į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų susirinkimas kurijoje (2007.05.15)

Gegužės 15 d. Kauno kurijoje vyko kunigų susirinkimas. Aptarti bendrųjų pastoracijos reikalų kaip visada į jį atvyko dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų. Konfratrų malda kartu su ganytojais pradėtame susirinkime daugiausia dėmesio šį kartą skirta santuokinės moralės ir bioetikos klausimams.

Konferenciją šia tema vedė kun. prof. dr. Andrius Narbekovas. Jis pabrėžė, kaip svarbu nūdienos moralinio reliatyvizmo laikais dvasininkams turėti šios srities žinių, pažinti kuo daugiau žmogiškųjų situacijų ir sugebėti tuo remtis sielovados darbe. Nūdienos visuomenėje primiršta skaistumo sąvoka, pasak prelegento, svarbi ir pasirinkusiems šeimos gyvenimą, ir kunigišką celibato saistomą tarnystę. Tai, kas yra santuokinis skaistumas, buvo aptarta išskiriant tris jo aspektus: tam, kad galėtų vienas kitam išreikšti santuokinę meilę, žmonės turi būti sutuoktiniai; sutuoktinių santykiai – tai laisvas, abipusiškas besąlygiškas dovanojimas save kitam. Aptardamas trečiąjį santuokinio skaistumo aspektą – atvirumą gyvybei, kun. A. Narbekovas priminė Bažnyčios nuostatą, jog tik atsakinga tėvystė bei motinystė padeda pagrindus atsakingam gyvybės pradėjimui, ir paneigė dabar mėgstamą pasitelkti sąvoką "neplanuotas nėštumas". Kita vertus, dvasininkų dėmesys atkreiptas į Bažnyčios poziciją dėl sutuoktinių vienybės: ji skirta ne tik vaikų pradėjimui, bet ir dėl vienas kito gėrio. Kun. A. Narbekovas pabrėžė, jog moralinio tvarkingumo „instrukcija” šioje srityje yra Šventasis Raštas, teigiantis, jog žmogus, kitaip nei likusieji kūriniai, Dievo sukurtas dėl jo paties, yra vertas pagarbos ir niekada negali būti pasitelkiamas kaip priemonė. Kontracepcijos naudojimas santuokoje, pasak prelegento, blogis iš esmės, yra nesuderinamas su santuokiniu skaistumu ir prilygsta melui, nes neatiduodami savęs iki galo sutuoktiniai meluoja (kūno kalba taip pat gali meluoti, pvz., Judo bučinys).

Antrojoje susirinkimo dalyje kun. dr. A. Narbekovas atsakė į kunigų klausimus patardamas jiems išsamiau šia tema pasidomėti ir kaip pastoracijos gairėmis remtis 1997 m. vasario 12 d. Popiežiškosios šeimos tarybos dokumentu „Nuodėmklausių vademekumas kai kuriais santuokinės moralės klausimais” (išsamiau žr. 1997 m. gegužės 30 d. „Bažnyčios žinių” priede arba http://www.lcn.lt/b_dokumentai/vadovai/nuodemklausiu-vademekumas.html).

Susirinkimo pabaigoje arkivysk. Sigitas Tamkevičius kunigams išsamiau papasakojo apie medžiaginius ir dvasinius pasirengimo Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 m. Jubiliejui darbus, pasidžiaugdamas, kad paprapijose bei dekanatuose tikintieji ir dvasininkai labai aktyviai ir nuoširdžiai į juos įsitraukia. Jis taip pat pristatė ką tik išleistą laikraštuką „Šiluvos žinia“, skirtą skleisti Dievo Motinos apreikštą žinią ir kviesti žmones dvasiškai atsinaujinti. Be to, dvasininkai dar kartą paraginti rinkti bei perduoti visą informaciją apie renginius, idant tuo būtų galima pasidalyti su kitais, paliudyti savo išgyventą tikėjimo džiaugsmą kitiems broliams ir sesėms.

Susirinkime dėmesio skirta šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų kelionei Lietuvoje ir ypač Kauno arkivyskupijoje – mons. Adolfas Grušas supažindino kunigus su šios kelionės maršrutu, jiems padalyta naujai parengta medžiaga apie šventąją. Susirinkime dalyvavo žurnalo vaikams „Bitutė” vadovaujančios darbuotojos: jos kreipėsi į dvasininkus prašydamos aktyviau prisidėti, kad šis katalikiškas žurnalas pasiektų kuo daugiau vaikų.

Birželio 24 d. 15 val. dvasininkai kviečiami kartu minėti arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę ir drauge švęsti Eucharistijos liturgiją arkikatedroje bazilikoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt