į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų susirinkimas arkivyskupijos kurijoje (2007.01.30)

Sausio 30 d., pirmą kartą šiais metais, Kauno arkivyskupijos kunigai dalyvavo bendrame susirinkime kurijoje. Susirinkimui vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Daugiausia dėmesio buvo skirta artėjančiam Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui. Ganytojas dvasininkus išsamiai supažindino su pasirengimo šiam Jubiliejui programa; ja siekiama išreikšti dėkingumą Dievo Motinai už jos malones Lietuvos žmonėms ir atnaujinti tikėjimą bei krikščionišką gyvenimą. Ganytojas paragino kunigus labai aktyviai prisidėti, kad ši programa per dvejus pasirengimo Jubiliejui metus iki 2008-ųjų rudens visiems arkivyskupijos tikintiesiems taptų „kelione per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungianti visus draugėn ir kviečianti garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi.”

Didžiausiu arkivyskupijos parapijų klebonų ir visų kunigų rūpesčiu bei sielovados prioritetu minimu laikotarpiu turi būti Eucharistijos slėpinio šventimas, taip pat puoselėjamas pamaldumas Dievo Motinai Marijai. Daug dėmesio numatoma skirti parapinei katechezei, dėti pastangų ugdant veiklią artimo meilę, šeimų krikščionišką gyvenimą, dvasinius pašaukimus ir blaivų gyvenimo būdą, puoselėjant gyvybės kultūrą. Skelbiant ir liudijant prieš 400 metų M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią pasirengimo laikotarpiu ir vėliau švenčiant Jubiliejų siekiama ugdyti krikščionišką sąmoningumą rengiantis ir priimant sakramentus, skatinti Šventojo Rašto skaitymą, sekmadienio šventimą, maldingumo ugdymą ir kt.

 Pasirengimas vyks trimis lygmenimis: parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijos mastu, nes siekiama, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos malonių gausa paliestų kuo daugiau tikinčiųjų. Pasirengimas Jubiliejui turėtų kuo plačiausiai įtraukti tikinčiuosius parapijose: čia numatyta steigti grupes, kurios ruoš parapijos pasirengimo programas, švenčių bei renginių kalendorių; koordinuos parapijos pasirengimą ir dalyvavimą arkivyskupijos renginiuose ir švenčiant Jubiliejų Šiluvoje. Pasirengimo laikotarpiu iš parapijos į parapiją keliaus Kauno arkikatedroje bazilikoje vasario 4 d. pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Kunigai supažindinti su šio paveikslo sutikimo ir išlydėjimo liturgija, iškilmingu sekmadienio Eucharistijos šventimu. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog paveikslo apsilankymo dienos yra svarbus pasirengimo Jubiliejui parapijoje akcentas, kuriam reikia tinkamai pasirengti. 2007 m. birželio 9–10 d. visose parapijose bus iškilmingai švenčiama Eucharistijos šventė – Dievo Kūno ir Kraujo (Devintinių) liturginė iškilmė.

Pasirengimas vyks ir dekanatų lygmeniu. Dekanatų komitetai rengs dekanatų Eucharistinius kongresus, organizuos paveikslo piligriminę kelionę po parapijas bei dekanato tikinčiųjų piligrimines keliones į Šiluvą mėnesio tryliktomis dienomis, numatys gaires, kaip bus dalyvaujama Šiluvoje švenčiant Šilinių atlaidus.

Dvasininkai pakviesti burti tikinčiuosius aktyviai dalyvauti arkivyskupijos renginiuose ir šventėse: Mariologiniame kongrese Kaune ir Šiluvoje 2007 m., Eucharistiniame kongrese Kaune ir Šiluvoje 2008 m., Šeimos ir Jaunimo šventėse 2007 ir 2008 m. Šiluvoje ir arkivyskupijos piligriminiuose žygiuose.

Pasirengimo laikotarpiu tikimasi glaudaus parapijų pasirengimo grupių, dekanatų komitetų, arkivyskupijos pasirengimo komiteto, bažnytinių institucijų ir visų dvasininkų bendradarbiavimo.

Kaip įprasta tokiuose susirinkimuose, arkiv. S. Tamkevičius atsakė į kunigų klausimus. Daugiau dėmesio skirta diskusijoms dėl vaikų dalyvavimo šv. Mišiose bei jų palaiminimo.

Kunigų susirinkimas baigtas malda ir agape. Vasario mėn. arkivyskupijos dvasininkai pakviesti susitikti 20 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt