaus kultūros dalimi, jis gali visiškai išsiskleisti. Kun. dr. A. Ramonas apibūdino šiuolaikinių studijų požymius: greitą studijų kaitą, trumpėjantį studijavimo laiką, daugėjantį studentų skaičių ir atkreipė dėmesį, jog „ aukštojoje mokykloje turi vykti ne tik jauno žmogaus profesinis rengimas, bet ir visavertis ugdymas, neatsiejamas nuo bendrųjų žmogaus vertybių, aiškios prioritetų skalės”. Be akcentuojamų kompetencijos klausimų šiandien universitete „svarbi teologinė Evangelijos žinia apie Dievą, žmogų ir pasaulį”. Kun. A. Ramono tvirtinimu, akademinė sielovada ir skirta tam, kad aukštoji mokykla netaptų siauros specializacijos vieta, bet ugdytų žmogaus mąstymą, suteiktų krikščioniškus pagrindus tolesnei veiklai, patenkintų dvasinius poreikius.

Per kavos pertrauką seminaro dalyviai nuoširdžiai pabendravo ir tiesiogiai pasidalijo autentiška sielovados patirtimi akademinėse bendruomenėse.

Antroje seminaro dalyje aptartas pasiruošimas 2007 metų birželio 21 – 24 dieną Romoje vyksiančiam Europos universitetų dėstytojų kongresui. Kun. dr. A. Ramonas pakvietė aukštųjų mokyklų atstovus apsvarstyti dalyvavimo galimybę savo bendruomenėse ir pasiūlyti kandidatus į šį renginį, kuriame Lietuvos atstovai taip pat skaitytų pranešimus. 2007 metų kovo 10-oji, kasmet švenčiama tarptautinė Europos universitetų diena, bus skiriama temai „Europa ir Afrika: kaip galima surasti dialogą tarp kultūrų universitetų terpėje”. Kun. dr. A. Ramonas pakvietė stebėti teletiltą internete, sujungsiantį kelias valstybes (Lietuva jame nedalyvaus).

Pasak kun. dr. A. Ramono, nors Lietuvos universitetinė sielovada jau yra įsitraukusi į bendrą Europos universitetų sielovados tinklą, ne visur universitetų statutuose įteisintas kapeliono darbas. Kita vertus, sielovada bendruomenėse negali apsiriboti kapeliono veikla ir koplyčios įrengimu, bet turi apimti ir krikščioniškos žinios skleidimą ugdymo procese bei dvasinę pagalbą. Seminaro dalyviai dalijosi mintimis, kaip suvienyti savo pastangas ir tapti labiau žinomiems universitetų bendruomenėse. VDU akademinės sielovados koordinatorė Irma Savickaitė pasiūlė parengti projektą, kurio lėšomis būtų galima kurti bendrą internetinį puslapį. Dalyviai pritarė pasiūlymui parengti informacinį lankstinuką apie sielovados grupes universitetuose. Buvo išsakyta minčių sielovados bendradarbiams daugiau bendrauti su studentų atstovybėmis, informaciją apie save skleisti aukštųjų mokyklų informaciniuose šaltiniuose, aktyviau dalyvauti rengiamose konferencijose ir ypač Jaunimo dienose Klaipėdoje 2007 metų vasarą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt