į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkiv. S. Tamkevičiaus spaudos konferencija apie Kauno arkivyskupiją 2006 metais (2007.02.28)

Vasario 28 d. Kauno kurijoje vyko Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus kasmet tradiciškai rengiama spaudos konferencija. Pradėdamas šią – šiemet jau dešimtąją – spaudos konferenciją, arkivyskupas pabrėžė, jog Bažnyčia yra atvira visuomenei: nors ir neįmanoma jos gyvenimą apibrėžti vien skaičiais, tačiau ir jie gali būti iškalbingi. Įvairių žiniasklaidos sričių atstovams arkivyskupas pateikė išsamią finansinę bei sielovados situaciją 2006 metais, pasidalijo rūpesčiais ir veiklos prioritetais, apibūdino bažnytinių institucijų darbą, o pabaigoje atsakė į žurnalistų klausimus. 2006 m. veiklos ataskaita buvo aptarta ir vasario mėn. vykusiame arkivyskupijos dvasininkų susirinkime, į kuriuos paprastai renkamasi kas mėnesį.

Konferencijos pradžioje pateikęs bendriausius duomenis apie arkivyskupijos parapijų, tikinčiųjų, kunigų skaičius, arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog 2006 m. 90 parapijų ir 523 tūkst. tikinčiųjų aptarnavo 130 kunigų, ir jų labai trūksta: 34 parapijas aptarnauja gretimų parapijų dvasininkai; jų nepakanka mokymo įstaigose, akademinėms bendruomenėms trūksta kapelionų. Aptardamas 2006-aisiais suteiktus sakramentus, ganytojas atkreipė dėmesį į suaugusiųjų krikštus: arkivyskupijoje, be 5 tūkst. vaikų, pakrikštyta beveik 500 suaugusių, kurie specialiai rengėsi Krikšto sakramentui ir tapo sąmoningais Bažnyčios nariais. Beveik tūkstančiu daugiau nei pernai vaikų priėmė Pirmąją Komuniją, kuriai rengiamasi parapijose visus mokslo metus. Arkivyskupijoje sutuokta 1670 porų; pasak ganytojo, būsimieji jaunavedžiai Santuokos sakramentą turėtų priimti savo parapijos, bet ne gražiausiomis laikomose Kauno bažnyčiose. Panašus nei pernai palaidotų žmonių skaičius – per 6 tūkst. arkivyskupijos gyventojų – atspindi, deja, negerėjančią demografinę situaciją (dėl jos ir kūdikių pakrikštyta šiemet buvo mažiau).

Labai išsamiai arkiv. S. Tamkevičius aptarė parapijų finansinę situaciją. Nors atskirų didesnių parapijų, ypač rajonuose, pajamos, gaunamos iš rinkliavos, aukų, 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio, juridinių asmenų paramos, aukų, beveik atitiko jų išlaidas sielovadai, darbuotojams išlaikyti, inventoriui įsigyti ir kt., labai trūksta lėšų bažnyčių remontams (didžioji dalis biudžeto lėšų šioms reikmėms buvo skirta Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai Kaune), o nemažai atokesnių, kaimo parapijų gyvena labai vargingai. Joms paremti 2006 m. skirta beveik 100 tūkst. litų. arkivyskupijos lėšų.

Aptardamas arkivyskupijos kurijos biudžetą, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog aukomis iš parapijų, ūkine veikla, Paramos kasa ir kt. išlaikomas personalas, finansuojama kurijos institucijų – Katechetikos, Šeimos, Jaunimo, Evangelizacijos centrų – veikla. Lėšų skiriama kunigų seminarijai išlaikyti, Caritas reikmėms (pvz., išlaikomas Senamiesčio vaikų dienos centras, kurio darbuotojams atlygina Kauno m. savivaldybė), remiami dėl ligos ar senatvės neišgalintys darbuotis arkivyskupijos dvasininkai. Arkivyskupija savo lėšų dalį taip pat skiria visuotinei Bažnyčiai jos misijoms pasaulyje remti. Finansinių lėšų skiriama pradėtai vykdyti pasirengimo Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui programai (išsamiau apie tai žr. http://kaunas.lcn.lt/siluvai400), kuri iki 2008 m. rudens yra arkivyskupijos sielovados prioritetas. Svarbesni ūkinės srities rūpesčiai – arkikatedros bazilikos remontas, jos parapijos namų įrengimas bei sakralinės erdvės Šiluvoje sutvarkymas.

Daug dėmesio arkiv. S. Tamkevičius skyrė Kauno kunigų seminarijai, kurioje mokosi 63 klierikai (26 – iš Kauno arkivyskupijos, kiti – iš Vilkaviškio ir Šiaulių vyskupijų). Ganytojas džiaugėsi, jog keli seminaristai studijuoja Romoje. Nors seminariją išlaiko trys minėtosios vyskupijos, ją kaip ugdymo instituciją remia ir valstybė, stengiamasi, jog ir patys klierikai pagal savo galimybes prisidėtų prie išlaikymo, kuris per metus vienam auklėtiniui yra apie 18 tūkst. litų.

Apibūdindamas institucijų veiklą, arkivyskupas pasidžiaugė labai reikalinga tribunolo veikla, kuri atspindi arkivyskupijos tikinčiųjų norą rūpintis savo santuokos reikalais. Pastebėta, jog palyginti nedidelė dalis ieškinių būna atmesta kaip nepagrįsti – iš 76 ieškinių 2006 m. atmesta 9, o 39 santuokos paskelbtos negaliojančiomis. Arkivyskupas paminėjo aktyviai veikiantį Šeimos centrą, kuris 6 vykdomomis programomis svariai prisideda stiprinant bei išsaugant šeimas, padedant spręsti jų krizes. Arkivyskupijoje vis labiau tobulinamas jaunimo regimas šeimai bei santuokai. Be Šeimos centro rengiamų kursų, kuriuose dalyvavo beveik 3 tūkst. sužadėtinių, Santuokos bei kitiems sakramentams 630 jaunuolių porų rengėsi Katechezės mokykloje. Ganytojas pasidžiaugė tikybos mokymo situacija arkivyskupijoje: Katechetikos centro duomenimis, nuo 2003/2004 mokslo metų tikybos pamokas lanko maždaug pusė besimokančiųjų, o šiemet jų yra 51,2 proc. Atskiruose dekanatuose – Kauno II, Raseinių, Jonavos – tikybos mokosi iki 59 proc. moksleivių; tuo tarpu Kėdainių bei Ukmergės dekanatuose tik 38 proc.

Arkivysk. S. Tamkevičius teigiamai įvertino arkivyskupijos Caritas veiklą. 2006 m. svarus šios organizacijos indėlis padedant spręsti socialines visuomenės problemas buvo dalyvavimas ES maisto produktų dalijimo programoje: karitiečiai, nors ir ne itin gausiomis savo pajėgomis, sugebėjo išdalyti produktus 37 tūkst. gyventojų. Ir šiemet ši pagalba skurstantiems bus tęsiama toliau dalyvaujant ES programoje. Caritas skyriai veikia beveik visose arkivyskupijos parapijose, o Kauno mieste vargšams gelbstima juos maitinant „Sriubos“ valgykloje, teikiant gydymo pagalbą Medicinos centre, dalijant nemokamų vaistų. Caritas pagelbėjo per 28 tūkst. vargą patyrusiems arkivyskupijos žmonėms, ir tam buvo skirta 600 tūkst. litų (išsamesnę Caritas ataskaitą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,576).

Apžvelgęs praėjusius metus, arkivyskupas atsakė į žurnalistus dominusius klausimus. Žiniasklaidos darbuotojų dėmesio centre šį kartą buvo išankstinis pasirengimas priimti Krikšto, Eucharistijos, Sutvirtinimo, Santuokos sakramentus. Į klausimą, ar rengimasis nesusijęs su mažėjančiais šiuos sakramentus priimančiųjų skaičiais, ganytojas atsakė, jog turimi statistiniai duomenys visų pirma byloja blogėjančią demografinę situaciją Lietuvoje, mažėjantį gyventojų skaičių ir jų senėjimą, taip pat emigraciją į užsienį (Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per 2006 m. gyventojų sumažėjo 18, 5 tūkst., ir toliau prognozuojamas jų mažėjimas bei senėjimas amžiaus požiūriu dėl jaunimo emigracijos; išsamiau apie tai žr. http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=2130). Kita vertus, Bažnyčia skatina žmones sąmoningiau priimti sakramentus, o ne vien siekti sovietmečiu įprasto „susitvarkymo“. Arkivyskupas pabrėžė, jog ir rengiantis Krikšto sakramentui klebonai raginami daugiau dėmesio skirti tėvams, raginti krikštatėviais rinktis praktikuojančius katalikus, kurie galėtų būti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu krikšto vaikams.

Atsakydamas į žurnalistų klausimus apie nekilnojamojo turto atgavimą, arkiv. S. Tamkevičius pastebėjo, jog arkivyskupijai jo sugrąžinta apie 90 proc., tačiau ne visas turtas – pagal tikrąją jo vertę. Didžiojoje dalyje atgautų ir suremontuotų patalpų veikia bažnytinės institucijos, šeštadalis nuomojama.

Apibendrindamas konferenciją, arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog padidėjusios arkivyskupijos finansinės pajamos ir  išlaidos rodo ir šiek tiek gerėjantį žmonių pragyvenimą, ir vis didesnį Bažnyčios aktyvumą. Arkivyskupijos tikintieji išties nuveikė ir daugiau darbų, didesnės pajamos leido daugiau jų skirti ir sielovadai, ir remontams, ir kitoms reikmėms. Optimistiškai ganytojas įvertino ir bendrąją arkivyskupijos tikėjimo situaciją: bažnyčiose žmonių tikrai nemažėja, o kai kur pastebima ir daugiau jaunimo, vaikų. Žurnalistus dominusios dvasininkų mažėjimo problemos ganytojas nedramatizavo, o jos sprendimą siejo su šeimose skiepijamomis vertybėmis, šeimų ugdymu: būsimieji kunigai paprastai išauga darniose ar gausiose šeimose. Kita vertus, tikimasi, jog dvasininkų stygiaus problemą iš dalies turėtų sušvelninti prasidėsiantis diakonų rengimas arkivyskupijoje pagal jau patvirtintą jų rengimo programą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt